بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

شکل گیری فناوری های نوین مشکل زمان و مکان را کم رنگ کرده و تعاملات جدیدی را بوجودآورده است. رشد نامتوازن در این عرصه، جامعه ایران را با روند رو به رشد بزهکاری سایبری روبرو کرده است. با توجه براینکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی از زمینه های توانایی بخش برای تغییر مولفه های نامطلوب این نوآوری برخوردار می باشد. لذا ارتقاء آن یک نیاز و ضرورت محسوب می گردد. هدف پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی – فرهنگی با بزهکاری سایبری است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در بین شهروندان ۱۹ تا 60 ساله تبریزی با تحصیلات دیپلم و بالاتر در سال 1399 و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد، گرایش به بزهکاری سایبری در بین مردان بیشتر از زنان است. همبستگی چندگانه معادل 256/0 و متغیرهای مستقل به طور همزمان 465/0 با گرایش به بزهکاری سایبری ارتباط دارند و 28/0 درصد از تغییرات گرایش به بزهکاری سایبری پاسخگویان توسط متغیر های اعتماد نهادی، انسجام اجتماعی، دینداری، سواد رسانه ای، فرسایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و حمایت اجتماعی تبیین شده است. بنابراین تدابیر خانواده محور، نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... در کاهش بزهکاری سایبری ثمربخش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social and cultural capital and tendency to cyber delinquency

نویسندگان [English]

  • Bayaz Karimzadeh 1
  • babak pourghahramani 2
  • jamal beigi 3
1 Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University
2 department of law
3 department of law
چکیده [English]

The emergence of new technologies has alleviated the problem of time and space and created new interactions. Unbalanced growth in this field has confronted the Iranian society with the growing trend of Cyber delinquency. Given that social and cultural capital has the potential to change the undesirable components of this innovation. Therefore, its promotion is a need and necessity. The purpose of this study is to investigate the relationship between socio-cultural capital and Cyber delinquency. The present study was selected by survey method among citizens of Tabriz aged 91 to 60 years with diploma and higher education in 1399 and multi-stage cluster sampling. The findings showed that men are more prone to Cyber delinquency than women. Multiple correlations equal to 0.256 and simultaneously independent variables are related to the tendency to Cyber delinquency and 0.28% of the changes in the tendency to Cyber delinquency of respondents by the variables of institutional trust, social cohesion, religiosity, media literacy, erosion Family social capital and social support are explained. Therefore, family-oriented measures, national vitality and satisfaction, transparency in the performance of agents, internalization of religious beliefs, etc. will be fruitful in reducing Cyber delinquency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber delinquency
  • Social Capital
  • Cultural Capital