مطالعه جامعه‌شناختی عاملیت زنان: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه اندیشمندان جامعه‌شناسی، توجه به عاملیت و فاعل بودن زنان در کنش‌های روزمره اجتماعی و به طور کلی در رفتارهای اجتماعی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه جامعه‌شناختی عاملیت زنان با تأکید بر شهر کرمانشاه می‌باشد. این مطالعه با روش توصیفی و تکنیک پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه روی 400 نفر از زنان شهر کرمانشاه انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و از آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها و ضریب همبستگی استفاده به عمل آمد. در این مطالعه مسائلی مانند قدرت تصمیم گیریبعد از ازدواج، استقلال و آزادی، مالکیت و توانایی رفتن به اماکن مختلف برای زنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که متغیرهایی مثل سن (26/0=r) میزان آرایش (31/0- =r)، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (33/0 =r)، وضعیت شغلی همسر (13/5 =f)، محل تولد (512/5 =f)، اوقات فراغت (31/0- =r) بر روی عاملیت زنان تأثیر معناداری دارد. اجرای استراتژی‌هایی مثل استراتژی ارائه خدمات مالی، استراتژی اشتغال و استراتژی مهارت‌های زندگی و حمایت اجتماعی می‌تواند عاملیت زنان را در جامعه تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Women's Agency: Case Study in Kermanshah

نویسنده [English]

  • Ali Miradi
Faculty member of Islamic Azad University, Islamabad e Gharb Branch
چکیده [English]

One of the issues of interest to sociologists is the attention to the agency and the role of women in everyday social activities and, in general, in social behaviors. The main goal of this study is the sociological study of women's Agency with emphasis on Kermanshah. This descriptive-analytical study was performed on 400 women in Kermanshah using a questionnaire. SPSS software was used to analyze the data, and to compare the means and correlation coefficient. In this study, issues such as decision-making power after marriage, independence and freedom, ownership and ability to go to different places for women were examined. The results show that variables such as age (r = 0.26), makeup (r = -0.33), use of mass media (r = 0.33), marital status (f = 13.5) ), Place of birth (512/5 = f), leisure time (r = -0.31) has a significant effect on women's agency. Implementing strategies such as financial services strategy, employment strategy and life skills strategy and social support can strengthen women's empowerment in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's empowerment
  • women Agency
  • decision-making powe r
  • independence and freedom
اسکندری، فریبا (1388). زن، اشتغال و توسعه، مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
اعظم آزاده، منصوره (1385). اشتغال زنان؛ گرایش به کار و تئورى هاى رضایتمندى شغلى، دو فصلنامه بانوان شیعه، سال سوم، شماره 9، صص 21-37.
بابایی زکلیکی، محمدعلی (1385)، چالش های زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمان های دولتی، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه مدیریت، دوره دهم، شماره  (پیاپی 46)، صص، 45-81.
پهلوان، احسان. (1383). ‎بررسی موانع موجود برای احراز پست‌های مدیریتی توسط زنان در ادارات دولتی شهرستان رامسر. پایانامه ی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، رشته مددکاری علوم اجتماعی، تهران.
توکلی والا، ژاله (1385)، بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران دهه­های اخیر، تهران: دفتر مرکزی خبرگزاری زنان ایران.
جزئی، نسرین. (1378). مدیریت منابع انسانی. تهران، نشر نی‎.
جعفرنژاد احمد، اسفیدانی محمد رحیم (1384). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران، فصلنامه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان)، دوره سوم, شماره هفتم، صص، 77-103.
جواهری فاطمه، سراج زاده سیدحسین، رحمانی ریتا (1389)، تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره هشتم، شماره  دوم (پیاپی 29)، صص، 143-162.
خادمی، سمانه (1393)، بررسی نقش مشارکتی زنان در مناسبات اجتماعی، شبکه ایران زنان، روزنامه ابتکار، http://www.iranzanan.com/point_of_view/cat_5/005774.php
دهخدا، علی اکبر (1357)، لغت نامه، زیر نظر محمد معین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
رفعت جاه مریم، قربانی سمیه (1390). تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقا شغلی زنان، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره نهم، شماره اول (پیاپی 32)، صص 117-146.
روجک، کریس(1388)، اصول و تجربه‌ها، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران.
سفیری، خدیجه و سارا ایمانیان، (1388)، جامعه شناسی جنسیت، تهران، نشر جامعه شناسان.
سن، آمارتیا (1381) توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران: انتشارات دستان، چاپ اول.
صفوی، عیسی؛ بهار ضمیران؛ معصومه معارف وند و ملیحه عرشی. (1393)، توانمندسازی اقتصادی دختران و زنان جوان درکشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم، صص، 3-12.
کتابی محمود، یزدخواستی بهجت، فرخی راستابی زهرا (1382). توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره اول، شماره هفتم، صص، 5-30.
کرایب یان (1388)؛ نظریه اجتماعی مدرن؛ ترجمه: عباس. مخبر؛ تهران: انتشارات آگاه.
گیدنز آنتونی (1371)، بحران جامعه شناسی غرب، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دهم، تهران، نشر نی.
گیدنز آنتونی (1387)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران،  نشر مرکز.
لانگه، سارا (1372)، معیارهایی برای تواناسازی زنان، نقش زنان در توسعه، تهران، نشر روشنگران.
موحد مجید، غفاری نسب اسفندیار، حسینی مریم (1389). آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)،  دوره  هشتم، شماره  اول (پیاپی 28)، صص 79-105.
Adelman, M. (2008), “The Beautiful and the Object” Gender, Identity and Constructions of the Body in Contemporary Brazilian Culthure, London Journal of Sociology, Vol. 185, No. 6.
Chafetz J. S. (2006). Theoretical Understanding of Gender, in Turner J. H. (ed) Handbook of Sociological Theory, Springer, p: 613-631.
Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle Theory and the Convergence of Agency and Structure. Journal of Health and Social Behavior Vol. 46, pp. 51-67.
Kabeer, Naila. (2000). Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment. In: Discussing Women’s Empowerment: Theory and Practice. SIDA: Swedish International Development Cooperation Agency.
Malhatra, S. R. schuler and C. Boender (2002) Measuring Womens Empowerment as a Variable in International Development, http://sitere sources.worldbank.org
Phadke, Shilpa  (2012), “The Gendered Usage of Public Space” in Fear that Stalks: Gender-based Violence in Public Spaces edited by Lora Prabhu and Sara Pilot, New Delhi: Zubaan.
Ugbomeh, M. M. Gorge, (2001). Women impowerment in agriculture education, for substionable roral development, oxford university press and community development journal, Vol. 36, No. 4, pp. 289-302.
 Yount, M. K.; VanderEnde, E. K.; Dodell, S.; Cheong, F. Y. (2015). Measurement of Women’s Agency in Egypt: A National Validation Study, Soc Indic Res, DOI 10.1007/s11205-015-1074-7, pp. 1-22.
Yount, M. K.; VanderEnde, E. K.; Dodell, S.; Cheong, F. Y. (2015). Measurement of Women’s Agency in Egypt: A National Validation Study, Soc Indic Res, DOI 10.1007/s11205-015-1074-7, pp. 1-22.
Allendorf K. (2012). Women’s Agency and the Quality of Family Relationships in India, Popul Res Policy Rev, Vol. 31, pp:187–206.
Hilber, A. M.; Kenter, E.; Redmond, S.; Merten, S.; Bagnol, B.; Lowa, N.; Garside R. (2012). Vaginal practices as women’s agency in Sub-Saharan Africa: A synthesis of meaning and motivation through meta-ethnography, Social Science & Medicine, Vol. 74, pp. 1311-1323.
Ana M. G. R.; Esther T. M. P.(2015). Addressing women's agency on international mobility, Women's Studies International Forum, Vol. 49, pp. 1-11.