مطالعه جامعه‌شناختی عاملیت زنان: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه اندیشمندان جامعه‌شناسی، توجه به عاملیت و فاعل بودن زنان در کنش‌های روزمره اجتماعی و به طور کلی در رفتارهای اجتماعی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه جامعه‌شناختی عاملیت زنان با تأکید بر شهر کرمانشاه می‌باشد. این مطالعه با روش توصیفی و تکنیک پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه روی 400 نفر از زنان شهر کرمانشاه انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و از آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها و ضریب همبستگی استفاده به عمل آمد. در این مطالعه مسائلی مانند قدرت تصمیم گیریبعد از ازدواج، استقلال و آزادی، مالکیت و توانایی رفتن به اماکن مختلف برای زنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که متغیرهایی مثل سن (26/0=r) میزان آرایش (31/0- =r)، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (33/0 =r)، وضعیت شغلی همسر (13/5 =f)، محل تولد (512/5 =f)، اوقات فراغت (31/0- =r) بر روی عاملیت زنان تأثیر معناداری دارد. اجرای استراتژی‌هایی مثل استراتژی ارائه خدمات مالی، استراتژی اشتغال و استراتژی مهارت‌های زندگی و حمایت اجتماعی می‌تواند عاملیت زنان را در جامعه تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات