بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با اخلاق کار (هنجاراخلاقی، هنجار اجتماعی) در بین کارمندان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

استناد ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 یکی از اهداف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ترویج فکر اخلاق و ارتقای فرهنگ علم دوستی، تعمیق و گسترش علوم،معارف،ارزش‌های انسانی و اسلامی می‌باشد.

با توجه به اینکه کشور ما، یک کشور اسلامی است و یکی از اهداف این وزارت هم گسترش ارزش‌های انسانی و اسلامی است و این نیازمند کارمندانی با اخلاق کار و سرمایه اجتماعی بالا می‌باشد.
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با سه بعد ابطه ای، ساختاری و شناختی با اخلاق کار با دو بعد هنجار اخلاقی و هنجار اجتماعی است. شیوه پژوهش پیمایش و جامعه آماری آن، کارمندان وزارت علوم (800)نفر بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 154 نفر برآورد، به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای در سال 1394انتخاب شد. داده های استخراجی از این نمونه با استفاده از نرم افزار spss و به وسیله آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. میانگین اخلاق کار در این پژوهش (8.72) از 10 بوده است. یافته های حاصل از رگرسیون نشان می دهد که سرمایه اجتماعی رابطه ای و شناختی تاثیر معناداری بر اخلاق کار دارد، و به طور کلی سرمایه اجتماعی سازمانی 22/0 تغییرات اخلاق کار را تبیین نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات