تغییر و تداوم عادت‌واره اقتصادی در میدان عشایری: مطالعه موردی عشایر شهرستان گیلانغرب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ادانش آموخته دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه آموزشی مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد کشف ساختار عادت‌ واره اقتصادی در میدان عشایری است، تا بدین وسیله نگاهی واقعبینانه به نحوه عمل عشایر در عرصه تصمیم‌ گیری اقتصادی بیندازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ساختار گرایی برساختگرا است و برای گردآوری داده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق بهره گرفته شده است و حجم نمونه نیز شامل 19 مشارکت کننده بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده‌ اند و مصاحبه‌ ها با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت‌ دار تجزیه و تحلیل شده‌ اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نوع عادت‌واره‌ای که عاملان اجتماعی درون میدان عشایری دارند بسیار مقتصدانه است. عاملان اجتماعی این میدان، به ویژه اعضای بزرگسال، هزینه مصرفی اندک و هزینه تجملی ندارند و بسیار پرتلاش و اقتصادی هستند. پرورش گوسفند برای عاملان اجتماعی این میدان امری صرفاً صرفاً اقتصادی نیست، بلکه هدف و معنای زندگی است. با این حال میدان فعالیت آنها سبب شده آن‌ها مدام در حال تلاش و کوشش بوده و با صرف کمترین هزینه بیشترین بهره اقتصادی را نصیب خود کنند. این عاملان نسبت به شغل و دام‌های خود چنان وابستگی عاطفی‌ای دارند که توان تصور زندگی به شیوه‌ای دیگر برایشان ممکن نیست. آن‌ها به دنبال سود اقتصادی نیستند ولی عادت‌واره آن‌ها سبب شده که نتیجه کار و اعمال آن‌ها منجر به کسب سود و سرمایه‌گذاری اقتصادی شود و از اتلاف سرمایه اقتصادی اجتناب ورزند. اعضای جوان میدان، همراه با تداوم شیوه کسب سود و درآمد اقتصادی، تغییراتی اندکی در نوع نگاه به سود و فعالیت اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Continuity and Change in Economic Habit In Nomadic Field: Case Study Of Nomads Of Gilan-E-Gharb City

نویسندگان [English]

  • Younes Akbari 1
  • Mohammad Torkashvand Moradabadi 2
1 Graduated with PhD in Sociology of Rural Social Development, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd
چکیده [English]

The present study seeks to discover the habitual economic structure in the nomadic field of gilan-e-gharb city in order to take a realistic look at how nomads operate in the field of economic issues. The research method used in this research is structuralist structuralism and semi-structured and in-depth interviews have been used to collect data. The sample size includes 19 participants who have been selected using purposive sampling. The interviews were analyzed using the directional content analysis method. Research findings show that the habitual type of social agent within the nomadic field is very economical. The social agents in this field, Especially adult members, have low consumption costs and are very hardworking and economical. Herdig for the social agents is not only purely economic, but also the purpose and meaning of life. However, their field of activity has caused them to be constantly trying and earning the most economic benefit at the lowest consumption costs.. These agents are so emotionally attached that they have an emotional attachment to their herds that makes it impossible for them to imagine life in any other way. They do not seek economic goal, but their habit has resulted in the result of their work and actions leading to economic gain and investment and avoiding the loss of economic capital. The young members of the field, along with the continuation of the way of earning economic income, have slight changes in the way of looking at profit and economic activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • Field
  • Nomads
  • Continuity
  • Change
بوردیو. پی‌یر (1384). نظریه کنش دلایل عملی انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
تیموری. عباد، رنانی. محسن، معرفی محمدی. عبدالحمید (۱۳۹۶). نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیست و دوم، شماره ۷۳، زمستان ۱۳۹۶، ص ۱-۴۳.
تاپر، ریچارد (1384). تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون‌های مغان، ترجمه حسن اسدی‌، تهران: اختران.
جانب‌اللهی. محمد سعید (1391). زیست اقتصادی عشایر؛ مطالعه موردی عشایر هداوند، فرهنگ مردم ایران، بهار و تابستان 1391، شماره‌های 28 و 29، ص 169-190.
خالقی‌فر. مجید، قاسمی. وحید، همتی. رضا (۱۳۹۵). تاثیر حمکروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)، دوفصلنامه جامعهشناسی اقتصادی و توسعه، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، ص ۱-۳۹.
خالقی‌فر. مجید، قاسمی. وحید، همتی. رضا، فرهمند. شکوفه (۱۳۹۴). بررسی جامعه‌شناختی هزینه مبادله و تاثیر آن بر روی کنش اقتصادی کارآفرینان، فصلنامه راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره ۷۵، تابستان ۱۳۹۴، ص ۱۹۱- ۲۱۷.
صید‌زاده. حیدر، رضایی. جعفر (1392). عوامل مؤثر بر درآمد عشایر اسکان‌یافته در استان ایلام، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره 4، زمستان 1392، ص 143-162.
عبداللهی. محمد (1386). اسکان عشایر و توسعه حیات اجتماعی آنان در ایران: مطالعه موردی طایفه وری علی نظر در استان ایلام، نامه علوم اجتماعی، شماره 32، زمستان 1386، ص 19-53.
منظور. داود، سعیدی. علی، مقصودی. حمیدرضا (1392). اصول موضعه حاکم بر رفتار انسان اقتصادی از منظر معرفت دینی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 65، بهار 1392، ص 105- 122.
وبر. ماکس (1373). اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.
Bourdieu. Pierre (2000). “Making the economic habitus algerian workers revisited”, Ethnograghy, vol 1 (1).pp 17-41.
Barth Fredrik (1961). Nomads of South Persia: The Basseri Tribe of the Khamseh Confederacy, Boston: Little, Brown and Co.
Hanappi. Doris (2011). “Economic Action, Fields And Uncertainty”, Journal Of Economic Issues, vol. XlV no. 4 december 2011, pp785-803.
Fraysse. Mélie, Mennesson. Christine (2016). “Professional Habitus And Theconstruction Of Gender: Thecase Of Male Journalists For Sports Magazines In France”, Journal of Sport and Social Issues, Vol. 40(5) pp387– 409.
 Salzman, Philip. (2002). Pastoral Nomads: Some General Observations Based on Research in Iran. Journal of Anthropological Research. 58. 245-264. 10.1086/jar.58.2.3631038.
William Irons (1975). The Yomut Turkmen: A Study Of Social Organization Among A Central Asian Turkic-Speaking Population, The University Of Michigan
Zelizer A. Viviana (2011). Economic Lives: How Culture Shapes The Economy, Princeton, Princeton University Press.