بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس خودکارآمدی با سلامت اجتماعی در میان جانبازان انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، استادیار، گروه علوم اجتماعی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد ؛ واحد تبریز. تبریز، ایران

چکیده

سلامت اجتماعی ، تصوری است که افراد درباره خود، تعاملات و ارتباطات اجتماعی ، سودمندی ، نقش اجتماعی و مثبت بودن در اجتماع دارند . سلامت اجتماعی جانبازان بعنوان یکی از اقشار اجتماعی جامعه ، یکی از مسایل قابل توجه در حوزه جامعه شناسی سلامت می باشد . هدف اصلی پژوهش حاضر ، تحلیل جامعه شناختی حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس خودکارآمدی با سلامت اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی بود . جامعه آماری ، جانبازان استان آذربایجان شرقی به تعداد 24340 بود و 294 جانباز به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند . بر اساس یافته ها ، میانگین سلامت اجتماعی آنها 45/56 درصد و حمایت اجتماعی ادراک شده 8/72 درصد بود . نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین احساس خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده جانبازان استان آذربایجان شرقی با میزان سلامت اجتماعی آنان و مولفه های پذیرش، مشارکت و خودشکوفایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و مولفه انسجام اجتماعی فقط با حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه معنادار و مثبت داشت . همچنین بین سلامت اجتماعی و درصد جانبازی ، سن ، مدت حضور جانبازان در جنگ رابطه معنادار وجود نداشت ، اما تفاوت معناداری بین سلامت اجتماعی جانبازان برحسب سواد آنها وجود داشت ، جانبازان دارای تحصیلات پایین تر از دیپلم ، بیشترین تفاوت میانگین با سایر گروه ها را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the relationship between perceived social support and feelings of self-efficacy with the social health among the devotees of East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Abbas pour Hasan 1
  • mahmoud Elmi 2
  • davood ebrahimpoor 3
1 Islamic Azad university
2 islamic Azad university of tabriz, Assistant professor, social science department, Tabriz,. Iran
3 islamic Azad university of tabriz, Assistant professor, social science department, Tabriz,. Iran
چکیده [English]

Social health is the perception that people have about themselves, social interactions and communication, usefulness, social role and being positive in society. Social health of devotees as one of the social strata of society is one of the significant issues in the field of health sociology. The main purpose of the present study was a sociological analysis of perceived social support and the sense of self-efficacy with the social health of the devotees of the Islamic Revolution in East Azerbaijan Province. The statistical population was 24340 devotees of East Azerbaijan province and 294 devotees were selected by systematic random sampling. Based on the findings, their average social health was 56.45% and perceived social support was 72.8%. The results of multivariate regression test showed that there is a significant and positive relationship between the sense of self-efficacy and perceived social support of devotees of East Azerbaijan province with their social health and the components of acceptance, participation and self-fulfillment and the component of social cohesion only with perceived social support. It is meaningful and positive. Also, there was no significant relationship between social health and devotees 'percentage, age, duration of war devotees, but there was a significant difference between devotee’s social health in terms of their literacy. Devotees with less than a diploma had the highest average difference with other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived social support
  • social health
  • sense of self-efficacy
  • devotees of the Islamic Revolution of East Azerbaijan province
امیدی، مصطفی؛ حقیقیان، منصور، هاشمیان‌فر، علی (1397). تحلیلی بر سلامت اجتماعی در افزایش رضایت از زندگی (مورد مطالعه: استان اصفهان)، فصلنامه مطالعات توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی، دوره 7، شماره 1، تابستان، صص: 194-171.
بخشی‌پور رودسری، عباس، پیروی، حمید و عابدیان، احمد (1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 28-27، صص:152-145.
حاتمیان، پیمان؛ جهانگیر، کرمی، خدامراد، مومنی (1396). رابطه مولفه‌های ادراک حمایت اجتماعی (خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم) با گرایش به مصرف مواد روان گردان در پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمانشاه، فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، زمستان، صص:373-367.
رستمی، رضا؛ شاه محمدی، خدیجه؛ قائدی، غلامحسین؛ بشارت، محمدعلی؛ اکبری زردخانه، سعید و نصرت آبادی مسعود (1389). رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه افق دانش، دوره ۱۶، شماره ۳، صص:54-46.
ریاحی، محمد اسماعیل؛ علی وردی‌نیا، اکبر؛ پورحسین، سیده زینب (1389). بررسی رابطه‌ی بین حمایت اجتماعی و سلامت روان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 10، شماره 39، صص: 85-121.
زاهدی‌اصل، محمد، صلاح‌الدین، صالح (1393). حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران، فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، دوره، شماره 1، صص: 244-207.
سام‌آرام، عزت‌الله (1388). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره 1، صص: 9-29.
صادقی، محمدرضا؛ کاستنگه، سوزان، رجوعی مریم (1378). تاثیر وضعیت فشار روانی و حمایت اجتماعی در افسردگی سالمندان، نشریه پژوهش‌های روانشناختی، دوره 5 شماره 3 و 2، صص: 8-5.
عبدالله تبار، هادی؛ کلدی، علیرضا؛ محققی، کمال حسین؛ ستاره، فروزان امنه؛ صالحی، مسعود؛ (1387). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 30 و 31، صص:190-171.
علیپور، احمد (1383). ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص‌های ایمنی بدن در افراد سالم: بررسی تاثیر مدل کلی، مجله روان‌شناسی، سال چهارم، شماره 15، صص:139-134.
کریمی طرقبه، الهام. شجیع، رضا. عادل قهرمان، مرجان. محمدی، جعفر. (1388). تعیین رابطه بین خودکارآمدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، پاییز، صص 200-183.
فتحی، بهروز (1376). ساخت و اعتبار یابی مقیاس حمایت اجتماعی برای سنجش حمایت اجتماعی و بررسی نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی و تیپ شخصیتی A در رابطه بین عوامل فشارزای دانشجویی با عملکرد تحصیلی، اضطراب وافسردگی در دانشجویان پسر چمران اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران.
قادری، مصعب؛ حردانی، فاطمه؛ نصیری، مرتضی؛ فگوری، الهام (1393). بررسی سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مراکز اموزش عالی شهر جیرفت در سال 1392، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 13، صص: 960-949.
قائدی، غلامحسین و یعقوبی، حمید (1387). رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی اجتماعی دانشجویان، مجله ارمغان دانش، دوره 13، شماره 2، صص:24-36.
قدسی، علی محمد (1382). بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی، پایان‌نامه دکتری رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
معتمدی شلمزاری، عبداله؛ اژهای، پرویز؛ فلاح، جواد؛ کیامنش، علیرضا (1381). بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایت مندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال شهرکرد، مجله روان شناسی، شماره 22، صص 20 -18.
نصیری فخرالسادات ولیک بنی، شوبو عبدالملکی (1395). تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و هفتم، شماره پیاپی(46 )، شماره 4، زمستان، صص: 116 -99.
ویلکینسون، ریچارد (1383). تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، حقایق مسلم، ترجمۀ فرحناز راهروی، تهران: نشر: سیمین دخت.
Adamczyk K, Segrin C. (2015). Perceived Social Support and Mental Health Among Single vs. Partnered Polish Young Adults. Curr Psychol; 34(1):82-96. doi: 10.1007/s12144-014-9242-5. PMID: 25774079; PMCID: PMC4348549.
Amirsardari, Majid; Karimi, Zeynab; Fathizadeh,Shadi; Khatti, Freshteh (2017). Evaluation of the Relationship between Perceived Social Support and Mental Health of Students in Tehran, Health Education and Health Promotion (HEHP), 5 (3), 13-19.
Bandura A. Self-efficacy: The exercises of control. 1thed. New York: HW. freema and company: Co.1997.
Blanco, Amalio & Diaz, Dario. (2007). Social order and mental health: a social well- being approach, Autonoma university of Madrid, psychology in Spain, 11(5).
Ciocongni, Elvira & Pirini, Claudia & Keyes, Corey & Joshanloo, Mohsen & Rostami, Reza & Nosratabadi, Masoud. (2007). Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A study on American, Italian and Iranian University Students, Springer Science + Business Media B. V. pp 97-112.
Charles, S. & Arockiam, K. (2020). percieved social support and quality of Life of Pensioners, Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, XII, III, 1153-1165.
Cobo-Rendón R, López-Angulo Y, Pérez-Villalobos MV and Díaz-Mujica A (2020) Perceived Social Support and Its Effects on Changes in the Affective and Eudaimonic Well-Being of Chilean University Students. Front. Psychol. 11:590513. doi: 10.3389/fpsyg.2020.590513.
Hassanpour T, Mehrabi S, Poursamad A, ZandiGhashghaie K, Sharifi M. Eosinopenia; (2021) a Predictor of Non Respiratory CO-VID-19. Iranian Journal of War & Public Health.
- Keyes, Corey Lee. M & Shapiro, Adam. (2004). Social well- being in the untied states: A Descriptive Epidemiology, 61(2). pp 121-190.