فراتحلیل تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه اراک

چکیده

موضوع و هدف: سرمایه‌گذاری اقتصادی زمینه‌ی رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی جامعه را فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری اقتصادی، امنیت است. در سال‌های اخیر، با توجه به اهمیت تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام‌شده در این زمینه، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می‌شود. اصلی-ترین سوال پژوهش حاضر این است که شدت و جهت تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری اقتصادی در تحقیقات انجام شده در ایران به چه صورتی است؟
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر، فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق همه‌ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال‌های 1380 تا 1399 با موضوع تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری منتشر شدند. در نهایت 15 تحقیق انتخاب و با نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که اندازه اثر ترکیبی امنیت انتظامی بر سرمایه‌گذاری اقتصادی، معادل 315/0 و در حد متوسط می‌باشد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه‌گذاری در تحقیقات مرور شده حدود 407/0 و در حد متوسط قرار دارد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه-گذاری در دهه‌ی 1380(با اندازه اثر 557/0) بیشتر از دهه‌ی 1390 (با اندازه اثر 313/0) می‌باشد.
این یافته ها متناسب با نظریات کوز(1961) و ویلیامسون(2000) در قالب نظریه ی اقتصاد نهادگرای جدید و نظریات نئولیبرالیسم سرمایه گذاری می باشد. این نتایج و یافته ها نشان می دهد که برای تبیین ارتباط امنیت و سرمایه گذاری در ایران باید بیشتر به این رویکردهای نظری توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the impact of security on economic investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Mir Mohamad Tabar
  • Zeinolabedin Afshar
Assistant Professor, Department of Sociology, Arak University
چکیده [English]

Subject and purposes: Economic investment provides the grounds for promoting the economic growth and public welfare of a society. Security is one of the most important variables affecting economic investment. Due to the abundance and diversity of research conducted in the field of the impact of security on economic investment felt requires a combination of research in this area like a meta-analysis. The main question of the present study is what is the intensity and direction of security impact on economic investment in research conducted in Iran?
Method: The research method of this paper is the meta-analysis. Population of the study almost scientific papers that are the subject the impact of security on economic investment in 2001 and 2020 were published. We used Comprehensive Meta-analysis software to conduct the meta-analysis of articles.
Results: The results showed that impact of police security on economic investment in the studies reviewed is positive and moderate level (effect size=0.315). Also the impact of economic security on economic investment in the studies reviewed is positive and moderate level (effect size=0.407). The effect of economic security on investment in the 2000s (with effect size 0.557) is greater than that of the 2010s (with effect size 0.313).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic investment
  • Police security
  • Meta-analysis
آهنگری، عبدالمجید، سعادت­مهر، مسعود (1387). رابطه­ی ریسک و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران، پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی (علوم اقتصادی)، سال هشتم، شماره­ی 3 (پیاپی 30): 13-33.
برانسون، ویلیام اچ. (1385). تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، تهران: نشر نی.
حسین­زاده بحرینی، محمدحسین. (1383). عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه­گذاری در ایران، مجله جستارهای اقتصادی، شماره دوم: 109-153.
رسولی، کریم، فرزین­وش، اسداله. (1394). تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 4، شماره 14: 1-22.
رفیعی، محمدتقی. (1388). امنیت سرمایه گذاری، کلید توسعه ی پایدار ایران، مناطق ویژه اقتصادی، سال هشتم، شماره 54-55: 8-17.
رهبر، فرهاد. مظفری خامنه، فرشید. محمدی، شاپور. (1387). موانع سرمایه­گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 81: 111-138.
سعادت مهر، مسعود. (1390). بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره دوم: 163-187.
عبدی، حسن، متفکرآزاد، محمد علی(1392). بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال سوم، شماره اول (پیاپی 8): 106-129.
نوغانی، محسن، میرمحمدتبار، سیداحمد. (1396)، فراتحلیل: مبانی و کاربردها، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.
وظیفه امندی، مجید، اصغرزاده، احمد، حسینخانی، سعید (1392).  بررسی رابطه بین میزان ریسک سرمایه­گذاری و گرایش به سرمایه­گذاری (مقایسۀ استان­های آذربایجان شرقی و غربی)، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال سوم، شماره سوم (پیاپی 10): 97-118.
Arrow, KJ (1961). The organization of economic activity: issues pertinent to the choice of market versus non-market allocation. In: The analysis and evolution of public expenditure: the PPB system. Vol. 1 U.S. Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st Session, 1961, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office: 59–73.
Barro, R. J (1995). Democracy and Growth, Economic Growth, 1(1): 1-27.
Bjuggren, P. O., Eklund, J. E. and Wiberg, D., (2007), Ownership structure, control and firm performance: the effects of vote differentiated shares, Applied Financial Economics,    17(1): 1323-1334.
Bolea, C. (2015). The relation between the foreign direct investments and the economic security in Latin America, Revista de Relaciones Internacionales, 10(2): 111-129.
Borenstein, M, Hedges, L, Higgins, J, Rothstein, H(2009), Introduction to Meta-Analysis, UK: Wiley & Sons publication.
Brunetti, A. Kisunko, G. Weder, B. (1997). Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of the Private Sector, The World Bank economic review. 12(3): 353-384.
Buzan, B. (2008), People, States and fear: An agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, London: Harvester Wheatsheaf.
Card, N. A. (2011). Applied meta-analysis for social science research, New York: Guilford Publications.
Coase, RH (1961). The nature of the firm. Economica, 4:386–405.
Cohen, J. (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences: (Rev. Ed). New York: Academic Press.
Cooper, H. M. (2009). Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
Dhonte, P, and Kapur, I. (1997). Towards a Market Economy : Structures of Governance, .IMF Working Paper, 1-16. DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781451842746.001.
Eklund, J. E (2013). Theories of Investment: A Theoretical Review with Empirical Applications, Working Papers Series from Swedish Entrepreneurship Forum, Available at: https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2013/03/WP_22.pdf.
Fabricius, M. (1998). The Impact of Economic Security on Bank Deposits and Investment (July 1998). IMF Working Paper:1-32, 1998. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=882616.
Kharlamova, G. (2014). Investment Security of Industries: Rating Assessment (Case of Ukraine), Procedia Economics and Finance, 16: 657–668.
Kirilenko V.I. (2005). The investment component of economic security. Kyiv: KNEU.
Knack, S & Keefer, P. (1995). Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Measures, Economics and Politics, 7: 207 – 227.
Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Littell, J. H. Corcoran, J, Pillai, V.(2008). Systematic reviews and meta-analysis, New York: Oxford University Press.
Menard C, Shirley MM (2014). The future of new institutional economics: from early intuitions to a new paradigm? Journal of Institutional Economics, 10(4):541–565.
Panić, B. (2009). Societal security – security and identity. Western Balkan Security Observer, 13:29-39.
Poirson W, H(1998). Economic Security, Private Investment, and Growth in Developing Countries. IMF Working Paper, 1-31. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=882216.
Scheve, K. & Slaughter, J. (2004). Economic insecurity and the globalisation of production. American Journal of Political Science, 48(4), 62-67.
Stephen, F. H. (2017). The institutional environment required to support China’s new normal economy, China-EU Law Journal, 5(3): 119-134.
Stoian, C. Vickerman, R. (2015). The Interplay between Foreign Direct Investment, Security and European Integration: The Case of the Central and Eastern European Countries, Proceedings in Academy of International Business Annual Meeting. Quebec, Canada. Retrieved from https://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ukc/ukcedp/0509.pdf.
Williamson, OE (2000).  The  new  institutional  economics:  taking  stock,  looking  ahead.  Journal of Economic Literature, 38(3):595–613.
World Bank Group (2019). Doing Business 2019: Training for Reform, World Bank Publications, USA: Washington.