مطالعه کیفی موانع و چالش‌های توسعه زیست بوم کارآفرینی(EE) در استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار جامعه شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
با گذار از جامعه پیشامدرن به مدرن و فراصنعتی، توسعه‌ی زیست بوم کارآفرینی در راستای اشتغال‌زایی و توسعه‌ی پایدار توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است. اساساَ زیست بوم کارآفرینی، محیط خلاق را برای کارفرینان و نوآوران فراهم می‌کند. توسعه زیست بوم کارآفرینی در گرو شناسایی موانع و چالش‌های این حوزه از منظر خبرگان می‌باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی موانع و چالش‌های توسعه‌ی زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان می‌باشد. روش تحقیق کیفی و مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر 37 نفر از کارآفرینان، مدیران شرکت‌های دانش بنیان و اساتید رشته‌های اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی استان خوزستان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری هدفمند و با لحاظ قاعده اشباع و حداکثر تنوع انتخاب شده است. کدگذای یافته‌های مصاحبه نشان داد که مقولاتی چون ضعف رهبری استراتژیک و کارآفرینانه، بحران سرمایه‌ی روان‌شناختی، عوامل جمعیت شناختی و زمینه‌ای، فرسایش سرمایه اجتماعی، ساختار سازمانی بوروکراتیک و غیر تواناساز، رکود و بی‌ثباتی اقتصادی، شکاف آگاهی و آموزش ناکافی، اقتصاد تک محصولی از موانع و چالش‌های توسعه‌ی زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان می‌باشد. همچنین، از متن یافته‌های مصاحبه‌ها، هابیتوس دولتی به عنوان مقوله مرکزی مکشوف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Barriers and Challenges of Entrepreneurial Ecosystem Development in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • masoumeh bagheri 1
  • Ali Boudaghi 2
  • Marziyeh shahryari 3
1 Associate Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz ,Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz ,Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
With the transition from pre-modern to modern and post-industrial society, the development of an entrepreneurial ecosystem to create jobs and sustainable development has attracted the attention of thinkers and experts. The entrepreneurial ecosystem provides a creative environment for entrepreneurs and innovators. The development of the entrepreneurial ecosystem depends on identifying the barriers and challenges in this field from the perspective of experts. Accordingly, the main purpose of this study is to identify barriers and challenges to the development of the entrepreneurial ecosystem in Khuzestan province. The research method is qualitative. The participants of the present study are 37 entrepreneurs, managers of knowledge-based companies, and professors of economics, management, and sociology in Khuzestan province, which has been selected by purposive sampling method with saturation rule and maximum diversity. Interview findings showed that categories such as weakness of strategic and entrepreneurial leadership, psychological capital crisis, demographic and contextual factors, social capital erosion, bureaucratic and disabling organizational structure, economic recession and instability, awareness gap, and insufficient education, Economy is a single product of barriers and challenges of entrepreneurial ecosystem development in Khuzestan province. Also, from the text of the interview findings, the state habitus was revealed as the central category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Habitat
  • Bureaucratic and Disabling Organizational Structure
  • Awareness Gap
  • Psychological Capital Crisis
پیله وری، اعظم (1395). جایگاه ادبیات تحقیق در نظریه پردازی داده محور، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 5، شماره 1، صص 116-126.
تاجبخش، کیان (1384). سرمایه اجتماعی اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: نشر شیرازه.
حسینی­نیا، غلامحسین؛ علی‌آبادی، وحید و عطایی، پوریا (1398). طراحی الگوی زیست‌بوم کارآفرینی در کسب‌وکارهای روستایی تعاون محور، توسعه کارآفرینی، 12 ( 3): 360-341.
حمیدی بینانباج، مژگان (1396). طراحی مدل ارتقاء بهره­وری کارکنان در سازمان: تبیین نقش سرمایه­ی روان­شناختی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 9 (30): 29-47.
حیدری ساربان، وکیل و مجنونی توتاخانه، علی (1396). نقش سرمایه روان‌شناختی در ارتقای کارآفرینی روستایی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6 (4): 118-97.
خاکباز، افشین و پویان، حسن(1385). سرمایه اجتماعی، دموکراسی و توسعه، تهران، انتشارات شیرازه.
ربیعی، علی و صادق­زاده، حکیمه (1390). بررسی رابطه سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی. فصلنامة علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 11 (41): 191-221.
زالی، محمد رضا (1390). به سوی نظریه­ی وضعی کارآفرینانه، توسعه­ی کارآفرینی، 3 (12): 45-64.
گلابی، فاطمه؛ بوداقی، علی و علی پور، پروین(1394). مروری تحلیلی بر تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه پیر بوردیو. دو فصلنامه پژوهش­های جامعه‌شناسی معاصر، 4 (6): 117-143.
مقیمی سید محمد (1385). بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان­های دولتی، 4 (13): 171-192.
نادمی، داوود (1399). فرسایش‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ و کاهش‌ انصاف‌ اجتماعی‌ در ایران. مجله ویستا.
هویدا، رضا؛ مختاری، حجت‌اله و فروهر، محمد (1391). رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی. فصلنامه پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، 2 (2): 43-56.
ویسی، رضا و کریم زاده، پریسا (1389). توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها، دو فصلنامه برنامه و بودجه، 11: 159-183.
Ahmady, G. A., Mehrpour, M., & Nikooravesh, A. (2016). Organizational structure. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 455-462.‏
Baluku, M. M., Kikooma, J. F., Bantu, E., & Otto, K. (2018). Psychological capital and entrepreneurial outcomes: the moderating role of social competences of owners of micro-enterprises in East Africa. Journal of Global Entrepreneurship Research, 8(1), 26.‏
Brush, C., Edelman, L. F., Manolova, T., & Welter, F. (2019). A gendered look at entrepreneurship ecosystems. Small Business Economics, 53(2), 393-408.‏
Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, J.(2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research, Methods & Meanings. Oncology Nursing Forum, 41(5), 545-547.
Chahine, S. (2018). Interconnectedness in entrepreneurial ecosystems: a social capital perspective (Doctoral dissertation, University of Southampton). university of Southampton,1-186.
Dabson, B. (2009). Entrepreneurship as an Economic Development Strategy. Governor’s Conference on Economic and Community Development September 14, Nashville, Tennessee.
Liguori, E., Bendickson, J., Solomon, S., & McDowell, W. C. (2019). Development of a multi-dimensional measure for assessing entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship & Regional Development, 31(1-2), 7-21.‏
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard business review, 88(6), 40-50.‏
Ivanov, D., & Dolgui, A. (2019). Low-Certainty-Need (LCN) supply chains: a new perspective in managing disruption risks and resilience. International Journal of Production Research, 57(15-16), 5119-5136.‏
Tang, J. J. (2020). Psychological capital and entrepreneurship sustainability. Frontiers in Psychology, 11.‏
Li, C., Makhdoom, H. U. R., & Asim, S. (2020). Impact of Entrepreneurial Leadership on Innovative Work Behavior: Examining Mediation and Moderation Mechanisms. Psychology Research and Behavior Management, 13, 105.‏
Malen, J., & Marcus, A. A. (2017). Promoting clean energy technology entrepreneurship: The role of external context. Energy Policy, 102, 7-15.‏
Mujahid, S., Mubarik, S., & Naghavi, N. (2019). Prioritizing dimensions of entrepreneurial ecosystem: a proposed framework. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 51.‏
Neumeyer, X., Santos, S. C., Caetano, A., & Kalbfleisch, P. (2019). Entrepreneurship ecosystems and women entrepreneurs: a social capital and network approach. Small Business Economics, 53(2), 475-489.‏
Ooshaksaraie, M., Hadi Asghari, M., Farajpur, Z., & Taleghani, M. (2011). Relation between Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship: Case Study: Manufacturing Companies in the West of Mazandaran Province. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 33(832), 1-10.‏
www.amar.org.ir
Roundy, P. T., & Roundy, P. T (2017 a). Social entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems: Complementary or disjoint phenomena? International Journal of Social Economics, 44(9), 1252-67
Shil, M., Shahriar, M. S., Sultana, S., Rahman, S. N., & Zayed, N. M. (2020). Introduction To University Based Entrepreneurship Ecosystem (U-Bee): A Model Case Study From Bangladesh. International Journal of Entrepreneurship, 24(1).‏
Shoghi, B., & Safieepoor, A. (2013). The effects of organizational structure on the entrepreneurial orientation of the employees. Journal of International Studies, 6(2).‏
Simonova, V., Popov, E., & Komarova, O. (2020). Social Networks as a Tool for Leadership in Entrepreneurship Ecosystem. In 5th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEALV 2019) (pp. 58-62). Atlantis Press.‏
Spigel, B. (2012). Regional cultural contexts and entrepreneurial intentions: A Bourdieuian approach. In Babson College Entrepreneurship Research Conference, Texas Christian University, Fort Worth, TX, June.‏
Stam, E., & van de Ven, A. (2019). Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business Economics, 1-24.‏
Theodoraki, C., Messeghem, K., & Rice, M. P. (2018). A social capital approach to the development of sustainable entrepreneurial ecosystems: an explorative study. Small Business Economics, 51(1), 153-170