تدوین الگوی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی پسر در شهر ایلام با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام، ایلام ، ایران

چکیده

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل تولید جلوه گر شده است. یکی از مسائل مهم در امر توسعه میزان استفاده درست و منطقی از استعدادها و توانایی هایی نیروی انسانی هر جامعه است. در واقع افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی پسر در شهر ایلام با استفاده از روش کیفی و بطور خاص رویکرد روشی داده بنیاد می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه فارغ التحصیلان پسر دانشگاهی بیکار از بازه زمانی 1390 تاکنون در همۀ رشته‌های دانشگاهی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه، 15 مورد براساس اشباع نظری تعیین شد. و اعتبار یافته ها از طریق تایید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین کلیدییا همان تکنیک کسب اطلاعات موازی تامین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب شرایط علی با مقوله های « نابرابری اجتماعی»، « ضعف نهادی»، « رانت گرایی»، شرایط زمینه ای در قالب « نهادینه نشدن فرهنگ کار»، « فرهنگ ایلی به مثابه عامل بازدارنده»، شرایط میانجی در قالب « ضعف مدیریتی»، « ضعف سرمایه های انسانی»، و «راهبردهای سلبی»، و بالاخره مقوله پیامد فردی ، پیامد اجتماعی، پیامد جمعیتی و پیامد سیاسی انجامید.در نهایت و با توجه به ارتباط بین مقوله ها، مقوله هسته «توسعه نامتوازن-تمرکزگرایی» به عنوان مقوله هسته استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing the Unemployment Model of Male University Graduates in Ilam City with a Grounded Theory Approach

نویسنده [English]

  • rezaeinasab rezaeinasab
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ilam University
چکیده [English]

Today, the role and importance of human resources in the production process of human societies has become the most important factor of production.One of the important issues in development is the level of correct and rational use of the talents and abilities of the human resources of each society. In fact, increasing employment and reducing unemployment is considered as one of the indicators of the development of societies. The purpose of this study is to develop an unemployment model for male university graduates in Ilam city using a qualitative method and in particular the methodological approach of grounded theory. The study population includes all unemployed university male graduates from the period of 1390 until now in all university fields in Ilam. The sample size was determined based on theoretical saturation, and the validity of the findings was provided through confirmation and adaptation with the opinion of expert judges and key informants. In this study, information was collected through in-depth interviews in a semi-structured manner. Analysis of graduate interviews led to the formation of a conceptual framework in the form of causal conditions with the categories of "social inequality", "institutional weakness", "rent-seeking", contextual conditions in the form of "non-institutionalization of work culture", "tribal culture to As a deterrent ", mediating conditions in the form of" managerial weakness "," human capital weakness ", and" negative strategies ", and finally the category of individual consequence, social consequence, demographic consequence and political consequence.Finally, due to the relationship between the categories, the core category of "unbalanced development-centralism" was extracted as the core category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment
  • Graduates
  • grounded theory
  • Unbalanced development-centralism. Ilam City
آزادارمکی، تقی؛ ایار، علی(1399). بازپیکربندی مساله قبیلهگرایی در ایران امروز، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 11، شماره 1، صص 68-37.
ابراهیم‌زاده، عیسی و همکاران (1391). تحلیل فضایی نابرابریهای منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران، فصلنامه ژئوپلتیک، دوره 8، شماره 1، صص 235-214.
استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1393). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسمیت، فیلیپ (1387). درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی.
اعظم آزاده، منصوره؛ دهقان، دهنوی آزاده (1387). اشتغال دانشجویان: رابطه بین شبکه روابط اجتماعی و وضعیت شغلی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره 16، شماره 63، صص 32-5.
اکبری پور، صفدر(1383). نگاهی به وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، فصلنامه اقتصادی، اجتماعی کار و جامعه، شماره، 53، صص 46-42.
امامی، سیدمجتبی؛ باقری نصرآبادی، محسن(1394). طراحی چارچوب نهادی برای شناسایی و انجام کارآفرینانه ماموریت‌های بسیج سازندگی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 18، شماره 69، صص 130- 103.
انتظاری، علی؛ جدائیان، مرضیه(1390). بازنمایی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودک، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 14 و 15، صص 228-206.
انتظاری، علی؛ کرمانی، محسن(1394). تبیین عوامل اجتماعی و فردی موثر بر فرهنگ کار: مورد مطالعه کارکنان صنایع شهرستان کاشان، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال 9، شماره 2، صص 53-29.
برآبادی، سیدابوالقاسم و همکاران(1388). تحلیل موانع آموزشی و اجتماعی-فرهنگی اشتغال فارغ‌التحصیلان کشاورزی، فصلنامه کار و جامعه، شماره 109، صص 100-92.
بوردیو، پیر (1380). نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
پاتنام، رابرت(1385). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
جکینز، ریچارد(1385). پیر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشانی و حسین چاوشیان، تهران: نی
جمشیدیها، غلامرضا؛ پرستش، شهرام (1386). دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پیر بوردیو، نامه علوم اجتماعی، شماره 30، صص 32-1.
ریتزر، جورج(1384). نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
دلاور، علی؛ مظفری، افسانه(1392). بررسی دیدگاه و نگرش به آینده شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی، فصلنامه مطالعات رسانهای، دوره 8، شماره 20، صص 27-13.
صنعت خواه، علیرضا(1388). بررسی عوامل موثر بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی کار و جامعه، شماره 109، صص 75-58.
عیسی زاده، سعید؛ حسینی، سعیده السادات(1393). بررسی تطبیقی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی کار و جامعه، شماره 176، صص 26-4.
غفوری محب، علیرضا(1394). عوامل مرتبط با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شهر همدان(از منظر مدیران، کارشناسان و فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار بومی)، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد.
غمامی، سیدمحمد مهدی؛ حسینی، سیدحسن(1396). شایسته گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا، فصلنامه حقوق اداری، سال 5، شماره 15، صص 102-75.
فراهانی، ابوالفضل؛ قربانی قهفرخی(1392). تحلیل اثر عوامل اجتماعی بر اشتغال فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، فصلنامه پژوهش در ورزشهای دانشگاهی، شماره 3، صص 156-127.
فکوهی، ناصر(1384). پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنفکری، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی، شماره 5،  صص 161-141.
قانعی راد، امین(1383). توسعه ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 4، شماره 15، صص 315-252.
گنجی، محمد؛ حیدریان، امین(1393). سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ(با تاکید بر نظریه‌های پیر بوردیو و دیوید تراسبی)، نشریه راهبرد، دوره 23، شماره 72، صص 97-77.
محمدپور، احمد(1390). روش تحقیق کیفی ضدروش؛ مراحل و رویههای علمی در روششناسی کیفی، تهران، جامعه شناسان.
مطیری، یزدان(1393). بررسی عوامل موثر بر بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده اقتصاد.
ملک پور، علی؛ محمدی، فواد(1392). بررسی زمینه‌ها و موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی کار و جامعه، شماره 157، صص 37-24.
موحدی(1396). بازدارنده‌های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 41، صص 95-79.
موسوی، میرنجف؛ مدیری، مهدی (1394). اولویت‌سنجی شاخص‌های عدالت اسلامی-ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 24، شماره 95، صص 35-17.
مومنی، فرشاد؛ حاجی نوروزی، شیما (1396). اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال 17، شماره 67، صص 252-221.
نقیب‌زاده، احمد؛ استوار، مجید (1391). بوردیو و قدرت نمادین، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 2، صص 294-279.
Hwok Aun, lee (2020). Unemployment among Malaysia’s Youth: Structural Trends and Current Challenges, No. 65, ISSN 2335-6677.
Kirton, Gill (2009).  career  plans  and  aspirations  of  recent  black  and  minority  ethnic business graduates, work, employment and society, vol 23,pp 12-29.
McNamee, Stephen J.; Miller Jr., Robert K. (2014). The Meritocracy Myth, Rowman & Littlefield Publishers.
Meyer, Daniel Francois and Precious Mncayi. (2021). An Analysis of Underemployment among Young Graduates: The Case of a Higher Education Institution in South Africa. Economies 9: 196. https://doi.org/10.3390/ economies9040196
Talen E. (1998) Visualizing fairness, equity maps for planners”, Journal of the American Planning Association, Vol. 64, No .1, PP: 22- 38.
Van Broekhuizen ,Hendrik (2018). Graduate unemployment and Higher Education Institutions in South AfricaWorking Papers 08/2016, Stellenbosch University, Department of Economics
www.hamshahrionline.ir