مطالعه جامعه شناختی چگونگی ورود افراد به بو‌رس ‌اوراق بهادار با تاکید بر سهامداران خرد (مورد مطالعه: فعالان بورس در شهر سبزوار)

نوع مقاله : مستخرج از پایاننامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jeds.2022.49880.1615

چکیده

مقدمه: بازار سرمایه و مطالعه چگونگی ورود افراد به این بازار، از آن رو دارای اهمیت است که افزایش سرمایه گذاری در این بازار نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی دارد. ورود سهامداران خرد به بورس اوراق بهادار یکی از عناصر کلیدی افزایش سرمایه‌گذاری در بورس به شمار می‌رود. هدف این پژوهش شناخت چگونگی ورود افراد به بورس اوراق بهادار است.
روش‌تحقیق: پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک انجام شده است. برای جمع-آوری داده‌های این پژوهش از مصاحبه نیمه‌ساختار استفاده شد. جامعه‌آماری شامل تمامی فعالان بورس اوراق بهادار که در سال‌های1397 و 1398 در شهر سبزوار فعالیت در این بازار را آغاز کرده‌اند می‌باشد.
یافته‌ها: یافته نشان داد که رفتار اقتصادی افراد را می‌توان به واسطه شبکه روابط قوی (دوستان، خانواده و همکاران) توضیح داد. از نظر مصاحبه‌شوندگان، اعتمادی که در این‌گونه روابط وجود دارد در ورود افراد به بورس نقش اصلی را ایفا می‌کند. در این میان، دورهمی‌ها و روابط دوستانه و کاری اهمیت کمتری دارند و اطلاعاتی که در این شبکه منتقل می‌شود در صورتی می‌توانند عامل رفتار اقتصادی باشند که به وسیله شبکه روابط قوی قابل اعتماد تآیید شوند. علاوه‌بر‌این، مشخص گردید اخبار و اطلاع رسانی از تلویزیون و روابط حرفه‌ای و تخصصی کمتر می‌توانند توضیح دهندة رفتار اقتصادی افراد باشند. همچنین زمانی که افراد وارد بورس اوراق بهادار می‌شوند بیشتر شبکة روابط قوی خود را به این بازار دعوت می‌کنند.
نتیجه-گیری: این پژوهش با رویکرد تحلیل شبکه مسئله چگونگی افراد به بورس اوراق بهادار را تحلیل کرده است اما یافته‌ها نشان داد که در جامعة ایران شبکه روابط قوی نقش مهم‌تری در رفتار اقتصادی افراد دارد. درست است که شبکه روابط ضعیف اطلاعات تازه‌تری برای افراد ایجاد می‌کند اما برای افراد اطلاعات قابل اعتماد مهم‌تر است. می‌توان گفت رفتار اقتصادی افراد حک شده در شبکه روابط قوی به جهت اطلاعات قابل اعتماد بودنش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of how people enter the stock market with an emphasis on micro-shareholders (Case study: stock exchange activists in Sabzevar)

نویسندگان [English]

  • hamed moradi 1
  • hamzeh nozari 2
1 M.A. in social science research, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The capital market and the study of how people enter this market is important because increasing investment in this market has a major role in economic development. The entry of small shareholders into the stock market is one of the key elements of increasing investment in the stock market. The purpose of this study is to understand how people enter the stock market.
Methods: The present study was conducted with a qualitative approach and thematic analysis method. Semi-structured interviews were used to collect data from this study. The statistical population includes all activists of the stock exchange who started their activities in this market in 1397 and 1398 in Sabzevar city.
Findings: The findings showed that the economic behavior of individuals can be explained by a strong network of relationships (friends, family and colleagues). According to the interviewees, the trust that exists in such relationships plays a major role in people entering the stock market. In the meantime, friendships and friendships and work relationships are less important, and the information that is transmitted in this network can be the cause of economic behavior if it is confirmed by a strong network of reliable relationships. In addition, it was found that news and information from television and professional relationships could less explain the economic behavior of individuals. Also, when people enter the stock market, most of their strong relationships network is invited to this market.
Conclusion: This study has analyzed the issue of how people go to the stock exchange with a network analysis approach, but the findings showed that in Iranian society, a network of strong relationships has a more important role in the economic behavior of individuals. It is true a weak network of relationships creates new information for people, but for people, reliable information is more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social relations network
  • stock exchange
  • trusting relationships
  • intimate relationships
  • professional relationships

ابزری، م.؛ صفری، ع. (1384). بورس الکترونیکی و راهکار­های توسعه آن در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، (2)، 106-86.

الوانی، م.؛ نقوی، م. ع. (1381). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه­ها. فصلنامه مطالعات مدیریت، (33 و 34)، 26-5.

بینائیان، س. (1394). بررسی تاثیر حمایت از سهامداران خرد بر بازده سهام (مطالعه بین کشوری). (پایان­نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران.

ریتزر، جورج (1379)، نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

زاهدی، ف.؛ لاریجانی، ب. (1390). کمیته­های اخلاق در پژوهش: ضرورت ارتقای توانمندی­ها و مهارت­های اعضا، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، (5)، ویژه نامه اخالق در پژوهش، 8-1.

سوئدبرگ، ر. (1393). جامعه­شناسی کارآفرینی، ترجمه شهلا باقری و سیده اطهر میرعابدینی،  چاپ اول، تهران: نشر بهمن برنا.

سوئدبرگ، ریچارد و مارک گرانووتر (1395)، جامعه­شناسی اقتصادی، ترجمه علی اصغر سعیدی، چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.

صالحی، م. (1384) بررسی رابطه بین سرمایه­­اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین­شخصی و جنسیت. (پایان­نامه منتشر نشده کارشناسی­ارشد جامعه­شناسی)، دانشگاه­ الزهراء، ایران.

فلاح­شمس، م.؛ عزیزی، ش. (1386). بررسی عوامل تاثیر­گذار بر قصد سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، (8)، 18-2.

محمدی­الیاسی، ق؛ رکنی، ن.؛ طیبی،ک. (1390). نقش شبکه­های اجتماعی در تشخیص فرصت­های کارآفرینی، فصلنامه توسعه­کارآفرینی، سال سوم، (11)، 26-7.

مرادزاده­کر، ا. (1396). بازسازی معنایی اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری. (پایان­نامه منتشر نشده کارشناسی­ارشد پژوهش علوم اجتماعی)، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران.

مرادی، م. (1396). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺒﺎر ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ تصمیمات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. (پایان­نامه منتشر نشده کارشناسی­ارشد حسابداری)، دانشگاه الزهرا، ایران.

نوذری، ح. (1397). مفاهیم اساسی جامعه­شناسی کار و شغل، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی.

نوذری، ح.؛ کریمی، ع.ر. (1396). نقش روابط رسمی و غیر رسمی (شبکه روابط اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، (64)، 194-159.

نیک­آمیز، ب. (1391). بنیان­های فکری اقتصاد نئوکلاسیک و وجوه متمایز آن در سیر تاریخی. (پایان­نامه منتشر نشده کارشناسی­ارشد علوم اقتصادی)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

https://www.baeghtesad.com/ ، کد خبر: 85345

Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.

Brown, S. & Taylor, K. (2010). Social Interaction and Stock Market Participation: Evidence from British Panel Data, Discussion Paper No. 4886.

Burt, R. (1992). “Structual Holes: the social structure of competition”. London: Cambridge Press.

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91)3(, pp. 481-510.

Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-80.

Granovetter, M. (1995). Getting a job: a study of contacts and careers, Chicago, The university of Chicago press.

Guiso, L. and T. Jappelli (2005) 'Awareness and Stock Market Participation.' Review of Finance. 9, 537-67.

Guiso, L., Sapienza, P. and L. Zingales (2004) 'The Role of Social Capital in Financial Development.' American Economic Review. 94, 526-56.

Hong, H, Kubik, J, Stein, J, 2004. Social interaction and stock-market participation. The

Ozgen, E. & Baron, R. A. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of Business Venturing, 22(2), 174–192.

Smelser، Neil J and Swedberg، Richard (2005). The handbook of economic sociology. New York, Princeton University Press.

Wellman, B. (1992) “Which type of Ties and network provide what Kinds of support?”, Advances in Group processess,9: 207-235.