"ناسزاگویی در خرده فرهنگ جوانان " عادت واره یا پدیده ای بازدارنده در برابر توسعه اجتماعی-فرهنگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار دانشکده علوم انسانی،گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان، ایران

10.22034/jeds.2022.48409.1577

چکیده

موضوع مقاله حاضر، ناسزاگویی، بدزبانی و افزایش خشونت در گفتار است. در فرایند توسعه اجتماعی-فرهنگی، همزمان با تغییر و دگرگونی، ناسازگاری اخلاقی در سطح عمومی جامعه، یکی از شیوه ‌هایی است که افراد از طریق آن می‌توانند مخالفت خود را با ساختار اجتماعی نشان دهند. بررسی بهنجار شدن ناسزاگویی و بدزبانی در خرده فرهنگ جوانان به مثابه عادت واره، هدف اصلی این مقاله خواهد بود. سوال اصلی مقاله این است که چه عواملی موجب شکل گیری و رواج پدیده ناسزاگویی در جوانان می گردند ؟ اهمیت فراوان خشونت و پرخاشگری، با تاکید بر لایه‌های زیرین خشونت، بویژه ناسزاگویی و افزایش خشونت در گفتار؛ مورد توجه و مطالعه اندیشمندان و علمای حوزه های مختلف از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، مطالعات فرهنگی و ... قرار گرفته است. نویسندگان در این مقاله ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و نظریه های مرتبط با آن، دیدگاه های بوردیو ( با تاکید بر سرمایه فرهنگی ، میدان و عادت واره) و فیسک را مورد توجه قرار داده اند. داده های این مطالعه به روش کیفی و با روش نمونه گیری گلوله برفی و تکیه بر (11 مورد) مصاحبه عمیق، جمع آوری گردید. نتایج حاکی از آن است که، در خرده فرهنگ جوانان، ناسزاگویی، بیشتر برای سرگرمی و قلدری ناشی از بیکاری، آزاد کردن انرژی های سرکوب شده و عدم امکانات مناسب برای به کار گیری آنها، و عواملی که خود برگرفته از وضعیت نامناسب خانواده ها با توجه به میزان تاثیر پذیری از سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان است شکل گرفته اند، در فرد درونی شده و به جامعه باز گردانده می شوند و نهایتا به عنوان نیروی بازدارنده در برابر توسعه اجتماعی-فرهنگی عمل می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Swearing in the youth subculture" A habit or a barrier to socio-cultural development

نویسندگان [English]

  • Maryam Zamiry-balasbaneh 1
  • Nader Ofoghi 2
  • Fardin Alikhah 2
1 Master of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Sociology, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

The subject of the paper is profanity, bad language and increased violence in speech. In the process of socio-cultural development, along with change and transformation, moral incompatibility in the general level of society is one of the ways through which individuals can express their opposition or resistance to the social structure. Bad language in the youth subculture as a habit will be the main purpose of this paper. Therefore, the key question is what factors cause the formation and spread of the profanity in young people? The great importance of violence and aggression, with emphasis on the underlying layers of violence, especially profanity and increased violence in speech has been studied by researchers in various fields such as sociology, psychology, cultural studies, etc. Therefore, while reviewing the conceptual frameworks of the subject and related theories, Bourdieu's views (with emphasis on cultural capital, field and habit) and Fisk have been considered. This study was a qualitative method and research data were collected by snowball sampling method and relying on (11 cases) in-depth interviews. The results suggest that, in the youth subculture, profanity is more for entertainment and bullying due to unemployment, the release of repressed energies and the lack of adequate facilities for their use, and the factors themselves, derived from the poor condition of families. According to the degree of influence of cultural, social and economic capital of youth, they are formed, internalized in the individual and returned to society, and finally act as a deterrent against socio-cultural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • profanity youth
  • socio-cultural development
  • habit
استیون اف، مسنر؛ روزنفلد، ریچارد (1392)، نظریه‌ی آنومی نهادی: تبیین جامعه‌شناختی کلان جرم، ترجمه علی موسی نژاد، پژوهش‌های جامعه‌شناختی معاصر، شماره 3، 192-165.
افشار کهن، جواد، (1388) گونه‌شناسی مسائل اجتماعی جوانان ایران با تاکید بر وضعیت دختران، فصلنامه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، سال یازدهم، شماره44.
بارکر، کرین (1391)، مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد، ترجمه: مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
جنکینز، ریچارد (1385)، پیربوردیو، ترجمه لیلاجوافشانی و حسن چاوشیان، تهران، انتشارات نی.
خادمیان، طلیعه، (1388)، سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه‌ای در حوزه جامعه‌شناس فرهنگی و دیباچه‌ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان، تهران: جهان کتاب.
رجبلو، علی، علیخانی، زهرا (1394)، بررسی جامعه شناختی گفتار در خرده فرهنگ جوانان، مجله جامعه‌شناسی ایران دوره شانزدهم، شماره2، تابستان94، ص106-73.
روحانی، حسن (1388)، درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53، ص 35-7.
روشندل اربطانی، طاهر؛ دادجو، سحر؛ نگین تاجی، فهیمه (1393)، بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران «تحلیل فیلم های نیمه دوم دهه 80»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانی، شماره 3، ص 81-45.
ریتزر، جورج (1387)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهرن، انتشارات علمی.
سلیمی، علی و محمد داوری (1386)؛ جامعه‌شناسی کج‌روی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
سهراب زاده، مهران و منصوریان راوندی، فاطمه (1396)، تجربة زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده، فصلنامه زن در فرهنگ وهنر، دوره 9، شماره 2، 264-245.
شویره، کریستی ین؛ فونتن، اولیویه؛ پی یرزرده، ژان (1385)، واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران، نشر نی.
شهابی، محمود (1382)، جهانی‌شدن؛ خرده‌فرهنگ‌های جوانان در عصر جهانی‌شدن، علوم اجتماعی، مطالعات جوانان، شماره 5، 2-22.
شهابی، محمود (1393)، ناسزاگویی جوانان: صمیمیت یا خشونت؟ گفتگو با خبرگزاری مهر، 10/12/93
عبداللهی‌نژاد، علیرضا، مجلسی، نوشین (1397)، خشونت کلامی در فضای مجازی؛ مطالعۀ موردیِ اظهارنظرهای دنبال‌کنندگان در صفحات اینستاگرام هنرمندان ایرانی، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، سال چهارم، شماره 13.
علمی، محمود؛ تیغ‌زن، خدیجه؛ باقری، ربابه (1387)، تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه عجب‌شیر)، شماره یک، 42 – 23.
فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، تهران، انتشارات صبح صادق.
فاضلی، محمد، فتاحی، سجاد و زنجان رفیعی، سیده نسترن (1392)، توسعه‌ی اجتماعی، شاخص‌ها و جایگاه ایران در جهان، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، دوره1: شماره 2، 159-182.
فصیحی، امان‌الله (1389)، اسلام و سرمایه اجتماعی: با تاکید بر رویکرد فرهنگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
فلیک، اووه، (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
کریمی، فاطمه (1390)، بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدیدآورنده آن از نظر دانش‌آموزان و معلمان، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره دوم، 102-85.
کنعانی، محمدامین؛ عزیزخانی، اقباله؛ کلانتری، حوریه (1393)، انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رابطه آن‌ها با خشونت خانگی علیه زنان، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره 39، 103 - 88.
کوش، دنی (1381)، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمه فریدون وحیدا، تهران، انتشارات سروش.
کیخا، عالمه، شجاع‌الدینی، افسانه (1397)، تحلیل ناسزاگویی در بین دانش‌آموزان، پنجمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین.
کیوی، ریموند؛ کامپنهود، لوک وان، (1380)، روش تحقیق در علوم اجتماعی(نظری و عملی)، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا.
مردیها، سید مرتضی (1380)، دفاع از عقلانیت: تقدم عقل بر دین، سیاست و فرهنگ، تهران: انتشارات نقش و نگار.
ملاحسنی، حسین (1381)، بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در گلستان (علی‌آباد گنبد)، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
مؤمنی، سعید (1388)، مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به خشونت در شهر سرآبله، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال.
میرکمالی، محمد (1369)، رابطه فرهنگ با مقاومت در مقابل تغییر یا پذیرش آن، مدیریت، مدیریت دولتی، شماره 9، از 81 – 75.
میلنر، آندرو و براویت، جف (1385) «درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر»، جمال محمدی، تهران، ققنوس، ص14.
Almutlaq, Husein (2013),A Sociolinguistic Study of Terms of Oaths in Jordanian Arabic, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 21: 225-229.
Aschaffenburg, Karen, and Ineke Mass,(1997),Cultural and Educational Careers: The Dynamics of Social Reproduction. American Sociological Review 62: 573 – 87.
Bakhthin, M. (1984) Rabelais and His World, H. Isowolsky (trans.), Cambridge MA: MIT press.
Bourdieu P., (1991) Language and Symbolic Power, Cambridge: Harvard University Press.
Benesch, S.(2012). Dangerous Speech: A Proposal to Prevent Group Violence, World Policy Institute, New York, no. 2.
Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction. Translated by Richard Nice. London: Routledge.
Bourdieu, Pierre & L. Wacquant. (2002). An Invitation to Reflexsive Sociology, L. Wacquant (Trans). Cambridge; p [Originally published as Reponses; pour uneanthropplogiereflexsive (paris: Seuil)
Bourdieu, P. (2003). Participant objectivation. Journal of Royal Anthropological Institute, 9, 281-294.
Calvert, Clay (1997). "Hate Speech and its Harms: A Communication Theory Perspective" (PDF). Journal of Communication 47: 4–19. doi:10.1111/j.1460-2466.1997.tb02690.x. Retrieved October 9, 2014.
Castells, M. (1998). "Information Technology, Globalization and Social Development", Geneva: NRISD conference on Information Technologies and Social Development (Geneva, June 1998).
Chon A. Noriega, PhD, and Francisco Javier Iribarren, MSW-PsyD, (2009), HATE SPEECH IN THE MEDIA, UCLA Chicano Studies Research Center.
Crossley, N. (2001). The phenomenological habitus and its construction. Theory and Society, 30(1), 81-120 .
Desmond , John . Pierre McDonagh . Stephanie O'Donohoe (2000), Counter-Culture and Consumer Society. Consumption, Markets and Culture Volume 4, Number 3, 207-343.
Fiske, J.(1989). Understanding Popular Culture. London and New York: Routledge.
Ghanea Nazila (2012), The Concept of Racist Hate Speech and its Evolution over time, Paper presented at the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination’s day of thematic discussion on Racist Hate Speech 81st session, 28 August 2012, Geneva.
Gonzales, Estrella Marie & Wiseman, Richard L.(2005), Ethnic Identification and the Perceived Humor and Rudeness of Ethnic Jokes, Intercultural Communication Studies XIV: 2.
Johnson, D. I., & Lewis, N. (2010). Perceptions of swearing in the work setting: An expectancy violations theory perspective. Communication Reports, 23(2), 106-118.
Korostelina, K. (2014). Intergroup Identity Insults: A Social Identity Theory Perspective. Identity, 14(3), 214-229.
Lenkova, M. (editor), “Hate Speech in Balkans”, The International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), 1998: http://www.greekhelsinki.gr/pdf/hatespeech.pdf.
LILLIAN DONNA L. (2007), A thorn by any other name: sexist discourse as hate speech, das.sagepub.com/content/18/6/719.full.pdf, - ‎Cited by 19 - ‎Related articles, 10.1177/0957926507082193. A th www.sagepublications.com. Vol 18(6): 719–740. Orn.
Maton, K. (2008). Habitus. In M. Grenfell (Ed.), Pierre Bourdieu: Key concepts. UK: Acumen.
Mobashshernia Reza, Maryam Shariatzadeh Langrudi, Jafar Ghasemi (2012). Investigation of the Effect of Linguistic, Psychological and Social Factors on the Use of Swearwords by University Students, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(8)8209-8213.
Nockleby John T.(2000), “Hate Speech,” in Encyclopedia of the American Constitution, ed. Leonard W. Levy and Kenneth L. arst, vol. 3. (2nd ed.), Detroit: Macmillan Reference US, pp. 1277-1279.
Putnam, R.D. (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions  in  Modern  Italy. Princeton University Press, Princeton, NJ. 2-8.
Rassin, E., & Muris, P. (2005). Why do women swear? An exploration of reasons for and perceived efficacy of swearing in Dutch female students. Personality and Individual Differences, 38(7), 1669-1674.
Simpson, E., Duarte, J., & Bishop, B. (2016). When Moms Say Bad Words: Family and Peer Influence on the Frequency of Swearing. University of Central Florida Undergraduate Research Journal, 8(2).
Sullivan MJ , Thorn B, Haythornthwaite JA, Keefe F, Martin M, Bradley LA, Lefebvre JC.(2001) , Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and pain , Clin J Pain.;17(1):52-64.
Swartz David (1997), Culture and Power, The Sociology of Pierre Bourdieu, 342 pages | 1 line drawing, 1 table | 6 x 9 |.
Szucs. A, Moreau. S, Allard. F. (2009) Aspects of stadium design for warm climates. Building and Environment, 44, 1206–1214.
Tian, F. H. N. (2014). The use of english swear words among chinese youths/Tian Huey Ni Fanny. University of Malaya.
Vingerhoets, A. J., Bylsma, L. M., & De Vlam, C. (2013). Swearing: a biopsychosocial perspective. Psihologijske teme, 22(2), 287-304.
Volkova, N. Silvestri, M. Lopez, S.(2015), Hate Speech against Muslim Women: The Example of French and Belgian Francophone Media, American International Journal of Social Scienc, Vol. 4, No. 5; October .