سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با گرایش به دروغ‌گویی در میان دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jeds.2021.43098.1483

چکیده

چکیده
دروغ‌گویی امری اجتماعی است، زیرا در روابط انسانی و اجتماعی تحقق می‌یابد. ما همیشه با تصور حضور و وجود دیگری دروغ می‌گوییم. دروغ گویی پدیده فرهنگی و منفی اجتماعی از صفات ناپسند اخلاقی است که متاسفانه امروزه در بین افراد جامعه به طور شایع مشاهده می‌شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با گرایش به دروغ‌گویی» می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تبریز با حجم نمونه 375 نفر می‌باشد که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن به روش محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه گردیده، انجام شده است. در چارچوب نظری پژوهش از نظریه‌های بوردیو، هیرشی، برساختگرایی، پاتنام و دیگران بهره گرفته شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss وAmos استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سرمایه اجتماعی و ابعاد سه‌گانه آن، سرمایه فرهنگی و بعد تجسم‌یافته آن و سرمایه اقتصادی با گرایش به دروغگویی رابطه معکوس معنی‌دار وجود دارد(01/0p <). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که متغیرهای تحقیق، 19درصد از گرایش به دروغ‌گویی را تبیین می‌کنند و 81درصد از تغییرات واریانس توسط متغیرهایی خارج از موضوع این پژوهش قابل تبیین می‌باشد. ولی بین متغیرهای زمینه‌ای (جنس، سن، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات) پاسخگویان و گرایش به دروغ‌گویی رابطه معنی‌داری وجود نداشت(05/0P>).
واژگان کلیدی: دروغ‌گویی، سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دانشجویان، تبریز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social, cultural and economic assets With a tendency to lie among students

نویسندگان [English]

  • rogaye velayati 1
  • Davood Ebrahimpour 2
  • mohamadbager alizadehagdam 3
  • mohamad abaszadeh 3
1 Tabriz Azad University
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch
3 Professor of Tabriz University
چکیده [English]

Interaction between social, cultural and economic capital
With a tendency to lie among students

Lying is a social thing, because it is realized in human and social relations We always lie by imagining the presence and existence of another. Lying is a cultural and negative social phenomenon of morally unpleasant traits that unfortunately is common among people today. The purpose of this study is to investigate the relationship between social, cultural and economic capital with a tendency to lie. Research method, Descriptive-correlation, statistical population, students of Islamic Azad University of Tabriz with a sample size of 375 people were obtained by stratified method. The method of collection was a questionnaire with content and face validity and its reliability was obtained with Cronbach's alpha. In the theoretical framework of the research, the theories of Bourdieu, Hirsch, Constructivism, Putnam and others have been used. Spss18 and Amos were used to analyze the data. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant inverse relationship between social capital and its three dimensions, cultural capital and its embodied dimension and economic capital with a tendency to lie (P <0.01).T he results of multiple regression analysis also showed that the research variables explain 19% of the tendency to lie and 81% of the variance changes can be explained by variables outside the subject of this study. However, there was no significant relationship between contextual variables (gender, age, marital status and level of education) of respondents and tendency to lie (P> 0.05).
Keywords: lying, social, economic, cultural capital, students, Tabriz

کلیدواژه‌ها [English]

  • lying
  • Social
  • Economic
  • Cultural Capital
  • students
اعتمادی فرد، مهدی، لطفی چاچکی، بهنام، مهدی زاده، منصوره (1394) تأثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی، مسائل اجتماعی ایران، سال 6، شماره 3، صص5-25.
اِکمن، پُل (1393) دروغ سرآمد تمام بدی‌ها: رفتار شناسی دروغ، ترجمه نگین کشاورزیان، تهران: آینده درخشان، ص158.
ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا (1397) جامعه‌شناسی توسعه، تهران: کیهان.
بخارایی، احمد (1393) جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران: جامعه‌شناسان، چاپ سوم، صص 500-502.
بوردیو، پی یر (1396) ساختارهای اجتماعی اقتصاد، تهران: اختران.
برگر، پیتر، توماس لاکمن (1387) ساخت اجتماعی واقعّیت: رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت، مترجم: فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات علمی‌ و فرهنگی.
-خدامرادی، عرفان، (1397) درک معنایی دروغ در زندگی روزمره مردم تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی.
حسین‌پناهی، مهرداد، ساعی ارسی، ایرج، ودیعه، ساسان (1394) تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (معلمان استان همدان و شهرستان‌های تابعه)، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دوره 10، شماره 2، صص157-177.
حریری اکبری، محمد، صالح‌نژاد، حسن (1394) سرمایه فرهنگی سدی در برابر بیگانگی اجتماعی (دانش‌آموزان شهرستان سقز)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال پنجم، شماره 17، صص33-56.
چلپی، مسعود (1391) جامعه‌شناسی نظم، تهران: نی.
ریتزر، جورج (1389) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن‌ثلاثی، تهران: علمی.
ریتزر، جورج (1393) نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نی.
زنگینی، مهدی (1396) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق گریزی (دروغ گویی) با تأکید بر پیامدهای آن (بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی اجتماعی)، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
سدیدپور، سمانه‌سادات، شجاع‌نوری، فروغ الصباح (1393) کنش صادقانه و عوامل موثر برآن: رویارویی عاملیت و ساختار در نهاد علم، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال 18، شماره 2، ص213.
شارع‌پور، محمود، خوش‌فر، غلامرضا (1381) رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص133-140.
شایان‌مهر، علیرضا (1379) دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، کتاب دوم.
صادقی، هاشم (1395) بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثّر بر دروغ‌گویی در اردبیل، پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد خلخال، دانشکده‌ی علوم اجتماعی.
صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله (1390) آسیب‌شناسی اجتماعی «جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی». تهران: سمت، چاپ هفتم.
صدا و سیما (1374) «نظرسنجی از مردم تهران درباره خصوصیات ایرانی‌ها»، طرح پژوهشی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران.
علی‌بابایی، یحیی، باینگانی، بهمن (1389) بررسی میزان تأثیر سرمایه اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (جوانان شهرستان پاوه)، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 6، شماره 18، صص 113-87.
علیمحمدی خانقاه، آذر، علیزاده‌اقدم، محمدباقر (1398) بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با بیگانگی اجتماعی- فرهنگی در بین جوانان شهر تبریز، مطالعات جامعه‌شناسی، سال 11، شماره 43، صص71-88.
فراستخواه، مقصود (1394) ما ایرانیان «زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی»، تهران، نشر نی، چاپ یازدهم، ویراست دوم.
قاسمی، محمد، نامدار جویمی (1393) بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و نمادین (دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)، فرهنگ ایلام، دوره 15، شماره 44، صص15-2.
قربانی، پرستو، (1392) ساخت اجتماعی دروغ گفتن، پایاننامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکده علوم و فرهنگ.
محدثی‌گیلوایی، حسن، فلسفی، دریا (1394) تحلیلی جامعه‌شناختی از آمادگی برای دروغ‌گویی، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول، صص133-155.
کلانتری، صمد، عباس‌زاده، محمد، امین‌مظفری، فاروق، راکعی‌بناب، ندا (1388) بررسی جامعه‌شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 21، شماره پاپی(37)، صص104-83.
محدثی‌گیلوایی، حسن، قاسمی، سمیه (1396) مطالعه جامعه‌شناختی دروغ‌گویی در روابط بیناجنسی مورد زوج‌های تهران «1395-1396»، پژوهشنامه زنان، سال هشتم، شماره سوم، صص87-116.
مرادی، گلمراد، سعیدی‌پور، بهمن (1389) بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه براساس نظریه نظریه تعامل‌گرایی بلومر، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی‌مشهد، صص191-163.
نوغانی، محسن، اصغر پورماسوله، احمدرضا (1387) بررسی تطبقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی، فرایند مدیریت و توسعه، شماره 69، صص32-55.
نعمت‌الهی، زهرا، فرج‌الهی، امیرحمزه، میرجلیلی، محمدحسین، مومنی‌فرد، حسین (1392) بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 50، سال 13، صص 175-202.
-هریس، سام (1397) دروغ‌گویی، ترجمه مینو پرنیانی، تهران، آشیان
Hart, Christian L, Terrizzi, Jr, John, Curtis Drew A. (2019). Development of the Lying in Everyday Situations Scale, The American J of Psychology. 343-352.
Bourdieu. Pierre, (1984) Distinction, A social critique of the judgments of taste. london.
Glac, K., Warren, D. E., & Chen, Ch. C. (2012), Conflict in roles: Lying to the ingroupversus the out- group in negotiations, Sage Publications: 227-245.
Masip, J., Bethencourt, M., Lucas, G., Segundo, M.S. & Carmen H. (2013). Deception Detection from Written Accounts.Scandinavian Journal of Psychology. 2, Volume 53, 103-111.