همکنشی بین نشاط اجتماعی و هویت، محور توسعه انسانی: پژوهشی پیمایشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

یکی از اهداف اساسی توسعه، دستیابی به رفاه اجتماعی همگانی بوده و نشاط اجتماعی از مولفه‌های رفاه اجتماعی و مفاهیم محوری توسعه پایدار به شمار می‌رود و تاثیر زیادی بر رضایت‌مندی و اعتماد و امید افراد جامعه دارد. تحقق توسعه نیازمند مقدمات و زمینه‌هایی مانند کیفیت زندگی، رضایت‌مندی، امنیت اجتماعی، سلامت، رفتارهای جمعی و فراغت از جمله شاخص‌های شادی و نشاط اجتماعی است. هدف کلی مطالعه حاضر رابطه سبک هویت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با میزان نشاط اجتماعی آنان بوده است که با روش توصیفی– همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل حدود 29000 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه‌های استاندارد سبک‌های هویت بروزنسکی(ISI – 6G)، (1992) و پرسشنامه شادکامی (نشاط اجتماعی) آکسفورد (1989) بود. اعتبار ابزار به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفای پرسشنامه نشاط اجتماعی 86/0 و سبک‌های هویت در سبک اطلاعاتی 68/0 سبک هنجاری 67/0 و سبک سردرگم- اجتنابی 71/0، به دست آمد. بر اساس نتایج پژوهش بین متغیرهای سبک هویت و مولفه‌های آن، جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و میزان نشاط اجتماعی دانشجویان رابطه معناداری به دست آمد. نشاط اجتماعی دانشجویان با متغیرهای مقطع تحصیلی و گروه سنی آنان رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction between social vitality and identit The axis of human development: a survey research

نویسنده [English]

  • Safar Hayati
Assistant Professor, Department of Family Studies, Shahid Madani University of Azerbaijan
چکیده [English]

One of the main goals of development is to achieve public social welfare and social vitality is one of the components of social welfare and central concepts of sustainable development and has a great impact on satisfaction and trust and hope of people in society. The aim of this study was to study the relationship between students' identity style and their social vitality, which was done by descriptive-correlation method. The statistical population of the study included about 23,000 students of the Islamic Azad University of Tabriz. Using the Cochran's formula, 380 people were selected as the sample size using the stratified sampling method appropriate to the sample size. The instruments used in this study were the standard questionnaires of Brozensky Identity Styles (ISI-6G) (1992) and the Oxford Happiness Questionnaire (1989). The validity of the instrument was formally confirmed and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha. The alpha value of the social vitality questionnaire was 0.86 and the identity styles in the information style were 0.68, the normative style was 0.67 and the confused, avoidance style was 0.71. Based on the research results, a significant relationship was obtained between the variables of identity style and its components, gender, marital status, educational level and the level of social vitality of students. Students' social vitality has a significant relationship with the variables of educational level and their age group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Human development"
  • "social welfare"
  • "identity"
  • "social vitality"
  • "identity styles"
-       آرگایل، مایکل (1383). روانشناسی شادی، ترجمه: فاطمه بهرامی و دیگران، تهران: جهاد دانشگاهی.
-       ابوالحسن تنهایی، حسین و حکیمی، کتایون (1391). ﺑﺮرﺳﯽ تطبیقی راﺑﻄﻪ بین ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ و ﻫﻮیت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺮن ﻣﻌﺎﺻﺮ از دیدﮔﺎه ﻫﺮﺑﺮت ﺑﻠﻮﻣﺮ (تفسیرﮔﺮا) و آﻧﺘﻮﻧﯽ گیدنز (ﺳﺎﺧﺖ‌ﮔﺮا). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره2: صص 54-41.
-  اعتمادزاده، هدایت‌الله، جعفری، سیدابراهیم و عابدی، محمدرضا. (1388) بررسی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و نهم، شماره 2، صص 77 تا 100.
-       افروز، غلامعلی و شیخ‌زاده، ابراهیم (1390). ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط بینﻫﻮش هیجانی ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن تیزﻫﻮش ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎیی ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، شماره2: صص 112-97
-       توسلی، غلامعباس و ابراهیم‌پور، داود (1390). هویت‌یابی مدرن و سرمایه اجتماعی دانشجویان، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، شماره 1، (36 – 7).
-       توسلی، غلامعباس و اصل زعیم، مهدی(1390). ﻫﻮیتﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻌﻤﺎی ﻫﻮیت ﻣﻠﯽ. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، شماره2: صص 96-75
-       جعفروند، فرشاد و فتحی، سروش(1394). تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در زندگی دانشجویی (مورد مطالعه: دانشجویان واحد علوم تحقیقات تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره3: صص 95-81
-       جوکار، بهرام و رحیمی، مهدی (1386). تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره­ 4، (384-376).
-       چلبی، مسعود و سید محسن موسوی (1387). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان، جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، شماره 1و2، (34 تا 57).
-       دوران، بهزاد و منوچهر محسنی (1383). هویت: رویکرد‌ها و نظریه‌ها. مبانی نظری هویت و بحران هویت. تهران: جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی و دفتر مطالعات وتحقیقات سیاسی وزارت کشور.
-       ربانی، رسول (1380). فرهنگ و شادی: رویکردی نظری و تجربی در زندگی روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 8، (41 تا78).
-       ربانی، علی و کیانپور، مسعود (1388). جامعه­شناسی احساسات، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره­ پیاپی 34، شماره­ 2، (64-35).
-       رجبلو، قنبرعلی و حسین‌پناهی، حلیمه (1396). هویت قومی و توسعه یافتگی سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 95-94). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم، شماره1: صص 46-26
-       سمیعی اصفهانی، علیرضا و پوردانش، سامر (1397). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی معلمان نواحی 20 و 21 شهر تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره1: صص 100-90
-       سیف‌اللهی، سیف‌الله و مروت، برزو (1392). شکل‌گیری هویت قومی و ملی و عوامل  اجتماعی موثر بر آن در نزد ساکنان کرج. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره1: صص 95-81
-       علائی بوسجین، محسن و بشیری گیوی، حسین (1396). نقش توسعه برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه پیام نور بر نشاط اجتماعی دانشجویان در سال 1395. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال نهم، شماره2: صص 51-41
-       علمی، محمود (1390). تعیین رابطه بین بیگانگی اجتماعی دانشجویان و پایگاه هویت آنان. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
-       غضنفری، احمد، (۱۳۸۲)، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 2
-       دهقانی غلامرضا (1393). بررسی رابطه کیفیت زندگی با میزان نشاط اجتماعی میان کارکنان شرکت گاز منطقه شمال‌غرب کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی.
-       کفاشی، مجید (1393). مدل معادلات ساختاری مولفه‌های سبک زندگی مؤثر بر هویت اجتماعی.  مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره3: صص120-105
-       گزارش جهانی نشاط در سال 2013، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دی 1394
-       گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص؛ هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-       محمدی، اصغر (1398). رابطه عوامل فرهنگی و مذهبی با شادمانی اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی (مورد مطالعه: ساکنان شهر اصفهان). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره4: صص 125-111
-       میرشاه‌جعفری، ابراهیم و محمدرضا عابدی و هدایت‌الله دریکوندی ­(1381). شادمانی و عوامل موثر بر آن، تازه­های علوم، سال چهارم ، شماره سوم، (58-50).
-       نوابخش، مهرداد و مقتدرزاده ملکی، احمدعلی(1391). بررسی ابعاد هویتی سه‌گانه (محلی، ملی و جهانی) در بین جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگی استان آذربایجان‌شرقی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره1: صص 95-83
-      Berzonsky، M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing and cognitive processes. Personality and Individual Differences، 44: 645–655.
-      Berzonsky, M. D., Kuk, L. (2005). Identity, psychological maturity and academic performance, personality and individual difference. European Journal of Personality, 39 (1), 235-247.
-      Berzonsky, M. D., Cieciuch, J., Duriez, B., Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Association between identity s and value orientations. ersonality and Individual Differences, 50 (2), 259-299.
- Kaspersen, Lars, Bo (2000); Anthony Giddens, an introduction in a social theorist, BlackwellPublishers.
- Myers, D. G, (2002); Happy & Healthy. <http://abclocal.g.com/68- wls/news/012802-hshappyhealthy.
- Paterson, C. (2000); the future of optimism, American Psychologist, 55(1), 44-55.
- Veenhoven, R. (1993); Data book of happiness, New York: Redial publishing company. (2006); New direction in the study of happiness, October 2006, www.weenhoven.fsw.eur.nl.
- Zingerle, A. (2000); Simmel on happiness, journal of happiness studies, No.1, pp.: 465-477.