همکنشی بین نشاط اجتماعی و هویت، محور توسعه انسانی: پژوهشی پیمایشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

یکی از اهداف اساسی توسعه، دستیابی به رفاه اجتماعی همگانی بوده و نشاط اجتماعی از مولفه‌های رفاه اجتماعی و مفاهیم محوری توسعه پایدار به شمار می‌رود و تاثیر زیادی بر رضایت‌مندی و اعتماد و امید افراد جامعه دارد. تحقق توسعه نیازمند مقدمات و زمینه‌هایی مانند کیفیت زندگی، رضایت‌مندی، امنیت اجتماعی، سلامت، رفتارهای جمعی و فراغت از جمله شاخص‌های شادی و نشاط اجتماعی است. هدف کلی مطالعه حاضر رابطه سبک هویت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با میزان نشاط اجتماعی آنان بوده است که با روش توصیفی– همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل حدود 29000 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه‌های استاندارد سبک‌های هویت بروزنسکی(ISI – 6G)، (1992) و پرسشنامه شادکامی (نشاط اجتماعی) آکسفورد (1989) بود. اعتبار ابزار به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفای پرسشنامه نشاط اجتماعی 86/0 و سبک‌های هویت در سبک اطلاعاتی 68/0 سبک هنجاری 67/0 و سبک سردرگم- اجتنابی 71/0، به دست آمد. بر اساس نتایج پژوهش بین متغیرهای سبک هویت و مولفه‌های آن، جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و میزان نشاط اجتماعی دانشجویان رابطه معناداری به دست آمد. نشاط اجتماعی دانشجویان با متغیرهای مقطع تحصیلی و گروه سنی آنان رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction between social vitality and identit The axis of human development: a survey research

نویسنده [English]

  • Safar Hayati
Assistant Professor, Department of Family Studies, Shahid Madani University of Azerbaijan
چکیده [English]

One of the main goals of development is to achieve public social welfare and social vitality is one of the components of social welfare and central concepts of sustainable development and has a great impact on satisfaction and trust and hope of people in society. The aim of this study was to study the relationship between students' identity style and their social vitality, which was done by descriptive-correlation method. The statistical population of the study included about 23,000 students of the Islamic Azad University of Tabriz. Using the Cochran's formula, 380 people were selected as the sample size using the stratified sampling method appropriate to the sample size. The instruments used in this study were the standard questionnaires of Brozensky Identity Styles (ISI-6G) (1992) and the Oxford Happiness Questionnaire (1989). The validity of the instrument was formally confirmed and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha. The alpha value of the social vitality questionnaire was 0.86 and the identity styles in the information style were 0.68, the normative style was 0.67 and the confused, avoidance style was 0.71. Based on the research results, a significant relationship was obtained between the variables of identity style and its components, gender, marital status, educational level and the level of social vitality of students. Students' social vitality has a significant relationship with the variables of educational level and their age group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Human development"
  • "social welfare"
  • "identity"
  • "social vitality"
  • "identity styles"