رسانه های محلی و توسعه ؛ مطالعه موردی استان زنجان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت ارتباطات و رسانه ها در توسعه، هدف اصلی این تحقیق آگاهی از دیدگاههای گروههای برگزیده شهروندان درباره ظرفیتها، سیاستها و میزان موفقیت رسانه های محلی در ابعاد مختلف توسعه و نیز نقاط ضعف و قوت رسانه های محلی در مقایسه با رسانه های سراسری و بین المللی در ارتباط با توسعه است. بدین منظور دیدگاههای 10 گروه از شهروندان استان زنجان که با توجه به جایگاه و تاثیرگذاری آنها به مثابه رهبران فکری و گروههای مرجع استان به شمار می روند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد مصاحبه شوندگان از هر گروه، سه نفر، با استفاده از نمونه گیری هدفمند( در مجموع 30 نفر) انتخاب شده و پاسخ ها با استفاده از روش تحلیل مضمون کدگذاری و مفهوم پردازی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد میزان شناخت گروههای مذکور از رسانه های محلی استان و تولیدات آنها اندک بوده و این رسانه ها نتوانسته اند موفقیت چندانی در جذب مخاطبان نخبه به دست آورند. علاوه بر آن، اغلب مشارکت کنندگان در تحقیق اعتقاد دارند که رسانه های محلی در ابعاد مختلف توسعه استانی به دلایل مختلف دچار ضعفهایی جدی از جمله عدم تاثیرگذاری و جریان سازی هستند. همچنین این رسانه ها در مقایسه با نمونه های مشابه داخلی و خارجی دچار مشکلاتی چون ضعف در منابع مالی و تجهیزات، کیفیت تولیدات، جذب مخاطب و تاثیرگذاری بوده و از مزیت های راهبردی محلی بودن، انطباق فرهنگی، هزینه تولید کم و اعتماد مخاطبان باید بهره برداری بیشتری داشته باشند. راهبرد اصلی پیشنهادی آن است که برای بهره مندی از ظرفیتهای ارتباطات برای توسعه در ابتدا باید توسعه ارتباطات، مبتنی بر شاخصهای مختلف اعم از زیرساختها، رویه ها، منابع مالی، کیفیت تولیدات، جذب مخاطب و تاثیرگذاری در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local media and development; Case study of Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Morteza Safari 1
  • Mostafa Jaefari 2
1 Shakhes Pajhuh Research Institue,
2 Assistant Professor of Business Management, Zanjan University, zanjan, Iran
چکیده [English]

Local media and development; Case study of Zanjan province
Abstract:
Though to the importance of communications and media in development, the main purpose of this study is to understand the standpoints of selected groups of citizens about the capacities, policies and success rate of local media in various dimensions of development and the strengths and weaknesses of local media٫ compared to national and international ones about the development. To achieve the goals٫ standpoints of 10 groups of citizens of Zanjan province, who are considered as intellectual leaders and reference groups of the province due to their position and influence, have been studied by semi-structured questionnaire. The number of adjectives from each group was three and their total number was 30 and the answers were coded and conceptualized using thematic analysis method. The research findings indicated that the level of knowledge of the mentioned groups about the local media of the province and their productions is low and these media have not been able to achieve much success in attracting elite audiences. In addition, most research participants believe that local media have serious weaknesses in various aspects of provincial development for various reasons, including ineffectiveness and mainstreaming. Also, compared to similar domestic and foreign examples, these media have problems such as weaknesses in financial resources and equipments, product quality, audience attraction and effectiveness and these media should make more utilization of the strategic advantages of being local, cultural adaptation, low production costs, and audience trust. The main proposed strategy is that in order to benefit from the communication capacities for development, first the development of communications should be based on various indicators including infrastructure, procedures, financial resources, product quality, audience attraction and impact on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Communication
  • Media
  • Development .Local Media
  • Selected Groups
ابوطالبی تفت، ابوالفضل (1395). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزش همگانی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اسکندری بروجنی، سوده(1397). تحلیل وضعیت نقش رسانه‌های جمعی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان چهارمحال و بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب
اکبری، ساره (1395). بررسی نقش رسانه‌ها در توسعه گردشگری، مطالعه موردی رسانه‌های استان خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده گردشگری
بابایی، وحید (1397). نقش شبکه‌های استانی در توسعه فرهنگ بومی: مطالعه موردی شبکه استانی مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صدا و سیما، دانشکده ارتباطات و رسانه
بوذری، سیما(1387). نقش ارتباطات جمعی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین، رساله دکتری زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
خسروی، عباسعلی (1388). بررسی نقش صدا و سیما در توسعه گردشگری شهرستان کرمانشاه با تأکید بر شبکه محلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی
خورسندی، پوریا (1396). نقش مطبوعات استانی در توسعه مناطق محروم استان گیلان با تاکید بر مناطق تالش‌نشین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت
دارایی، ملیحه (1397 ). بررسی رابطه برنامه‌های تلویزیونی شبکه محلی هرمزگان و توسعه فرهنگی زنان روستایی سندرک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سدید، مریم (1397). بررسی تاثیر رسانه‌های الکترونیکی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی عطار
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1381). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران
صادقیان، زهرا (1390). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
صدیق سروستانی، رحمت‌اله؛ هاشمی، سیدضیا (1381). گروه‌های مرجع در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی با تاکید بر نظریه‌های مرتن و فستینگر. نامه علوم اجتماعی، شماره20، صص 167-149
صلواتیان، سیاوش و خوش بیان، ابوذر (1397). تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه‌های تلویزیونی استانی صدا و سیما از دیدگاه مدیران رسانه ملی و کارشناسان رسانه، فصلنامه رسانه، سال 29، شماره 2: صص 9-30
علیخانی، محسن (1397). ارائه راهکارهای بهبود عملکرد رسانه‌های محلی در بحران‌های زیست محیطی (مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد شبکه خوزستان در بحران ریزگردها)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صدا و سیما، دانشکده ارتباطات و رسانه
فولادی، سیروس (1395). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در جذب گردشگری در شهرستان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی باختر ایلام، دانشکده علوم اجتماعی
کوثری، مسعود و آذری، سیدحسن (1394). تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای؛ مطالعه موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رسانه، سال بیست و ششم، شماره 1، صص 5-24
گل احمدی، حسن (1389). بررسی نقش نشریات استان کردستان در همگرایی ملی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی
محمدبیگی، مونا (1398). بررسی نقش رسانه‌های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی (مورد مطالعه: منطقه‌ی تفریحی ریجاب کرمانشاه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران: جامعه شناسان.
مک کوئیل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
ملکات، سرینواس آر. و استیوز، لزلی (1388). ارتباطات توسعه در جهان سوم، ترجمه شعبانعلی بهرامپور، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مهدیزاده، سیدمحمد (1391). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات موسسه همشهری
میان آبی، محبوبه (1394). نقش شبکه استانی خوزستان در تقویت فرهنگ بومی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نوری پور، مهدی (1387). طراحی الگوی کاربرد رسانه‌های ارتباطی برای توسعه پایدار کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد: مدل تصمیم‌گیری چند خصیصه‌ای، رساله دکتری کشاورزی، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نوریان، عبدالحسین (1393). نقش نخبگان سیاسی در رشد و توسعه متوازن جوامع معاصر آسیایی، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال پنجم، شماره دوم، 133-158
وثوق، زهرا (1398). ارزیابی عملکرد رسانه‌های محلی در جامعه پذیری زیست محیطی مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ویلکینز، کارین گوین (1395). ارتباطات توسعه، در ارتباطات توسعه، دانشنامه موضوعی بین‌المللی ارتباطات 1، سرویراستار انگلیسی: ولفگانگ دونزباخ، ترجمه حسین حسنی، سرویراستار فارسی: حسن بشیر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ویندال، سون، سیگنایزر، بنو و اولسون، جین (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
هندی، محمد (1396). راهکارهای نقش آفرینی شبکه سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشکده ارتباطات و رسانه
هنینک، مونیکه، هاتر، اینگه و بیلی، آجی (1394). روش‌های تحقیق کیفی، ترجمه علیرضا صادقی و مهدی ابراهیمی، تهران: انتشارات مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما
Coyne, Christopher J.and Leeson, Peter T.(2009). Media, Development, and Institutional Change, Edward Elgar.
Houston, Renée and Jackson, Michele H.(2009). A Framework for Conceptualizing Technology in Development, at Development communication: reframing the role of the media Edited by Thomas L. McPhail, Wiley-Blackwell
Mayring, Philipp(2014). Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution, open access repository (www.ssoar.info).
McPhail, Thomas L. (2009). Introduction to Development Communication, at Development communication: reframing the role of the media, Edited by Thomas L. McPhail, Wiley-Blackwell
Mefalopulos, Paolo(2009). Development communication sourcebook: broadening the boundaries of communication, The World Bank
Peet, Richard and Hartwick, Elaine (2009).Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives,Second Edition, The Guilford Press
Perry, D.(2002)Theory and Research in Mass Communication, IEA Publishers.
Scott, Martin (2014). Media and Development, London and New York: Zed Books
Inagaki, Nobuya(2007). Communicating the Impact of Communication for Development: Recent Trends in Empirical Research, The World Bank
UNESCO, Communication and Information Sector(2008). Media DevelopmentIndicators:A framework for assessing media development, Paris: UNESCO.
Servaes, Jan(2020). Communication for Development and Social Change: In Search of a New Paradigm, at: Handbook of Communication for Development and Social Change; Springer, pp15-27
Steeves, H. Leslie  and Kwami Janet D.(2019). Social Context in Development Communication: Reflecting on Gender and Information and Communication Technologies for Development in Ghana, Asia Pacific Media Educator, Vol 29:  pp. 106–122
Agunga, Robert (2020).Towards a Professionalising of Communication for Development: A Strategy for Improving Aid Effectiveness, Asia Pacific Media Educator, Vol 29: pp. 123–136