رسانه های محلی و توسعه ؛ مطالعه موردی استان زنجان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت ارتباطات و رسانه ها در توسعه، هدف اصلی این تحقیق آگاهی از دیدگاههای گروههای برگزیده شهروندان درباره ظرفیتها، سیاستها و میزان موفقیت رسانه های محلی در ابعاد مختلف توسعه و نیز نقاط ضعف و قوت رسانه های محلی در مقایسه با رسانه های سراسری و بین المللی در ارتباط با توسعه است. بدین منظور دیدگاههای 10 گروه از شهروندان استان زنجان که با توجه به جایگاه و تاثیرگذاری آنها به مثابه رهبران فکری و گروههای مرجع استان به شمار می روند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد مصاحبه شوندگان از هر گروه، سه نفر، با استفاده از نمونه گیری هدفمند( در مجموع 30 نفر) انتخاب شده و پاسخ ها با استفاده از روش تحلیل مضمون کدگذاری و مفهوم پردازی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد میزان شناخت گروههای مذکور از رسانه های محلی استان و تولیدات آنها اندک بوده و این رسانه ها نتوانسته اند موفقیت چندانی در جذب مخاطبان نخبه به دست آورند. علاوه بر آن، اغلب مشارکت کنندگان در تحقیق اعتقاد دارند که رسانه های محلی در ابعاد مختلف توسعه استانی به دلایل مختلف دچار ضعفهایی جدی از جمله عدم تاثیرگذاری و جریان سازی هستند. همچنین این رسانه ها در مقایسه با نمونه های مشابه داخلی و خارجی دچار مشکلاتی چون ضعف در منابع مالی و تجهیزات، کیفیت تولیدات، جذب مخاطب و تاثیرگذاری بوده و از مزیت های راهبردی محلی بودن، انطباق فرهنگی، هزینه تولید کم و اعتماد مخاطبان باید بهره برداری بیشتری داشته باشند. راهبرد اصلی پیشنهادی آن است که برای بهره مندی از ظرفیتهای ارتباطات برای توسعه در ابتدا باید توسعه ارتباطات، مبتنی بر شاخصهای مختلف اعم از زیرساختها، رویه ها، منابع مالی، کیفیت تولیدات، جذب مخاطب و تاثیرگذاری در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local media and development; Case study of Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Morteza Safari 1
  • Mostafa Jaefari 2
1 Shakhes Pajhuh Research Institue,
2 Assistant Professor of Business Management, Zanjan University, zanjan, Iran
چکیده [English]

Local media and development; Case study of Zanjan province
Abstract:
Though to the importance of communications and media in development, the main purpose of this study is to understand the standpoints of selected groups of citizens about the capacities, policies and success rate of local media in various dimensions of development and the strengths and weaknesses of local media٫ compared to national and international ones about the development. To achieve the goals٫ standpoints of 10 groups of citizens of Zanjan province, who are considered as intellectual leaders and reference groups of the province due to their position and influence, have been studied by semi-structured questionnaire. The number of adjectives from each group was three and their total number was 30 and the answers were coded and conceptualized using thematic analysis method. The research findings indicated that the level of knowledge of the mentioned groups about the local media of the province and their productions is low and these media have not been able to achieve much success in attracting elite audiences. In addition, most research participants believe that local media have serious weaknesses in various aspects of provincial development for various reasons, including ineffectiveness and mainstreaming. Also, compared to similar domestic and foreign examples, these media have problems such as weaknesses in financial resources and equipments, product quality, audience attraction and effectiveness and these media should make more utilization of the strategic advantages of being local, cultural adaptation, low production costs, and audience trust. The main proposed strategy is that in order to benefit from the communication capacities for development, first the development of communications should be based on various indicators including infrastructure, procedures, financial resources, product quality, audience attraction and impact on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Communication
  • Media
  • Development .Local Media
  • Selected Groups