مطالعه نقش متغیرهای جمعیتی در ناامنی غذایی خانوارهای شهر تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (عضو قطب جامعه‌شناسی سلامت دانشگاه تبریز)

چکیده

امنیت غذایی یکی از فاکتورهای اصلی تأمین‌کننده سلامت فردی و اجتماعی بوده و ضامن توسعه و پیشرفت جامعه محسوب می‌شود. امنیت غذایی از چنان اهمیتی برخوردار است که بانک جهانی و فائو هدف توسعه هزاره سوم را امنیت غذایی معرفی نموده است. در همین راستا،تحقیق حاضر می کوشد نقش متغیرهای جمعیتی در ناامنی غذایی خانوارهای شهر تبریز را مورد مطالعه قرار دهد. تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوارهای شهر تبریز تشکیل دادند که تعداد آنها بالغ بر ۳۷۸۳۲۹ خانوار بود. از این تعداد، 426 خانوار بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که از هر 100 خانوار تبریزی تقریبا 4/10 خانوار دچار ناامنی غذایی هستند.از این میزان نیز 1/6 درصد در طول سال دچار ناامنی غذایی هستند. همچنین، نتایج نشان داد که با افزایش سن و شاخص تودۀ بدنی از میزان ناامنی غذایی کاسته می شود، اما با بالا رفتن بعد خانوار ناامنی غذایی نیز روند صعودی را طی می‌کند. ناامنی غذایی در میان زنان و سرپرستان خانوار با محل تولد روستایی به طور معنی داری بیشتر از مردان و سرپرستان خانوار با محل تولد شهری بوده است. وضعیت ناامنی غذایی سرپرستان شاغلین، دارای تحصیلات بالا و مسکن سازمانی و شخصی در مقایسه با سرپرستان بیکار، دارای تحصیلات اندک و بیسواد و مسکن اجاره ای به طور معنی داری کمتر است. پس سن، شاخص تودۀ بدنی، بعد خانوار، جنسیت، محل تولد، وضعیت تحصیلات، اشتغال و مسکن سرپرستان خانوارها تعیین کننده‌های جمعیتی میزان ناامنی غذایی محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Role of Demographic Variables in Food Insecurity on Tabriz Households

نویسنده [English]

  • Kamal Kouhi
University of Tabriz
چکیده [English]

Food security is one of the main factors providing individual, social health and food security is a guarantor of the development and advancement of society. Food security is so important that the World Bank and FAO have introduced food security as a goal of the third millennium development. In this context, this paper aims to Study of the role of demographic variables in food insecurity on Tabriz households.
The research method was survey and the study population includes the heads of households in the Tabriz city, that is approximately 378,329 households. of the entire statistical society, 426 households were selected based on multi-stage random cluster sampling and techniques of data collection was a questionnaire. the data collected for analysis SPSS version 22 software was used.

Findings show that about every 100 households in Tabriz, nearly 10.4 households are suffering from food insecurity. of this amount, 6.1% of the during year is suffering from food insecurity .also, the results showed that with the increase in age and body weight index, the level of food insecurity was reduced, but food insecurity will increase with increasing number of household members. food insecurity among women and head of household with a place of rural birth was significantly higher than that of men and head of household with a place of urban birth. food insecurity in between occupational household caretakers, high education and institutional and personal housing is significantly lower compared to unemployed, low educated, illiterate and rental housing. therefore, age, body mass index, household size, gender, place of birth, education status, occupation and housing of households are the determinants of population on rate of food insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food security
  • demographic variables
  • Head of household
  • food insecurity