واکاوی چالش های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه‌ صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این مطالعه باهدف کاوش برساخت اجتماعی ناکامی اقتصادی و چگونگی تفسیر و فهم آن از دیدگاه صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی کاشمر واقع در استان خراسان رضوی است. داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه عمیق و مصاحبه گروهی گردآوری‌شده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش گرندد تئوری استفاده‌شده است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق را 12 نفر از صاحبان بنگاه‌ها که به شیوه نمونه‌گیری نظری با حداکثر نوسان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که نوسانات بازار ارز، موانع نظام بانکی و اختلافات شرکا از شرایط اصلی ناکامی اقتصادی هستند و مدیریت سنتی، پایین بودن سطح تخصص نیرو و ماهیت تقلیدی حاکم بر صنعت بسترهای لازم ناکامی اقتصادی را فراهم می‌کنند. همچنین دولت، نظام بروکراسی، فرهنگ ضد سرمایه‌دار و بستر اجتماعی به‌عنوان شرایط زمینه‌ساز ناکامی اقتصادی عمل می‌کنند. نتایج پژوهش نشان داد که ناکامی علاوه بر بعد اقتصادی، به دلیل پیوند نزدیک آن با منزلت و اعتبار اجتماعی افراد دارای معانی خاص اجتماعی نیز هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Challenges Faced by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from the Viewpoint of Owners of Industrial Enterprises in Kashmar Industrial Estate.

نویسندگان [English]

  • mahdi Nayehdor 1
  • Zahra Falakoldin 1
  • Said Malekolsadati 2
1 University of Yazd
2 University of Mashad
چکیده [English]

This study aims to explore the social construction of economic frustration and how to interpret and understand it from the perspective of small and medium enterprises located in Kashmar industrial town located in Khorasan Razavi province. Data were collected through observation, in-depth interviews and group interviews, and grounded theory method was used to analyze the data. Participants in the study were 12 business owners who were selected by theoretical sampling with maximum volatility. The results showed that foreign exchange market fluctuations, banking system barriers and partners' differences are the main conditions of economic frustration and traditional management, low level of expertise and the imitative nature of the industry provide the necessary grounds for economic failure. The government, the bureaucracy, the anti-capitalist culture, and the social context also act as preconditions for economic frustration .The results showed that frustration in addition to the economic dimension, due to its close relationship with the status and social prestige of people with special social meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • economic frustration
  • Entrepreneurship
  • Firm age
  • Iran's economy