واکاوی چالش های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه‌ صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این مطالعه باهدف کاوش برساخت اجتماعی ناکامی اقتصادی و چگونگی تفسیر و فهم آن از دیدگاه صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی کاشمر واقع در استان خراسان رضوی است. داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه عمیق و مصاحبه گروهی گردآوری‌شده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش گرندد تئوری استفاده‌شده است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق را 12 نفر از صاحبان بنگاه‌ها که به شیوه نمونه‌گیری نظری با حداکثر نوسان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که نوسانات بازار ارز، موانع نظام بانکی و اختلافات شرکا از شرایط اصلی ناکامی اقتصادی هستند و مدیریت سنتی، پایین بودن سطح تخصص نیرو و ماهیت تقلیدی حاکم بر صنعت بسترهای لازم ناکامی اقتصادی را فراهم می‌کنند. همچنین دولت، نظام بروکراسی، فرهنگ ضد سرمایه‌دار و بستر اجتماعی به‌عنوان شرایط زمینه‌ساز ناکامی اقتصادی عمل می‌کنند. نتایج پژوهش نشان داد که ناکامی علاوه بر بعد اقتصادی، به دلیل پیوند نزدیک آن با منزلت و اعتبار اجتماعی افراد دارای معانی خاص اجتماعی نیز هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Challenges Faced by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from the Viewpoint of Owners of Industrial Enterprises in Kashmar Industrial Estate.

نویسندگان [English]

  • mahdi Nayehdor 1
  • Zahra Falakoldin 1
  • Said Malekolsadati 2
1 University of Yazd
2 University of Mashad
چکیده [English]

This study aims to explore the social construction of economic frustration and how to interpret and understand it from the perspective of small and medium enterprises located in Kashmar industrial town located in Khorasan Razavi province. Data were collected through observation, in-depth interviews and group interviews, and grounded theory method was used to analyze the data. Participants in the study were 12 business owners who were selected by theoretical sampling with maximum volatility. The results showed that foreign exchange market fluctuations, banking system barriers and partners' differences are the main conditions of economic frustration and traditional management, low level of expertise and the imitative nature of the industry provide the necessary grounds for economic failure. The government, the bureaucracy, the anti-capitalist culture, and the social context also act as preconditions for economic frustration .The results showed that frustration in addition to the economic dimension, due to its close relationship with the status and social prestige of people with special social meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • economic frustration
  • Entrepreneurship
  • Firm age
  • Iran's economy
اکبری، حسن، ابراهیم‌پور، مصطفی؛ هوشمند چایانی، میلاد (1395)، تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه‌ها، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دوره 15، شماره 28، 81-100.
بنی‌فاطمه، حسین، محمدی تلوار، ستار؛ نوذری، حمزه (1396)، بررسی جامعه‌شناختی چالش‌های رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی در ایران (موردمطالعه: بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شهر تهران)، دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، سال 6، شماره 3، 1-34.
پارسا پور، سارا (1396)، عوامل مؤثر بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مطالعه موردی: بنگاه‌های صنعتی شهر مشهد، توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 1، 41-60.
رحمتی، محمد مهدی (1383)، بررسی اعتبار تجربی تئوری تجربی ناکامی- پرخاشگری تماشگران فوتبال تهران، رفاه اجتماعی، دوره 4، شماره 14( سلامت روان در ایران)، 199-220.
سید جوادین، سیدرضا؛ طهمورث، حسنقلی‌پور؛ محمدی، حمیدرضا (1389)، آسیب‌شناسی فعالیت بنگاه‌های کسب‌وکار کوچک تهران بر اساس نیازهای مشتریان، ماهنامه کار و تجارت، شماره 129، 20-35.
سوئد برگ، ریچارد، گرانووتر، مارک (1395)، جامعه‌شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، چاپ اول، تهران، انتشارات تیسا.
سیف، ولی‌اله (1393)، جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، سخنرانی ارائه شده در همایش بنگاه‌های کوچک و زودبازده، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل دستیابی به آدرس: https://www.cbi.ir/showitem/12096.aspx
شومپیتر، جوزف (1375)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، جلد اول، تهران، تهران، انتشارات مرکز.
صالحی‌نیا، محسن (1398)، چه تعداد واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند؟، گفتگو با پایگاه خبری تجارت نیوز.
طالبی، کامبیز (1396)، نقش راهبردی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در توسعه ملی، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
علی نژاد، منوچهر (1397)، درآمدی بر جامعه‌شناسی اقتصادی، یزد، انتشارات دانشگاه یزد.
فیض‌پور، محمدعلی؛ موبد، میترا (1387)، توقف بنگاه‌های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط استان یزد طی برنامه سوم توسعه، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره سوم، 99-120.
محسنی تبریزی، علیرضا (1379)، مبانی نظری و تجربی وندالیسم؛ مروری بر یافته‌های یک تحقیق، نامه علوم اجتماعی، دوره 8، شماره پیاپی 16، 193-227.
محمدپور، احمد (1389)، ضد روش: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1394)، الگوی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل14380.
Amankwah-Amoah, J., Boso, N., & Antwi-Agyei, I. (2018). The effects of business failure experience on successive entrepreneurial engagements: An evolutionary phase model. Group & Organization Management43(4), 648-682.
Bushe, B. (2019). The causes and impact of business failure among small to micro and medium enterprises in South Africa. Africa’s Public Service Delivery and Performance Review7(1), 1-26.
Dias, A., & Teixeira, A. A. (2017). The anatomy of business failure. European Journal of Management and Business Economics.
Hass. Jeffrey. K(2007), Economic sociology :an introduction, New York: Routledge.
Lipi, R., & Lipi, I. (2020), DEFINITIONS OF SMALL FIRM FAILURE SIGNS AND FINANCIAL DISTRESS, Social and Economic Challenges in Europe, 4(13), 478-485.
Mehralizadeh, Y., & Sajady, S. H. (2006). A study of factors related to successful and failure of entrepreneurs of small industrial business with emphasis on their level of education and training. Available at SSRN 902045.