واکاوی چالش های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه‌ صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه باهدف کاوش برساخت اجتماعی ناکامی اقتصادی و چگونگی تفسیر و فهم آن از دیدگاه صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی کاشمر واقع در استان خراسان رضوی است. داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه عمیق و مصاحبه گروهی گردآوری‌شده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش گرندد تئوری استفاده‌شده است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق را 12 نفر از صاحبان بنگاه‌ها که به شیوه نمونه‌گیری نظری با حداکثر نوسان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که نوسانات بازار ارز، موانع نظام بانکی و اختلافات شرکا از شرایط اصلی ناکامی اقتصادی هستند و مدیریت سنتی، پایین بودن سطح تخصص نیرو و ماهیت تقلیدی حاکم بر صنعت بسترهای لازم ناکامی اقتصادی را فراهم می‌کنند. همچنین دولت، نظام بروکراسی، فرهنگ ضد سرمایه‌دار و بستر اجتماعی به‌عنوان شرایط زمینه‌ساز ناکامی اقتصادی عمل می‌کنند. نتایج پژوهش نشان داد که ناکامی علاوه بر بعد اقتصادی، به دلیل پیوند نزدیک آن با منزلت و اعتبار اجتماعی افراد دارای معانی خاص اجتماعی نیز هست.

کلیدواژه‌ها