تحلیل جامعه شناختی تاثیر مولفه‌های فرهنگی کسب وکار بر عملکرد تولیدی-تجاری واحدهای صنعتی(استان اردبیل)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم واحد تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

3 استاد بازنشسته گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ به عنوان عامل بنیادین در شکل‌گیری کسب و کارها و همچنین تاثیر آن بر تسهیل فرایند‌های تولید از اهمیت قابل توجهی در مطالعات علمی برخوردار بوده است. در این تحقیق تلاش شد تاثیر مولفه‌های فرهنگی کسب وکار بر عملکرد واحدهای صنعتی استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کارآفرینان فعال در بخش صنعتی استان اردبیل بوده‌اند. حداقل حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه‌های این پژوهش 184 نفر از کارآفرینان در نظر گرفته‌شده و به روش تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در میان آنان توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مولفه‌های فرهنگی کسب وکار تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مولفه‌های فاصله از قدرت پایین، فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان پایین، جهت‌گیری بلندمت و مردگرایی تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی- تجاری واحد های صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of the Business Cultural Components Impact on Manufacturing-Commercial Performance of Industrial Units (Ardabil Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari Sheikhahmad 1
  • Fathi Soroush 2
  • Mostafa Azkia 3
1 PhD student in Economic Sociology and Development, Tehran Azad University of Research Sciences
2 Associate Professor/Department of Sociology/ Faculty of Humanities/West Tehran Branch/Islamic Azad University/Tehran
3 Professor of Sociology/ University of Tehran
چکیده [English]

Culture as a fundamental factor in the formation of businesses and also its impact on facilitating production processes has been of considerable importance in scientific studies. In this study, an attempt was made to investigate the effect of the components of the cultural business environment on the performance of industrial units in Ardabil province. The present study terms of method is survey study. The statistical population of this study was all entrepreneurs active in the industrial sector of Ardabil province. The minimum sample size for completing the questionnaires of this research was 184 entrepreneurs and was randomly selected and the questionnaire was distributed among them. The validity of the research instrument was calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software using descriptive statistics and structural equation modeling. Findings showed that the cultural components of business has a significant and positive effect on the productive-commercial performance of industrial units. The findings also showed that the components of low power distance, individualism, low uncertainty avoidance, long-term orientation and masculinity have a significant effect on the productive-commercial performance of industrial units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business cultural components
  • production-commercial performance
  • industrial units
بزمی, وحیدا, انصاری, محمد اسماعیل, حقیقتیان, منصور، (1395). ارزیابی جامعه شناختی عدالت سازمانی و رابطة آن با فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (نمونة مورد مطالعه: کارکنان اداره‌های آموزش و پرورش مشهد)، علوم اجتماعی, 12(1), 45-68.
جعفری, محمدباقر, امیرنژاد, قنبر، (1396). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت، خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت, 8(26), 79-89.
جمی, مجتبی, اعتباریان, اکبر، (1395). مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان‌های ایرانی بر اساس شاخص‏های فرهنگی هافستد (مورد مطالعه: ادارات مرکزی مخابرات استان‏های اصلی ایران)، مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی, 14(4), 1091-1110.
خیری، محمد، الهام پورعلی، (۱۳۹۴). بررسی تأثیر ارزش­های فرهنگی بر گردش سرمایه­گذاری سرمایه گذاران نهادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سیاست­های مالی و اقتصادی، 3(9)، ۱۹۴-۱۵۹.
زنگانه، مهدی، مهرانی، هرمز، (1396)، بازاریابی سبز، چاپ دوم، گرگان: انتشارات نوروزی. 1-278.
صارمی محمود، اژدری بهنام، (1388). اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز، پژوهش­های مدیریت در ایران. ۱۳ (۲): ۱۵۹-۱۸۱.
صفری دشتکی, محمد, سلاجقه, سنجر، (1397). بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با شکل­گیری شبکه­های خط‌مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9(36), 1-26.
صفری, علی, قره باشلونی, راضیه، (1393). بررسی رابطة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری (مطالعة موردی: شرکت­های فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال)، مدیریت بازرگانی, 6(4), 809-826.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1399). جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور ٩٨-١٣٩٤، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان اردبیل. (1397). طرح آمایش سرزمین، تحلیل اقتصاد کلان و جایگاه آن در سطح ملی، اردبیل.
عارفی, محبوبه, رشید حاجی خواجه لو, صالح، (1389). وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانة مدل هافستد، پژوهش در نظام­های آموزشی, 4(11), 59-81.
علیان, مژده, رضایی دولت آبادی, حسین، (1396). تحلیل تأثیر کارآفرینی گرایی بر بازارگرایی در جهت بهبود عملکرد شرکت­های تولیدی قطعات خودرو، کاوش‌های مدیریت بازرگانی, 9(18), 61-81.
فندرسکی, فائزه, زنگانه, مهدی, دیده خانی, حسین, مهرانی, هرمز، (1398). واکاوی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی شهر گرگان از منظر مدیریت بازاریابی و کارآفرینی، مدیریت بازاریابی, 14(44), 1-24.
قمبرعلی, رضوان, آگهی, حسین, علی‌بیگی, امیرحسین, زرافشانی, کیومرث، (1395). ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه، پژوهش­های روستایی, 7(2), 362-373.
کریمی, سعید, بیمنز, ‌هارم, چیذری, محمد, مولدر, مارتین، (1391). بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی، توسعه کارآفرینی, 5(3), 105-124.
محمدآبادی, معصومه, نیاز آذری, کیومرث, جباری, نگین، (1397). طراحی و اعتباریابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت­های دانش بنیان، رهبری و مدیریت آموزشی, 12(4), 193-214.
مظفری, محمدمهدی, اجلی, مهدی, گرمه‌ای, راحیل. (1397). ارتباط گرایش به کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌تر شدت رقابت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, 7(27), 59-102.
ناظم, فتاح, علامه, حسینعلی. (1396). بررسی رابطه رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران، تحقیقات مدیریت آموزشی, 9(34), 29-46.
نقدی, اعتبار, بابایی سیاهکلرودی, سیروس, علیپور, وحیده, مطلائی, فرهاد، (1396). بررسی و تبیین رابطة بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی. مدیریت بازرگانی, 9(2), 395-414.
وفاخواه, شادی, یار احمدی, مرتضی, تمجید یامچلو, علی رضا، (1397). بررسی تأثیر گونه‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی, 10(2), 49-72.
وکیلی, یوسف, الوانی, سید مهدی, محمدی الیاسی, قنبر، (1393). تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی. توسعه کارآفرینی, 7(2), 191-210.
Adnan, Z., Abdullah, H.  S., & Ahmad, J.  (2016). Assessing Effect of Competition Intensity on HRM Practices and Organizational Performance Link:  The Experience of Malaysian R&D Companies. Procedia Economics and Finance, 35(2), pp 462-467.
Aggarwal, R., Faccio, M., Guedhami, O., & Kwok, C. C. (2016). Culture and finance: An introduction. Journal of Corporate Finance, 100(41), 466-474.
Anggadwita, G., Luturlean, B. S., Ramadani, V., & Ratten, V. (2017). Socio-cultural environments and emerging economy. Entrepreneurship in Emerging Economies.
Armstrong, G., 2009. Marketing: an introduction. Pearson Education.1-568.
Armstrong, M. (2006). Performance management: Key strategies and guidelines. (3rd ed).
Arnett, D.B. and Wittmann, C.M., 2014. Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing. Business Research, 67(3), pp.324-331.
Aswathappa, K. (2010). International Business 4E.1-772.
Bruton, G. D., Ahlstrom, D., & Li, H. L. (2010). Institutional theory and entrepreneurship: where are we now and where do we need to move in the future? Entrepreneurship theory and practice, 34(3), 421-440.
Butarbutar, D. J. A., & Lisdayanti, A. (2020). The impact of internal business environment on marketing strategies effecting marketing performance, Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 9(4), 385-391.
Capela, J. J. (2015). Import/export kit for dummies. John Wiley & Sons. 1-365.
Choi, T. Y., & Hartley, J. L. (1996). An exploration of supplier selection practices across the supply chain. Journal of operations management, 14(4), 333-343.
Copur, Z. (Ed.). (2015). Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry: Decision Making in the Financial Industry. IGI Global.1-525.
De Mooij, M., & Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international retailing. Journal of retailing, 78(1), 61-69.
Díez-Esteban, J. M., Farinha, J. B., & García-Gómez, C. D. (2019). Are religion and culture relevant for corporate risk-taking? Business Research Quarterly, 22(1), 36-55.
Dimitratos, P., Voudouris, I., Plakoyiannaki, E., & Nakos, G. (2012). International entrepreneurial culture—toward a comprehensive opportunity-based operationalization of international entrepreneurship. International Business Review, 21(4), 708-721.
Efthymiou, K., Pagoropoulos, A., Papakostas, N., Mourtzis, D., & Chryssolouris, G. (2014). Manufacturing systems complexity: An assessment of manufacturing performance indicators unpredictability. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 7(4), 324-334.
Gaganis, C., Pasiouras, F., & Voulgari, F. (2019). Culture, business environment and SMEs' profitability: Evidence from European Countries. Economic Modelling, 78, 275-292.
Giavazzi, F., Petkov, I., & Schiantarelli, F. (2019). Culture: Persistence and evolution. Journal of Economic Growth, 24(2), 117-154.
Gillespie, K., & Hennessey, H. D. (2010). Global marketing. Cengage Learning. 1-608.
Giwa, A. H., & Babakatun, A. M. (2019). Effect of Socio-cultural Factors on Women Entrepreneurship Development in Kaduna. Human Resource Management, 7(3), 57-65.
Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2006). Does culture affect economic outcomes? Journal of Economic perspectives, 20(2), 23-48.
Hendrayati, H., & Gaffar, V. (2016). Innovation and marketing performance of womenpreneur in fashion industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 299-306.
Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage publications.
Hofstede, G. (2016). Culture's Consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Collegiate Aviation Review, 34(2), 108.
Hofstede, G., 1980. Culture and organizations. International Studies of Management & Organization, 10(4), pp.15-41.
Karolyi, G. A. (2016). The gravity of culture for finance. Corporate Finance, 41, 610-625.
Kotler, Philip and Keller, Kavin Lane. (2012). Marketing Management. Essex: Pearson Education Limited. 1-816.
Lee, C. (2019). Manufacturing performance and services inputs: Evidence from Malaysia. ISEAS – Yusof Ishak Institute. 1-25.
Li, K., Griffin, D., Yue, H., & Zhao, L. K. (2013). How does culture influence corporate risk-taking? Journal of Corporate Finance, 23, 1–22.
Masovic, A. (2018). Socio-cultural factors and their impact on the performance of multinational companies. Ecoforum Journal, 7(1).
Metters, R. and Verma, R., 2008. History of offshoring knowledge services. Journal of Operations Management, 26(2), 141-147.