تحلیل جامعه شناختی تاثیر مولفه‌های فرهنگی کسب وکار بر عملکرد تولیدی-تجاری واحدهای صنعتی(استان اردبیل)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم واحد تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

3 استاد بازنشسته گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ به عنوان عامل بنیادین در شکل‌گیری کسب و کارها و همچنین تاثیر آن بر تسهیل فرایند‌های تولید از اهمیت قابل توجهی در مطالعات علمی برخوردار بوده است. در این تحقیق تلاش شد تاثیر مولفه‌های فرهنگی کسب وکار بر عملکرد واحدهای صنعتی استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کارآفرینان فعال در بخش صنعتی استان اردبیل بوده‌اند. حداقل حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه‌های این پژوهش 184 نفر از کارآفرینان در نظر گرفته‌شده و به روش تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در میان آنان توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مولفه‌های فرهنگی کسب وکار تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مولفه‌های فاصله از قدرت پایین، فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان پایین، جهت‌گیری بلندمت و مردگرایی تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی- تجاری واحد های صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of the Business Cultural Components Impact on Manufacturing-Commercial Performance of Industrial Units (Ardabil Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari Sheikhahmad 1
  • Fathi Soroush 2
  • Mostafa Azkia 3
1 PhD student in Economic Sociology and Development, Tehran Azad University of Research Sciences
2 Associate Professor/Department of Sociology/ Faculty of Humanities/West Tehran Branch/Islamic Azad University/Tehran
3 Professor of Sociology/ University of Tehran
چکیده [English]

Culture as a fundamental factor in the formation of businesses and also its impact on facilitating production processes has been of considerable importance in scientific studies. In this study, an attempt was made to investigate the effect of the components of the cultural business environment on the performance of industrial units in Ardabil province. The present study terms of method is survey study. The statistical population of this study was all entrepreneurs active in the industrial sector of Ardabil province. The minimum sample size for completing the questionnaires of this research was 184 entrepreneurs and was randomly selected and the questionnaire was distributed among them. The validity of the research instrument was calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software using descriptive statistics and structural equation modeling. Findings showed that the cultural components of business has a significant and positive effect on the productive-commercial performance of industrial units. The findings also showed that the components of low power distance, individualism, low uncertainty avoidance, long-term orientation and masculinity have a significant effect on the productive-commercial performance of industrial units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business cultural components
  • production-commercial performance
  • industrial units