ارائه مدل تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز1

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

چکیده

در محیط پر تلاطم و متغیر امروزی چیزی که می‌تواند سازمان‌ها را نسبت به سایر سازمان‌ها در شرایط مطلوب‌تری نگه دارد، توجه به بهره‌وری در سازمان است بهره‌وری در دانشگاه دغدغه بسیار مهم برای مدیران تبدیل شده است. زیرا اساسی ترین محرک در رسیدن به نتایج رضایت بخش محسوب می شود. در این بین معنویت در محیط کار به عنوان بستری برای دستیابی به بهره وری تاثیر گذار است. در پژوهش حاضر، تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه تبریز است که تعداد آنها 295 می باشد، حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 167 بدست آمده است. اعتبارسنحی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق تائید شده و معنویت در محیط کار از طریق سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی بر بهره‌وری سازمانی تاثیر غیرمستقیم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of the impact of spirituality in the workplace on organizational productivity with the mediating role of social capital and adherence to ethical behaviors in the University of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Jafar Beikzad 1
  • Babak Mostafaie 2
  • Hossein Nori 2
1 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University.Bonab, Iran
چکیده [English]

In today's turbulent and changing environment, what can keep organizations in better conditions than other organizations is to pay attention to productivity in the organization. Productivity in the university has become a very important concern for managers. Because it is the most basic motivator in achieving satisfactory results .In the meantime, spirituality in the workplace is effective as a platform for achieving productivity. The purpose of this study is to investigate the model of the impact of spirituality in the workplace on organizational productivity with the mediating role of social capital and adherence to ethical behaviors in the University of Tabriz.This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive method and correlation. The statistical population of the study is the staff of Tabriz University, whose number is 295 people. The statistical sample size was estimated to be 167 people using the Cochran relation and was selected by stratified random sampling. The data collection tool is a standard questionnaire. To analyze the statistical data of the matrix correlation test, simultaneous regression and structural model were performed in SPss and Lisrel software.The research findings showed that the confirmed research hypotheses and spirituality in the workplace through social capital and adherence to ethical behaviors have an indirect effect on organizational productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality in the workplace
  • social capital
  • adherence to ethical behaviors
  • organizational productivity
ابراهیم‌پور, حبیب, روشندل اربطانی, طاهر, سخندان, الناز. (1396). تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه. مدیریت در دانشگاه اسلامی. دوره 6، شماره 14، ص 177-192.
ارجمندنیا، علی اکبر و حجازی، رضوان و بغزیان، آلبرت و اعتمادی عیدگاهی، سارا، (1398)، بررسی تاثیر ایجاد حساب اجتماعی بر رفتار غیر اخلاقی حسابدران: با نقش واسطه­ای عدم پایبندی به اخلاق و احساس گناه، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان، صص63-102.
اسماعیل پور، رضا، نیکوکار، هانی (1396)بررسی تأثیر رهبری متعالی بر بهره‌وری سازمانی با تأکید بر معنویت در محیط کار، مدیریت بهره‌وری، دوره11، شماره 40. صص: 184-159.
باقری مسلم، کیانی مهرداد، تهمتنی محمد، (1398) رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی: نقش میانجی رفتار اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علم و فناوری. جلد 1، شماره 14، صص: 35-42.
ثابت، عباس و فیلی، اردلان و توکلی، عبدالله و رازقی، سعید، (1397)، تحلیل متغیرهای سازمانی مرتبط با رفتار اخلاقی کارکنان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سیزدهم، شماره ۲، تابستان، صص ۸۹-۹۸.
جلالی فراهانی، مجید و فریدونی، مسعود (1396). ارائه مدلی از تأثیر معنویت و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان. مدیریت ورزشی. دوره 9، شماره 2، صص: 286-273.
جودزاده، مهتا و یعقوبی، نورمحمد و روشن، سیدعلیقلی و نداف، مهدی، (1398)، طراحی مدل بومی شناخت، سنجش و آسیب شناسی فرهنگ بهره­وری (مطالعه­ای در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)، فصلنامه مدیریت بهره­وری، سال دوازدهم، شماره 48، بهار، صص37-75.
رحمدل، هادی و سامانیان، مصیب و کفاش­پور، آذر، (1398)، تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه­ای برای مدیران صنعت بانکداری، مجله اخلاق زیستی، دوره نهم، شماره 32، تابستان، صص8-18.
زارع شاه آبادی، اکبر و اسلامی ،بهروز و مهدی پورخوراسانی، ملیحه (1398). تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان شهر یزد. فصلنامه خانواده و پژوهش. دوره 16، شماره 1، صص: 83-100
شریفی فرد امل، حربی آزاده، بهارلو مصطفی، منتخب یگانه محمد(1398)طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندهای رفتار اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علم و فناوری، دوره 14، شماره 4، صص: 104-11.
شیری، اردشیر، نصرالهی وسطی، سیمین (1396) تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین نقش معنویت در محیط کار، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول، دوره 26، شماره 84، صص: 33 -52.
صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه، (1396)، بررسی رابطه علی میان معنویت در محیط کار و متغیرهای سلامت روان­شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل با رویکرد دیمتل، دو ماهنامه سلامت کار ایران، دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر، صص156-164.
عزیزی نژاد، بهاره (1397) تحلیل رابطه اخلاق حرفه‌ای و بهره‌وری با خلاقیت، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. جلد 13، شماره 3، صص: 79-84.
علیزاده، سیما، (1397)، رابطه بین معنویت در محیط کار، به عنوان یک مؤلفه اخلاقی، و کار تیمی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سیزدهم، شماره 3، پاییز، صص123-130.
غفاری رحمان، (1397). تفکر راهبردی مدیران و معنویت در محیط کار عامل محرک رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه علم مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دوره 1397، شماره 22، صص: 35-60.
غلاوندی، حسن و سلطانزاده، وحید و امیری، علی‌رضا (1390) پیش بینی مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگذار مدیران در مدارس متوسطه نقده. اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 7، شماره 4، صص139-160.
قنبری، سیروس، نویدی، پرویز. (1396). بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی همدان)، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 28، شماره2(پیاپی66)، صص35-48.
محبی، محمدمهدی، (1398)، رابطه اخلاق کاری و فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش بازاریابی الکترونیکی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهاردهم، شماره 1، بهار، صص137-139.
محمدی مقدم، یوسف و جوری، بهنوش و نوری­زاده، فهمیه، (1398)، بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطه نشاط سازمانی و سلامت سازمانی، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال چهارم، شماره ۵۱، بهار، صص۱۱۳-۱۳۹.
نادی، محمدعلی و عزیزی، هاجر و مسجدی، نفیسه، (1398)، رابطه بین ویژگی­های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری، مجله روانشناسی، سال بیست و سوم، شماره 1 (پیاپی 89)، بهار، صص83-98.
نامور، محمد و رضوی، سیدمحمدحسین و کلاته سفیری، معصومه، (1397)، اثر سرمایه فکری بر بهره‌‌وری با تأکید بر تسهیم دانش در کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، فصلنامه مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، دوره پنجم، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار، صص25-32.
نوروزی کوهدشت، رضا و مهدیان، محمد جعفر و پرموز، مهناز و شهبازی مقدم، غلام رضا (1398) رابطه معنویت سازمانی با سلامت عمومی و استرس شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پژوهش در دین و سلامت، دوره 5، شماره 2، صص 23-36.
نیکوکار، هانی و اکبری، محسنو آهی، پرویز و قیاسی، رضا(1398) تبیین نقش رهبری آینده نگر در بهبود بهره‌وری سازمانی با میانجیگری تعهد سازمانی، پژوهش‌های مدیریت انتظامی. دوره 14، شماره 1، صص: 101-122.
Adeyeye, J.O.; Adeniji, A. A.; Osinbanjo, A.O.; Oludayo, O.A, (2015), Effects of Workplace Ethics on Employees and Organisational Productivity in Nigeria, International Conference on African Development Issues (CU-ICADI): Social and Economic Models for Development Track, PP.267-273.
Amah, E., & Ahiauzu, A. (2013). Employee involvement and organizational effectiveness. Journal of Management Development, 32(7), 661-674.
Amin, Sh; Adriani, Z; Khaerud, D; Habibi, (2020). DATASET for validation the relationship between workplace spirituality, organizational commitment, and workplace deviance. Data in Brief. 31(1), 1-8.
Bella, RL, Osvaldo LQ,  Fernando TF, Marlene JS. (2018). Workplace Spirituality: Sustainable Work Experience from a Human Factors Perspective, Sustainability, Vol.10,No.1887;  PP.1-13.
 Cai, W; Polzin, F; Stam, E (2021) Crowd funding and social capital: A systematic review using a dynamic perspective. Technological Forecasting & Social Change. 162. 1-22.
Chawl, V., & Gud, S. (2010). Individual spirituality at work and its relationship with job satisfaction, propensity to leave and job commitment: An exploratory study among sales professionals. Journal of Human Values, 16(2), 157–167.
Dimitriou, Ch. K; ristina K. Ducette, J. P.(2018)  An analysis of the key determinants of hotel employees' ethical behavior. Journal of Hospitality and Tourism Management, 34(1). 66-74.
Fry,   L.   W.   (2003).   Toward   a   theory   of   spiritual   leadership.   The   leadership  quarterly, 14(6), 693-727.
Garg, N.(2017). Workplace Spirituality and Organizational Performance in Indian Context: Mediating Effect of Organizational Commitment, Work Motivation and Employee Engagement. South Asian Journal of Human  Resources  Management, 4(2) 1–21).
Gift R.A. A;  Obindah F.(2020). Examining the influence of motivation on organizational productivity in Bayelsa state private hospitals. Open Access J Sci, 4(3):94‒108.
Herrero, I. (2018). How Familial Is Family Social Capital? Analyzing Bonding Social Capital in Family and Nonfamily Firms. Family Business Review, 0(0). 1-19.
Haldorai, K; Kim, W; Howook, G(2020) Workplace spirituality as a mediator between ethical climate and workplace deviant behavior. International Journal of Hospitality Management. 86(1), 1-11.
Ingram B. C., Teigland, R., Vaast, E.,(2019). Designed entrepreneurial legitimacy: the case of a Swedish crowdfunding platform. European J. of Inf. Syst. 28 (3). 318-335.
Joelle, M; Coelho, A. M,(2018)  The impact of spirituality at work on workers’ attitudes and individual performance. The International Journal of Human Resource Management, 3, 1-26.DOI: 10.1080/09585192.2017.1314312.
Krahnke, Keiko; Robert A. Giacalone & Carole L. Jurkiewicz (2003). Journal of Organizational Change Management, 16(4): 396-405.
Lakhwani,  M; Dastane, O;, Omkar,  Satar, N. S. M; Johai, Z.(2020). The Impact of Technology Adoption on Organizational Productivity. Journal of Industrial Disribution & Business, 11(4), 7-18.
Leddy, A. M;  Whittle, J. B; Shieh,. Jacqueline, R. D.; Ofotokun, I. E; Weiser, S.D,(2020), Exploring the role of social capital in managing food insecurity among older women in the United States.Social Science & Medicine, 256. 1-8.
Li, S., Chen, Y.(2018). The relationship between psychological contract breach and employees’ counterproductive work behaviors: the mediating effect of organizational cynicism and work alienation. Front. Psychol. 9, 1273.
Meriac,  J.P.;  D.J.  Woehr  &  C.  Banister  (2010). "Generational  Differences  in Work  Ethic:   An   Examination   of   Measurement   Equivalence   across   Three.  Cohorts". Journal of Business and Psychology, 25: 315-324.
Mittal, R. and Dorfman, P. (2012) "Servant Leadership Across Cultures", Journal of World Business, 47(4): 555-575.
Milliman, J., Gatling, A., Kim, J.S., 2018. The effect of workplace spirituality on hospitality employee engagement, intention to stay, and service delivery. J. Hosp. Tour. Manag. 35, 56–65.
Sozbilir F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations, Journal: Thinking Skills and Creativity, Vol 27, PP.92-100.
Salahudin, S. N. B; Baharuddin, S. S. ; Abdullah, M. S;  Osman, A(2016) The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment . 7th International Economics & Business Management Conference, 5th & 6th. 582-590.
Waster,  D; Jeorg,  P.R.  (2013).  Information  processing  and  strategic  decision-making  in small and  medium-sized enterprises:  The  role  of  human and  social  capital  in  attaining decision effectiveness. International Small Business Journal, 31(2), 192-216.