ارائه مدل تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز1

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

چکیده

در محیط پر تلاطم و متغیر امروزی چیزی که می‌تواند سازمان‌ها را نسبت به سایر سازمان‌ها در شرایط مطلوب‌تری نگه دارد، توجه به بهره‌وری در سازمان است بهره‌وری در دانشگاه دغدغه بسیار مهم برای مدیران تبدیل شده است. زیرا اساسی ترین محرک در رسیدن به نتایج رضایت بخش محسوب می شود. در این بین معنویت در محیط کار به عنوان بستری برای دستیابی به بهره وری تاثیر گذار است. در پژوهش حاضر، تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه تبریز است که تعداد آنها 295 می باشد، حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 167 بدست آمده است. اعتبارسنحی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق تائید شده و معنویت در محیط کار از طریق سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی بر بهره‌وری سازمانی تاثیر غیرمستقیم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of the impact of spirituality in the workplace on organizational productivity with the mediating role of social capital and adherence to ethical behaviors in the University of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Jafar Beikzad 1
  • Babak Mostafaie 2
  • Hossein Nori 2
1 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University.Bonab, Iran
چکیده [English]

In today's turbulent and changing environment, what can keep organizations in better conditions than other organizations is to pay attention to productivity in the organization. Productivity in the university has become a very important concern for managers. Because it is the most basic motivator in achieving satisfactory results .In the meantime, spirituality in the workplace is effective as a platform for achieving productivity. The purpose of this study is to investigate the model of the impact of spirituality in the workplace on organizational productivity with the mediating role of social capital and adherence to ethical behaviors in the University of Tabriz.This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive method and correlation. The statistical population of the study is the staff of Tabriz University, whose number is 295 people. The statistical sample size was estimated to be 167 people using the Cochran relation and was selected by stratified random sampling. The data collection tool is a standard questionnaire. To analyze the statistical data of the matrix correlation test, simultaneous regression and structural model were performed in SPss and Lisrel software.The research findings showed that the confirmed research hypotheses and spirituality in the workplace through social capital and adherence to ethical behaviors have an indirect effect on organizational productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality in the workplace
  • Social Capital
  • adherence to ethical behaviors
  • organizational productivity