بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی زنان (با تأکید برآموزش و اشتغال) درگروه کشورهای عضو D8

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهراء تهران ، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء تهران،ایران

چکیده

توانمندسازی زنان یکی از الزامات توسعه است و یکی از مفاهیمی است که دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یکی از ابزارهای قابل توجه برای تقویت توانمندسازی زنان ، انتظار می رود، جریان اطلاعات و دانش را افزایش داده، از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی، افزایش فرصت های آموزش و اشتغال، بتواند زنان را بیشتر از گذشته توانمندسازد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر توانمند سازی زنان ( با تأکید بر آموزش واشتغال ) در طی دوره زمانی 2016-2002 در کشورهای عضو گروه D8 می باشد. با بکارگیری داده های ترکیبی و درقالب الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و استفاده از شاخصGEM ، و شاخص های آموزش و اشتغال بصورت جداگانه، داده ها مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی زنان به تفکیک شاخص ها، اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب مثبت و معنا دار تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد که اگر یک واحد افزایش یابد، به ترتیب 009/0 ، 31/0 و 14/0 واحد ثبت نام دختران در دوره ابتدایی در ارتباط با شاخص های مختلف افزایش می یابد. همچنین یافته ها بیانگر آنست که، فاوا تأثیر بیشتری بر آموزش و اشتغال زنان، نسبت به شاخص GEM برای کشورهای عضو D8 داشته است. به این ترتیب گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهبود توانمندسازی زنان به ویژه آموزش و اشتغال زنان کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of The Impact of Information and Communication Technology on Women's Empowerment (With Emphasis on Education and Employment) In the D8 Member Countries

نویسندگان [English]

  • Shima Moazemi Goudarzi 1
  • Sedighe Atrkar roshan 2
1 Alzahra University
2 Alzahra University
چکیده [English]

Empowering women is one of the requirements of development and a concept that has various individual and social dimensions. It enables women to show their core identity and ability at all angles of their lives. The reason for the emphasis on women's empowerment is that, women in the developing world are more marginalized than men, and there are barriers and limitations for changing their social and economic life. On the other hand, information and communication technology, as one of the significant tools for empowering women, is expected to increase the flow of information and knowledge, by influencing public opinion, enhancing education and employment opportunities, and empowering women more than ever before. The purpose of this study is to examine the impact of ICT on women's empowerment (with emphasis on education and employment) for D8 member countries including Indonesia, Iran, Bangladesh, Pakistan, Turkey, Malaysia, Egypt and Nigeria, over the years between 2002-2016. Using panel data in an ARDL model, and applying GEM index for  D8 member countries, the data were analyzed. The estimation results show that ICT has a positive and significant effect on women's empowerment  in terms of various indices. The positive and significant coefficients of fixed capital formation show that if it increases by one unit, the number of girls enrolled in primary education increases by 0.009, 0.31 and 0.14, respectively, in terms of different indices. The findings also indicate that ICT has a greater impact on women's education and employment than the GEM index for D8 member countries. Thus, it can be concluded that, the development of information and communication technology have been effective to improve women's empowerment, especially women's education and employment in D8 member countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Information and communication Technology
  • Panel ARDL
  • GEM index