بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی زنان (با تأکید برآموزش و اشتغال) درگروه کشورهای عضو D8

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهراء تهران ، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء تهران،ایران

چکیده

توانمندسازی زنان یکی از الزامات توسعه است و یکی از مفاهیمی است که دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یکی از ابزارهای قابل توجه برای تقویت توانمندسازی زنان ، انتظار می رود، جریان اطلاعات و دانش را افزایش داده، از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی، افزایش فرصت های آموزش و اشتغال، بتواند زنان را بیشتر از گذشته توانمندسازد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر توانمند سازی زنان ( با تأکید بر آموزش واشتغال ) در طی دوره زمانی 2016-2002 در کشورهای عضو گروه D8 می باشد. با بکارگیری داده های ترکیبی و درقالب الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و استفاده از شاخصGEM ، و شاخص های آموزش و اشتغال بصورت جداگانه، داده ها مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی زنان به تفکیک شاخص ها، اثر مثبت و معناداری دارد. ضریب مثبت و معنا دار تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد که اگر یک واحد افزایش یابد، به ترتیب 009/0 ، 31/0 و 14/0 واحد ثبت نام دختران در دوره ابتدایی در ارتباط با شاخص های مختلف افزایش می یابد. همچنین یافته ها بیانگر آنست که، فاوا تأثیر بیشتری بر آموزش و اشتغال زنان، نسبت به شاخص GEM برای کشورهای عضو D8 داشته است. به این ترتیب گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهبود توانمندسازی زنان به ویژه آموزش و اشتغال زنان کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of The Impact of Information and Communication Technology on Women's Empowerment (With Emphasis on Education and Employment) In the D8 Member Countries

نویسندگان [English]

  • Shima Moazemi Goudarzi 1
  • Sedighe Atrkar roshan 2
1 Alzahra University
2 Alzahra University
چکیده [English]

Empowering women is one of the requirements of development and a concept that has various individual and social dimensions. It enables women to show their core identity and ability at all angles of their lives. The reason for the emphasis on women's empowerment is that, women in the developing world are more marginalized than men, and there are barriers and limitations for changing their social and economic life. On the other hand, information and communication technology, as one of the significant tools for empowering women, is expected to increase the flow of information and knowledge, by influencing public opinion, enhancing education and employment opportunities, and empowering women more than ever before. The purpose of this study is to examine the impact of ICT on women's empowerment (with emphasis on education and employment) for D8 member countries including Indonesia, Iran, Bangladesh, Pakistan, Turkey, Malaysia, Egypt and Nigeria, over the years between 2002-2016. Using panel data in an ARDL model, and applying GEM index for  D8 member countries, the data were analyzed. The estimation results show that ICT has a positive and significant effect on women's empowerment  in terms of various indices. The positive and significant coefficients of fixed capital formation show that if it increases by one unit, the number of girls enrolled in primary education increases by 0.009, 0.31 and 0.14, respectively, in terms of different indices. The findings also indicate that ICT has a greater impact on women's education and employment than the GEM index for D8 member countries. Thus, it can be concluded that, the development of information and communication technology have been effective to improve women's empowerment, especially women's education and employment in D8 member countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Information and Communication Technology
  • Panel ARDL
  • GEM index
آرمن، سید عزیز؛ فرازمند، حسن و دانش، حمیده (1394) تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات برنرخ مشارکت زنان در نیروی کار، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 9، شماره 4، تابستان94، صص 184-161.
افشاری، زهرا و شیبانی، ایمان (1383) بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 66، ص 23-1.
پیشگاهی فرد، زهرا؛ زهدی گهرپور، محمد و عابدینی‌راد، آرزو (1393) کارکردهای توانمندسازی جنسیتی در توسعة مشارکت سیاسی زنان، مورد: کشورهای حوزة آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 7، شماره 2، 289-265.
تاراسی، زهرا؛ کریم زاده، حسین و آقایاری هیر، محسن (1398) بررسی عوامل و محرک‌های موثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 54، پاییز 98، صص257-237.
سن، آمارتیا کومار (1383) توسعه یعنی آزادی، ترجمة محمد سعید نوری نائینی، تهران: نی.
سن آمارتیا (1385) توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
شادی طلب، ژاله (1384) توسعه و چالش‌های زنان ایران، تهران، قطره.
شیرین بخش ماسوله، شمس‌اله؛ صلوی تبار، شیرین (1395) پژوهش های اقتصاد سنجی با ایویوز 8 و 9، انتشارات نور علم.
فرجی سبکبار، حسنعلی؛ نعمتی، مرتضی و خاکی، افشین (1391) بررسی سازوکارتاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات برتوانمندسازی زنان روستایی برمبنای مدل DEA، (مطالعه موردی: روستای قرن آباد)، مجله زن درتوسعه و سیاست، دوره 10، شماره 1، 138-125.
عباس‌زاده، محمد؛ بوداقی، علی و اقدسی علمداری، فرانک (1390) توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر راهکارهای بومی، همایش ملی توانمندسازی با رویکرد جهاد اقتصادی در کمیته امداد امام خمینی (ره)
قاسمی، مریم؛ علیزاده، لیدا و قندهاری، الهام (1397) تدوین استراتژی‌های توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی با استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک SWOT- QSPM، زن در توسعه و سیاست، دوره 16، شماره 1، صص 109-79.
کتابی، محمود؛ یزد خواستی، بهجت و فرخی راستابی، زهرا (1382) توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، پژوهش زنان، دورة 1، س 3، ش 7، پاییز 1382، ص 5-30.
کتابی، محمود؛ یزدخواستی، بهجت و فرخی راستابی، زهرا (1384) پیش‌شرط‌ها و موانع توانمندسازی زنان: مطالعه موردی زنان شهر اصفهان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، دوره 19، شماره 2، صص20-1.
لانگه، سارا  (1372) معیارهایی برای تواناسازی زنان، تهران: روشنگران.
مجیدی قهرودی، نسیم و آذری، فاطمه (1389) بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان، پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1389، صص 109-87.
نیکومقدم، مسعود؛ قلی‌زاده امیرآباد، محدثه و خوشنودی، عبدالله (1397) بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعه دموکراسی، زن در توسعه و سیاست، دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، 640-621 .
Annan, A. P. (2005) GPR Methods For Hydrogeological Studies, In Hydrogeophysics, pp. 185-213. Springer Netherlands. Http://Dx.Doi.Org/ 10.1007/1-4020-3102-5_7
Claudia Gil Arroyo, Carla Barbieri Sandra Sotomayor and Whitney Knollenberg (2019) Cultivating Women’s Empowerment through Agritourism: Evidence from Andean Communities, Sustainability 2019, 11, 3058.1-14.
Diiro, G. M. Seymour, G. Kassie, M. Muricho, G. and Muriithi, B. W. (2018) Women’s empowerment in agriculture and agricultural productivity: Evidence from rural maize farmer households in western Kenya, Plos One, 13(5): 1- 27.
Giddens, A, (1984) theConstitution of Society, London, Polity.
Heeks, R. Arun, S. And Morgan, S. (2005) Researching Women’s ICT-Based Enterprise For Development: Methods,Tools And Lessons From Fieldwork" Women’s ICT-Based Enterprise For Development Project In,  Development Informatics Group Institute For Development Policy And Management, University Of Manchester, Arthur Lewis Building, Manchester, M13 9PL, UK.
Islam, Md. Shamimul. (2015) Impact Of ICT On Women Empowerment In South Asia, Journal Of Economic & Financial Studies, vol 03, no 03, 80-90.
Jesmin Akhter and Kun Cheng (2020) Sustainable Empowerment Initiatives among Rural Women through Microcredit Borrowings in Bangladesh, Sustainability 2020, 12, 2275, 1-19.
Kabeer, Naila (2000) Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment. In:Discussing Women’s Empowerment: Theory and Practice. SIDA: Swedish International Development Cooperation Agency
Malhotra, A., Schuler, S.R. & Boender, C. (2002) Measuring women’s empowerment as a variable in international development. Background paper prepared for the World Bank workshop on poverty and gender. Washington, D.C.: International Center for Research on Women.
Manjurul Hossain Reza, Nilufar Yasmin (2019) PROGRESSIVE WOMEN EMPOWERMENT SCENARIO OF BANGLADESH, International Journal of Technical Research & Science,Volume IV Issue III, March 2019, 47-55.
Nagamani, S.T. And Veni, G.K. (2016) Icts For The Empowerment Of Rural Women: A Review, International Journal Of Computer Science And Technology, vol 7, no 2, 166.
Nikulin, D. (2016) The Impact Of Icts On Women’s Economic Empowerment,GUT FME Working Papers Series A, No 13/2016(43), Gdansk (Poland): Gdansk University Of Technology, Faculty Of Management And Economics.
Pesaran, M.H. And. Smith, R. (1995) Estimating Long-Run Relationships From Dynamic Heterogenous Panels, Journal Of Econometrics, 68(79-113). Http://Dx.Doi.Org/10.1016/0304-4076(94)01644-F.
Pesaran, M .H., Shin, Y. & Smith, R.J. (1999) Pooled Mean Group Estimation And Dynamic Heterogeneous Panels, Journal Of The American Statistical Association, 94, Pp. 621–634.
Tijjani, A.R., Anaeto, F.C. (2017) Analysis Of The Roles Of Information And Communications Technologies In Rural Women Farmers’ Empowerment In Rivers State, Nigeria, Library Philosophy And Practice (E-Journal), 1498. Summer 1-28-2017. Http://Digitalcommons.Unl.Edu/Libphilprac/1498
Tinio, V.L. (2002) ICT In Education: UN Development Programme,
(Retrieved From Http:Www.Eprmers.Org On December 2009)
UN, Women and ICT frontier initiative, (2016) Women’s Empowerment, SDGs and ICT, UN-APCICT/ESCAP.
United Nations Development Programme. (2001) Human Development Report 2001: Making New Technologies Work For Human Development, New York: Oxford University Press.
United Nation Development Program, Development Report (2006).
World Bank (2012), World Development Report: Gender Equality and DevelopmentWorld Bank, Washington, DC (2012). https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/4391.
www.developing8.org