صفحه شناسنامه نشریه

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Journal ID card page

دو فصلنامه جامعه­ شناسی اقتصادی و توسعه

(دانشکده حقوق و علوم اجتماعی)

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: دکتر فاطمه گلابی

سردبیر: دکتر حسین بنی ­فاطمه


 

زیر نظر هیئت تحریریه:

 

دکتر محمدتقی ایمان:

استاد جامعه­ شناسی دانشگاه شیراز

دکتر اسماعیل بلالی:

دانشیار جامعه ­شناسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر حسین بنی­فاطمه:

استاد جامعه­ شناسی دانشگاه تبریز

دکتر محمدباقر بهشتی:

استاد اقتصاد (توسعه) دانشگاه تبریز

دکتر نعمت­الله تقوی:

استادیار جامعه­ شناسی روستایی دانشگاه تبریز

دکتر فیروز راد:

استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد تبریز

دکتر اکبر زارع شاه­آبادی:

دانشیار جامعه­ شناسی دانشگاه یزد

دکتر محمد عباس­زاده:

استاد جامعه­ شناسی دانشگاه تبریز

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم:

استاد جامعه­ شناسی دانشگاه تبریز

دکتر وحید قاسمی:

استاد جامعه­ شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر فاطمه گلابی:

دانشیار جامعه ­شناسی دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا محسنی تبریزی:

استاد جامعه ­شناسی دانشگاه تهران

دکتر یعقوب موسوی:

استاد جامعه ­شناسی دانشگاه الزهرا

دکتر ابوعلی ودادهیر:

دانشیار جامعه­ شناسی دانشگاه تهران

 

Oویراستار فارسی: دکتر نیر محمدپور

Oویراستار انگلیسی: دکتر حسین بنی ­فاطمه دکتر نیر محمد پور

Oمدیر اجرایی: دکتر فتانه حاجیلو

Oتایپ و صفحه ­آرایی: علیلو

Oنوبت انتشار: دو فصلنامه

 

Oنشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

کد پستی: 5166616471 ؛ شماره تلفن: 33392286ـ041 ؛ نمابر: 33356013ـ041

 

Email: sociology@tabrizu.ac.ir

    مسوولیت صحت مطالب مقاله ­ها با نویسندگان است.

 

         این نشریه براساس مصوبه شماره 34463/11/3/90 مورخه 24/2/1390 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نام جامعه ­شناسی اقتصادی و توسعه منتشر و بر اساس نامه شماره 311327/18/3 مورخه 06/12/1397 آن کمیسیون از شماره بهار و تابستان 1397 دارای امتیاز علمی ـپژوهشی است.

شناسنامه علمی نشریه