فهرست مقالات

شناسنامه علمی شماره

چکیده

                 عنوان

مطالعه کیفی بازنمایی پیامدهای اقتصاد مرزی در زندگی مرزنشینان کردستان
رشید احمدرش؛ هیوا احمدی

فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سازمان‌های مردم نهاد؛ با تاکید بر علل مشارکت افراد در این سازمان‌ها
خدیجه حاتمی؛ مریم قاضی نژاد؛ سوسن باستانی؛  فیروز راد؛

برساخت اجتماعی پیامدهای کنش‌های اقتصادی بازاریابان در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
علی روحانی؛ سهیلا حاجی حیدری

رابطه بین مصرف گرایی و جهت گیری های ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان تبریز
عیسی عابدینی؛ بیژن زارع؛ کرم حبیب پور

تحلیل جامعه شناختی نگرش جوانان و میانسالان شهر تهران به پول؛ سال 1398
سپیده زارعی؛ سید وحید عقیلی؛ منصور وثوقی


مطالعه رابطه بین سطح برخورداری مدیران از تفکر استراتژیک با گرایش به کارآفرینی در کارکنان، با تأکید بر قابلیت عاطفی سازمان به عنوان متغیر میانجی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت)
حسین افشاری؛ سیدعبدالله سجادی

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندی یارانه ها برسطح رفاه خانوار ها (نمونه موردی شهر تبریز)
علیرضا سلطانی؛ علی حیدری منور

مطالعه کیفی قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی دانشگاه تبریز با رویکرد نظریه داده بنیاد
سعید سلطانی؛ افشار کبیری؛ مینا جعفرنژاد

تحلیل و بررسی شاخص‌های فرهنگی هافستد و تاثیر آن برکارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی دانش‌بنیان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)
مهیم شیهکی تاش؛ لقمان منصوری

طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی
اکبر طالب پور؛ محمود بسطامی نژاد

نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در تجربه درد مزمن با تأکید بر فقر: پژوهشی کیفی در منطقه موکریان کردستان
ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ لقمان شمسی؛ حمیدرضا فرخ اسلاملو

عنوان مقاله [English]

contents

فهرست مطالب این شماره