مطالعه کیفی قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی دانشگاه تبریز با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.

2 استادیار جامعه شناسی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

با گذار از دانشگاه های نسل اول (آموزش محور) به دانشگاه های نسل سوم (کارآفرین) اهمیت بررسی قابلیت کارآفرینی در راستای پرورش نیروی خلاق و نوآور، تقویت ارتباط با صنعت و تجاری سازی یافته های علمی و تضمین امنیت شغلی دانش آموختگان دانشگاهی بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است. به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به روش نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. به منظور گردآوری داده ها از 20 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاخه علوم انسانی دانشگاه تبریز تا حصول به اشباع نظری استفاده شده است .همچنین، با تاکید بر رویه های نظام مند استراوس و کوربین داده ها در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و گزینشی تحلیل شده و واحدهای معنایی، مقولات اصلی و هسته مرکزی شناسایی شدند. همچنین، اعتبار داده ها از طریق روش های مقایسه مداوم، کنترل اعضا و کسب اطلاعات دقیق موازی تامین گردیده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که، واحدهای معنایی به دست آمده از کدگذاری محوری مقوله های اصلی شامل کشف توانایی ها و استعدادها، ایجاد ظرفیت شغلی برای خود و دیگران، وجود فاکتورهای حمایتی برای خلق ایده، توانایی خلق ایده و مدیریت ایده استخراج شدند و در نهایت با استفاده از کدگذاری انتخابی هسته مرکزی «عینیت بخشی به ایده» مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین، هسته مرکزی زمینه های ظهور و بروز قابلیت کارآفرینی «تقاضا» و هسته مرکزی پیامدهای قابلیت کارآفرینی «احساس اثربخشی» کشف گردید. در نتیجه می توان بیان کرد که، عینیت بخشی به ایده به واسطه وجود تقاضای متعدد می تواند احساس اثربخشی را در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of Entrepreneurship Capability of Graduate Students in the Humanities by Grounded Theory (The case of University of Tabriz students)

نویسندگان [English]

 • Saeid Soltani 1
 • Afshar Kabiri 2
 • Mina Jafarinejad 3
1 Urmia University
2 Urmia University
3 University of Tabriz
چکیده [English]

With the transition from first-generation (education-based) universities to third-generation universities (entrepreneurs), the importance of exploring entrepreneurship in order to foster creative and innovative power, strengthen industry linkages, and commercialize scientific findings and ensure the job safety of college graduates has attracted the attention of social scientists. The purpose of this study was to investigate the entrepreneurship potential of graduate students using the grounded theory approach. For data gathering used 20 semi-structured in-depth interviews among graduate students of Tabriz University And By focusing on the systematic procedures of Strauss and Corbin, the data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding, and semantic units, core categories, and core were identified. Its validity has also been provided through continuous comparative methods, member control and accurate parallel information acquisition. . The findings show that semantic units derived from the central coding of the main categories include discovering abilities and talents, building capacity for self and others, having supportive factors for idea creation, idea creation ability, and idea management were extracted and finally, by using selective central core coding, the ‘idea objectification” was identified. . Also, the central core of the emerging areas of entrepreneurial “demand” capability and the central core of the entrepreneurial capability implications of “feeling effective” were discovered. As a result, it can be stated that the objectification of the idea by the multiple demand can have a feeling of effectiveness among graduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • With the transition from first-generation (education-based) universities to third-generation universities (entrepreneurs)
 • the importance of exploring entrepreneurship in order to foster creative and innovative power
 • strengthen industry linkages
 • and commercialize scientific findings and ensure the job safety of college graduates has attracted the attention of social scientists. The purpose of this study was to investigate the entrepreneurship potential of graduate students using the grounded
 • the data were analyzed in three stages of open
 • axial and selective coding
 • and semantic units
 • core categories
 • and core were identified. Its validity has also been provided through continuous comparative methods
 • member control and accurate parallel information acquisition. . The findings show that semantic units derived from the central coding of the main categories include discovering abilities and talents
 • building capacity for self and others
 • having supportive factors for idea creation
 • idea creation ability
 • and idea management were extracted and finally
 • by using selective central core coding
 • the ‘idea objectification” was identified. . Also
 • the central core of the emerging areas of entrepreneurial “demand” capability and the central core of the entrepreneurial capability implications of “feeling effective” were discovered. As a result
 • it can be stated that the objectification of the idea by the multiple demand can have a feeling of effectiveness among graduate students
احمدپور داریانی، محمود، (1384)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، انتشارات پردیس، تهران
احمدپور داریانی، محمود، مطلبی، مهرنوش، (1390)، ارائه مدل یادگیری مادام العمر کارآفرینی با رویکرد تلفیقی (ارائه شده توسط کنسرسیوم آموزش کارآفرینی)، کار و جامعه، شماره 134، مردادماه، صص 21-37
احمدزاده، نسرین، ( 1385)، بررسی میزان توجه برنامة درسی دورة کارشناسی رشتة علوم تربیتی به پرورش مهارت‌های کارآفرینی از دیدگاه فارغ تحصیلان دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی.
اخوان، پیمان، سیدنقوی، میرعلی، ابراهیمی طالقانی، احمد، بخشا، آرش، زاهدی، محمدرضا، (1389)، بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه رویکرد چندوجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه‌سازی خودرو)، مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره 17، تابستان، صص 107 – 133
آریانی، ابراهیم، زاهدبابلان، عادل، معینی کیا، مهدی، خالق خواه، علی، سروش، مصطفی، موسوی، طیبه، (1395)، نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره 29، زمستان، صص 41-68
آقاجانی، حسنعلی، گنجه‌خور، زیبا، (1389)، تبیین نقش ویژگی‌های روان شناختی کارآفرینان بر فرایند کارآفرینی مستقل، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، نیمه دوم، صص 118-140
بدری، احسان، لیاقت‌دار، محمدجواد، عابدی، محمدرضا، جعفری، سیدابراهیم، (1385)، بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 12، شماره 2(40)، تابستان، صص 73-90
دربان آستانه، علیرضا؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ فیروزی، محمدعلی، (1391)، بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین)، پژوهش‌های روستایی، سال سوم، شماره یکم، بهار، صص 27-59
صادقی، مهدی؛ ملکی‌نیا، عماد، (1390)، ارزیابی دانشجویان از محیط‌های کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی، پژوهش و برنامه‌ریزی درآموزش عالی، دوره 16، شماره 1 (پیاپی 59)، بهار، صص 69-89
عابدی، رحیم، (1381)، کاوش در کارآفرینی سازمانی، مطالعات مدیریت، دوره 9، شماره 35 و 36، زمستان، صص 111-134
عباس‌زاده، محمد (1391)، تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شماره پیاپی 45، بهار، صص 19-34
عربیون، ابوالقاسم؛ عبدالله‌زاده، غلامحسین، شریف‌زاده ابوالقاسم، محسنی، احمد، (1389)، شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های تعیین کننده کارآفرینی کسب و کارها، توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هشتم، تابستان، صص 65-97
علیزاده‌اقدم، محمدباقر؛ عباس‌زاده، محمد؛ حیاتی، صفر، (1395)، بررسی رابطه هوش هیجانی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 5، شماره 3، پاییز، صص 345-368
مختاری دینانی، مریم؛ ططری، سعیده، (1397)، ارتباط بین سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی در دانشگاه‌های شهر تهران، پژوهش در ورزش تربیتی، شماره 15، پاییز و زمستان، صص 95-116
میری، عبدالرضا؛ داورزنی، محمد؛ سبزیکاران، اسماعیل، (1393)، بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی – فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 23، شماره 76، زمستان، صص 29-57
یعققوبی فرانی، احمد؛ سلیمانی، عطیه؛ موحدی، رضا، (1393)، تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 12، شماره 4، زمستان، صص 7-42
Afriyie, N & Boohene, R. (2014), "Entrepreneurial Education and Entrepreneurial Culture among University of Cape Coast Students in Ghana, Athens Journal of Education, Vol. 1, No. 4: 5-16
Davidson, P., & Honig, B. (2003). The Role of Social & Human Capital among Nascent Entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18: 301- 331.Hisrich, Robert D. and Peters, Michael P. (2002). Entrepreneurship, Tuat Mc Graw- Hill publishing company, fifth edition.
Ilmakunnas, Pekka, Kanniainen, Vesa. (2001). Entrepreneurship, Economic Risks, and Risk Insurance in the Welfare State: Results with OECD Data 1978±93. German Economic Review, 2(3): 195±218
Karimi, S. Biemans, H. Chizari, M. & Molder, M. (2012). The Impact of Environmental & Cultural Factors on Students Entrepreneurial Intentions Agriculture. Entrepreneurship Development, 5 (3): 105124-.
Covin, J.G., Green, K.M. and Slevin, D.P. (2006).Strategic process effects on the entrepreneurialorientation-sales growth rate relationship, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 30No. 1, pp. 57-81.
Lerners, M. and Haber, S. (2000). "Performance factors of small tourism ventures: The interface of tourism, entrepreneurship and the environment", Journal of business venturing, (16), pp. 77-100.
Lin, B. W; Li, P. C & Chen, J. S, (2006). Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: A study of Taiwanese high-tech new ventures, Technological Forecasting & Social Change, (73): 168.181.
Linan, F. (2008); Skill and Value Perceptions: How do they Affect Entrepreneurial Intentions? International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 4, No. 3, pp. 257-272.
Obschonka, M., Schmitt-Rodermund, E., Silbereisen, R. K., Gosling, S. D. & Potter, J. (2013). The regional distribution and correlates of an entrepreneurship-prone personality profile in the United States, Germany, and the United Kingdom: a socioecological perspective. J Pers Soc Psychol, 105(1), 104-122.
Schwartz, Y., Weizman, A., Fortus, D., Krajcik, J., & Reiser, B.J. (2009). The IQWST Experience: Using Coherence as a Design Principle for a Middle School Science Curriculum. Journal of Elementary School, 109(2): 199–219.
Song, M., Podoynitsyna, K., van der Bij, H., Halman, J. I. M., (2008). Success Factors in New Ventures: A Meta-analysis. Product Innovation Management. 25:7–27
Turker, D., & Selcuk, S. (2009). Which Factors Affect Entrepreneurial Intention of University Students? Journal of European Industrial Training, 33(2):142-159.
Wakkee, I., Hoestenberghe, K., Mwasalwiba, E., (2017) "Capability, social capital and opportunity-driven graduate entrepreneurship in Tanzania", Journal of Small Business and Enterprise Development, https://doi.org/10.1108/ JSBED-02-2017-0053