تحلیل و بررسی شاخص‌های فرهنگی هافستد و تاثیر آن برکارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی دانش‌بنیان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کار آفرینی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی ترکیبی از عناصر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درون یک منطقه است که محیطی مساعد برای انجام فعالیت های کارآفرینانه را به وجود می آورند. این تحقیق با هدف تحلیل ماهیت فرهنگ جامعه مورد مطالعه و تاثیر پذیری عوامل مؤثر فرهنگی از هم به منظور بررسی اثرات آن ها در فرآیند کارآفرینی بر اساس ابعاد فرهنگی هافستد در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که توزیع آن با روش نمونه گیری طبقه بندی ساده صورت گرفته است. جامعه مورد پژوهش جمعیت استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورده شد، 450 عدد پرسشنامه توزیع شد و تعداد 390 مورد که به‌صورت صحیح پاسخ داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی و پایایی کل آن با آلفای کرونباخ 96% مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند جامعه مدنظر مردسالار، فردگرا و دارای نگرش کوتاه‌مدت به آینده، با سطح ریسک‌پذیری بالا می‌باشند و توزیع قدرت در جامعه را نسبتاً عادلانه می‌داند. در خصوص وجود همبستگی میان ابعاد پنج‌گانه فرهنگی هافستد به غیر از وجود ارتباط میان شاخص « مردسالاری/زن‌سالاری » و « جمع‌گرایی/فردگرایی » و ارتباط میان شاخص نگرش به آینده و مرد سالاری که مورد تایید قرار نگرفت بقیه همبستگی‌ها میان عوامل تایید شد، بر اساس این نتایج فرهنگ استان پشتیبان فرآیند های کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Hofstede Cultural Indices and Its Impact on Entrepreneurship in Knowledge-based Entrepreneurship Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Mohayem Shihaki Tash 1
  • Loghman Mansouri 2
1 Zahedan University
2 Zahedan University
چکیده [English]

 Entrepreneurship ecosystems are a mix of cultural, economic, political and social elements within an area that interact with each other as an environment conducive to entrepreneurial activity. The purpose of this research was to analyze the cultural nature of the society under study and the impact of cultural influences on the effects of the entrepreneurial process based on the Hofstede's Cultural Dimension in Sistan and Baluchistan province. The present research is applied in terms of its purpose and descriptive method is correlational and in terms of collecting information by survey method. The data-gathering tool was a questionnaire, distributed by simple random sampling method. The studied population was considered as the entire population of Sistan and Baluchestan province. The sample size was 384 according to the Cochran sampling formula. Based on the experience, 450 questionnaires were distribute to ensure that 390 cases that were correctly answered were finally used. Validity of the questionnaire was confirmed based on factor analysis and its total reliability was confirmed by Cronbach's alpha (96%). The results showed that the society is Masculinity and is individualized and has a short-term vision of the future. The level of risk taking is high. The level of power distribution in society is fairly fair. The correlation between the other Hofstede cultural backgrounds was confirmed. Based on analyzes, the province culture supports entrepreneurial processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Hofstede Cultural Dimensions
  • Knowledge Based Entrepreneurship Ecosystem