تحلیل و بررسی شاخص‌های فرهنگی هافستد و تاثیر آن برکارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی دانش‌بنیان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی ترکیبی از عناصر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درون یک منطقه است که محیطی مساعد برای انجام فعالیت های کارآفرینانه را به وجود می آورند. این تحقیق با هدف تحلیل ماهیت فرهنگ جامعه مورد مطالعه و تاثیر پذیری عوامل مؤثر فرهنگی از هم به منظور بررسی اثرات آن ها در فرآیند کارآفرینی بر اساس ابعاد فرهنگی هافستد در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که توزیع آن با روش نمونه گیری طبقه بندی ساده صورت گرفته است. جامعه مورد پژوهش جمعیت استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورده شد، 450 عدد پرسشنامه توزیع شد و تعداد 390 مورد که به‌صورت صحیح پاسخ داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی و پایایی کل آن با آلفای کرونباخ 96% مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند جامعه مدنظر مردسالار، فردگرا و دارای نگرش کوتاه‌مدت به آینده، با سطح ریسک‌پذیری بالا می‌باشند و توزیع قدرت در جامعه را نسبتاً عادلانه می‌داند. در خصوص وجود همبستگی میان ابعاد پنج‌گانه فرهنگی هافستد به غیر از وجود ارتباط میان شاخص « مردسالاری/زن‌سالاری » و « جمع‌گرایی/فردگرایی » و ارتباط میان شاخص نگرش به آینده و مرد سالاری که مورد تایید قرار نگرفت بقیه همبستگی‌ها میان عوامل تایید شد، بر اساس این نتایج فرهنگ استان پشتیبان فرآیند های کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها