تحلیل و بررسی شاخص‌های فرهنگی هافستد و تاثیر آن برکارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی دانش‌بنیان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کار آفرینی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی ترکیبی از عناصر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درون یک منطقه است که محیطی مساعد برای انجام فعالیت های کارآفرینانه را به وجود می آورند. این تحقیق با هدف تحلیل ماهیت فرهنگ جامعه مورد مطالعه و تاثیر پذیری عوامل مؤثر فرهنگی از هم به منظور بررسی اثرات آن ها در فرآیند کارآفرینی بر اساس ابعاد فرهنگی هافستد در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که توزیع آن با روش نمونه گیری طبقه بندی ساده صورت گرفته است. جامعه مورد پژوهش جمعیت استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورده شد، 450 عدد پرسشنامه توزیع شد و تعداد 390 مورد که به‌صورت صحیح پاسخ داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی و پایایی کل آن با آلفای کرونباخ 96% مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند جامعه مدنظر مردسالار، فردگرا و دارای نگرش کوتاه‌مدت به آینده، با سطح ریسک‌پذیری بالا می‌باشند و توزیع قدرت در جامعه را نسبتاً عادلانه می‌داند. در خصوص وجود همبستگی میان ابعاد پنج‌گانه فرهنگی هافستد به غیر از وجود ارتباط میان شاخص « مردسالاری/زن‌سالاری » و « جمع‌گرایی/فردگرایی » و ارتباط میان شاخص نگرش به آینده و مرد سالاری که مورد تایید قرار نگرفت بقیه همبستگی‌ها میان عوامل تایید شد، بر اساس این نتایج فرهنگ استان پشتیبان فرآیند های کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Hofstede Cultural Indices and Its Impact on Entrepreneurship in Knowledge-based Entrepreneurship Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Mohayem Shihaki Tash 1
  • Loghman Mansouri 2
1 Zahedan University
2 Zahedan University
چکیده [English]

 Entrepreneurship ecosystems are a mix of cultural, economic, political and social elements within an area that interact with each other as an environment conducive to entrepreneurial activity. The purpose of this research was to analyze the cultural nature of the society under study and the impact of cultural influences on the effects of the entrepreneurial process based on the Hofstede's Cultural Dimension in Sistan and Baluchistan province. The present research is applied in terms of its purpose and descriptive method is correlational and in terms of collecting information by survey method. The data-gathering tool was a questionnaire, distributed by simple random sampling method. The studied population was considered as the entire population of Sistan and Baluchestan province. The sample size was 384 according to the Cochran sampling formula. Based on the experience, 450 questionnaires were distribute to ensure that 390 cases that were correctly answered were finally used. Validity of the questionnaire was confirmed based on factor analysis and its total reliability was confirmed by Cronbach's alpha (96%). The results showed that the society is Masculinity and is individualized and has a short-term vision of the future. The level of risk taking is high. The level of power distribution in society is fairly fair. The correlation between the other Hofstede cultural backgrounds was confirmed. Based on analyzes, the province culture supports entrepreneurial processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Hofstede Cultural Dimensions
  • Knowledge Based Entrepreneurship Ecosystem
ادهمی، عبدالرضا؛ هاتفی، عباس؛ (1396) زمینه‌های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن. دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال ششم،شماره دوم،ص25-1
جمی، مجتبی؛ اعتباریان، اکبر؛ (1395). مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان‌های ایرانی بر اساس شاخص‌های فرهنگی هافستد (موردمطالعه: ادارات مرکزی مخابرات استان‌های اصلی ایران). مدیریت فرهنگ‌سازمانیدوره 14، شماره 4، ص1091-1110.
صالح نیا، نرگس؛ دهنوی، جلال؛ حق نژاد، امین؛ (1388). نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی. مهندسی فرهنگی، دوره 4، شماره 43، ص 66-79.
عباس‌زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ میرزایی، مجتبی؛ (1394). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز). دوفصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، سال چهارم، شماره دوم، ص103-75
یزدان‌شناس، مهدی؛ (1392). بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در بخش دولتی ایران و پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقای آن، مدیریت فرهنگ‌سازمانیدوره 11، شماره 4، ص158-137.
Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review, 84(4), 98.
 Alvedalen, J., & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6), 887-903.
Beinhocker, E. D. (2007). The origin of wealth: The radical remaking of economics and what it means for business and society: Harvard business school Press.
Cacciotti, G., & Hayton, J. C. (2017). National Culture and Entrepreneurship. The Wiley Handbook of Entrepreneurship, 401-422.
Castillo-Palacio, M., Batista-Canino, R. M., & Zúñiga Collazos, A. (2017). The relationship between culture and entrepreneurship: from cultural dimensions of GLOBE project. Espacios.
 Entezari, Y. (2015). Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1206-1215. doi:10.1016/j.sbspro.2015.06.242
Fink, G., Neyer, A.-K., & Kölling, M. (2007). Understanding cross-cultural management interaction: Research into cultural standards to complement cultural value dimensions and personality traits. International Studies of Management & Organization, 36(4), 38-60.
 Firkin, P. (2001). Entrepreneurial capital: A resource-based conceptualisation of the entrepreneurial process: Labour Market Dynamics Research Programme, Massey University.
Frosch, R. A., & Gallopoulos, N. E. (1989). Strategies for manufacturing. Scientific American, 261(3), 144-152.
Hofstede, G. (1984). Culture's consequences: International differences in work-related values (Vol. 5): sage.
Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational dynamics, 16(4), 5-21.
Iansiti, M., & Levien, R. (2004). Strategy as ecology. Harvard Business Review, 82(3), 68-81.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs.
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
Grigore, A.M. and Mitroi, A. (2012).Romanian Culture and Its Attitude Towards Entrepreneurship, Review of International ComparativeManagement, 13 (1), pp.149-157.
Mueller, S. L., & Thomas, A. S. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. Journal of business venturing16(1), 51-75.‏
 Kenney, M., & Patton, D. (2005). Entrepreneurial geographies: Support networks in three high-technology industries. Economic Geography, 81(2), 201-228.
Korhonen, J. (2001). Four ecosystem principles for an industrial ecosystem. Journal of Cleaner Production, 9(3), 253-259.
Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition.Harvard Business Review, 71(3), 75-83.
 Nachira, F. (2002). Towards a network of digital business ecosystems fostering the local development.
Parnell, J.-J.-C., & Menefee, M. (1995). M.,“Examining the Impact of Culture on Entrepreneurial Propensity: An Empirical Study of Prospective American and Egyptian Entrepreneurs”. Academy of Entrepreneurship Journal, 1(1).
Roman, T., & Maxim, A. (2017). National culture and higher education as pre-determining factors of student entrepreneurship.Studies in Higher Education, 42(6), 993-1014.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems.Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72.
Valdez, J. (1988). The entrepreneurial ecosystem: toward a theory of new business formation. Small Business Institute Director’s Association. SBIDA.
Wessner, C. W. (2007). Innovation policies for the 21st century: Report of a symposium: Natl Academy Pr.
Yawson, R. M. (2009). The ecological system of innovation: A new architectural framework for a functional evidence-based platform for science and innovation policy.