طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه مناسب ایرانی در راستای دستیابی به الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظریه های کاملا بومی نظریه پردازان ایران بوده است. مطلعین پژوهش شامل تمام کسانی بود که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای کتاب ، مقاله و یا اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 15 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند . نتایج حاکی از آن بود که صاحبنظران مشارکت کننده در این تحقیق فقدان حاکمیت علم ، فقدان حاکمیت قانون و وجود دولت رانتیر سبب شده است تا توسعه واقعی در ایران به وجود نیاید. با توجه به نتایج حاصل از دلفی و لحاظ کردن شرایط و ویژگیهای خاص کشور : مشخص کردن کارگزار اصلی توسعه در کشور ، ایدئولوژی زدایی از ساحت برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور ، ایجاد یک قوه قضائیه مستقل و کارآمد ، مشارکت گسترده مردم در امور مربوط به اداره جامعه و روی کار آمدن یک دولت توسعه گرا که استراتژی حکمرانی خوب را به کار گیرد ، مهم ترین اقدامات پیشنهادی تحقیق برای دستیابی ایران به توسعه می باشد، نتایج تحقیق نشان دادند از منظر متخصصین الگوی توسعه ایرانی از منظر قانونی مشکل خاصی ندارد و با قوانین فعلی دستیابی به توسعه مطلوب امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's development model design by using Delphi method

نویسندگان [English]

  • Akbar Taleb pour 1
  • mahmoud bastaminezhad 2
1 Alzahra University
2 azad university
چکیده [English]

The aim of study was to design a suitable Iranian development model in order to achieve the Iranian-Islamic model of progress by using Delphi research method and completely indigenous theories of Iranian theorists. The informants of research include all those who were experts in the field of development and had books, articles or research works in this field, which were selected 15 person as participants by using the purposeful and information-driven sampling method. The results showed that factors like; the lack of knowledge of the rule of law, the lack of the rule of law, the existence of the rentier state in country have caused real development in Iran. Specifying the specific conditions and characteristics of the country: identifying the main agent of development in the country, de-ideologizing country's planning and policy-making, creating an independent and efficient judiciary system, broad public participation in state and the establishment of a developmental state with a good governance strategy that use the most important research initiatives to achieve Iran development model. The results of the research also showed that the Iranian development model has no particular legal dilemma and country development is possible with the current laws and lawsystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Model
  • Good Governance
  • Delphi Method
  • Qualitative Approach
  • Government