طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه مناسب ایرانی در راستای دستیابی به الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظریه های کاملا بومی نظریه پردازان ایران بوده است. مطلعین پژوهش شامل تمام کسانی بود که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای کتاب ، مقاله و یا اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 15 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند . نتایج حاکی از آن بود که صاحبنظران مشارکت کننده در این تحقیق فقدان حاکمیت علم ، فقدان حاکمیت قانون و وجود دولت رانتیر سبب شده است تا توسعه واقعی در ایران به وجود نیاید. با توجه به نتایج حاصل از دلفی و لحاظ کردن شرایط و ویژگیهای خاص کشور : مشخص کردن کارگزار اصلی توسعه در کشور ، ایدئولوژی زدایی از ساحت برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور ، ایجاد یک قوه قضائیه مستقل و کارآمد ، مشارکت گسترده مردم در امور مربوط به اداره جامعه و روی کار آمدن یک دولت توسعه گرا که استراتژی حکمرانی خوب را به کار گیرد ، مهم ترین اقدامات پیشنهادی تحقیق برای دستیابی ایران به توسعه می باشد، نتایج تحقیق نشان دادند از منظر متخصصین الگوی توسعه ایرانی از منظر قانونی مشکل خاصی ندارد و با قوانین فعلی دستیابی به توسعه مطلوب امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's development model design by using Delphi method

نویسندگان [English]

  • Akbar Taleb pour 1
  • mahmoud bastaminezhad 2
1 Alzahra University
2 azad university
چکیده [English]

The aim of study was to design a suitable Iranian development model in order to achieve the Iranian-Islamic model of progress by using Delphi research method and completely indigenous theories of Iranian theorists. The informants of research include all those who were experts in the field of development and had books, articles or research works in this field, which were selected 15 person as participants by using the purposeful and information-driven sampling method. The results showed that factors like; the lack of knowledge of the rule of law, the lack of the rule of law, the existence of the rentier state in country have caused real development in Iran. Specifying the specific conditions and characteristics of the country: identifying the main agent of development in the country, de-ideologizing country's planning and policy-making, creating an independent and efficient judiciary system, broad public participation in state and the establishment of a developmental state with a good governance strategy that use the most important research initiatives to achieve Iran development model. The results of the research also showed that the Iranian development model has no particular legal dilemma and country development is possible with the current laws and lawsystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Model
  • Good Governance
  • Delphi Method
  • Qualitative Approach
  • Government
آزاد ارمکی، تقی (1394) عقب‌ماندگی و توسعه در ایران، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 22 : 77-51.  
اشرف ، احمد. (1359) موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دورة قاجاریه، تهران: نشر زمینه.
اسملسر ، نیل‌جی (1381) به سوی نظریه مدرنیزاسیون، کتاب جامعه سنتی و جامعه مدرن - مدرنیته؛ مفاهیم انتقادی، ویراسته مالکوم واترز، ترجمه منصور انصاری، تهران: انتشارات نقش جهان.
بلیکی ، نورمن (1393) طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ نهم، تهران: نشر نی.
پناهی، محمد حسین (1393) توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 22: 23-1.
پرناک، روناک؛ شهبازی، کیومرث؛ محسنی زنوری، سید جمال‌الدین. (1393) مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک، سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(4): 156-117.
پیت، ریچارد و هارت ویک، الین (1389) نظریه‌های توسعه، ترجمه مصطفی ازکیا، رضا صفری شالی، اسماعیل رحمانپور، چاپ دوم. تهران: نشر لویه.
پوریانی، محمدحسین (1385). پیامدهای توسعه نیافتگی در چند دهه اخیر ایران، فصلنامه بصیرت، 37: 196-161.
تقی‌لو، فرامرز (1393) تحلیلی بر موانع نظری الگوی بومی توسعه در ایران، سومین کنفرانس الگوی اسلامی پیشرفت.
رسولی، رضا؛ موغلی، علیرضا؛ و رشیدی، مهدی (1393) طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش پایه: با استفاده از فن دلفی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 6(21): 94-66 .
رواسانی، شاپور (1386) مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی (مجموعه مقالات سیاسی - اقتصادی)، چاپ اول، تهران: نشر امیر کبیر.
سمیعی اصفهانی، علیرضا و حبیبی، فاطمه (1394) نظریه پساتوسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی؛ رویکردی مقایسه‌ای، مطالعات راهبردی بسیج، 18(66): 51-73.
سلمانی، بهزاد و امیری، بهزاد. (1388) توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه، اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 6(4): 145-125.
شجاعیان، خدیجه (1396) مؤلفه‌های اصل حاکمیت قانون در پرتو سازمان ملل متحد، جستارهای حقوقی عمومی، 1(3): 90-71.
طالب‌پور، اکبر؛ قدیمی، بهرام و خوشکلام نرگس (1397) کاربرد کامپیوتر در تحلیل های آماری با استفاده از نرم‌افزار  spss، انتشارات جامعه شناسان، تهران1397.
عبدی، مصطفی (1386) نظریه‌های مارکسیسم و توسعه نیافتگی ایران، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد آشتیان، 3(1): 121-97.
عبداله‌زاده نوبریان، فاطمه (1392) محاسبه و بررسی شاخص‌های توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تأکید بر ایران. جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 2(2): 70-35.
علمداری، کاظم (1379) چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، تهران: نشر توسعه.
علیدوستی، سیروس (1385). روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه‌هایی از کاربرد، فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت و توسعه، 8 (31): 24-8 . 
فاضلی، محمد و محمودیان، معصومه (1395) تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی - تاریخی ایران و مالزی. جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 5(1) : 145-115.
فدائی، غلامرضا و ناخدا، مریم (1389) طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه دلفی، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16 (3): 168-145.
موسایی، میثم (1388) رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی، مجله راهبرد یاس، 20(3): 117-96.
محمدپور، احمد (1392) روش تحقیق کیفی، ضد روش، جلد دوم. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
نوربخش، احمد (1395) مسائل توسعه در دولت‌های توسعه‌گرا و رانتیر، چاپ اول. قم: انتشارات آتریسا.
همایون کاتوزیان، محمدعلی (1396)  ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر، ترجمه عبداله کوثری، چاپ یازدهم، تهران: نشر نی.
Baumard, P & Ibert, J. (2001). What Approach With Which Data: In Doing Management Research: A Comprehensive Guide, London: Sage Pub.
Hasson, F & Keeney, S & Mckenna, H. (2000). Research Guidelines For The Delphi Survey Technique, Journal Of Advanced Nurcing, Vol 32, Issue 4.
Hussey, J & Hussey, R. (1997). Business Research, London: Mc Millan. 
Herciu, M & Ogrean. (2015). Wealth, competitiveness, and intellectual capital sources for economic development procedia economics and finance 27, pp 556 – 566.
Lioyd-Reason, L and Mughan, T. (2008) Removing Barriers to SME Access To International, A Joint OECD/APEC Project, USASBE, 2008 Proceedings.
Powell, C. (2003). The Delphi Technique: Myths And Realities, Methodological Issues In Nursing Research, 41 (4).
Rice, T. W & Ling, J. (2002).Democracy economic wealth and social capital sorting out the causal connections, space and polity journal, vol, no 3. pp 307 – 325.
Stiglitz, J. (2016) The Triumphant Return of John Maynard Keynes, in: Guatemala Times. December 5th Issue.
Thanh, N, Van Dai, P. (2016) Economic Growth Constraints In Vietnam : A Study Using The Growth Diagnostic Approch, Vietnam Institute For Economic And Policy Research, Hanoi, Vietnam, 18, 234.
Tremblay, C. (2009) Advancing The Social Economy For Socio-economic Development, International Perspectives Public Policy Paper Series Number 01-September Canadian Social Economy Hub At The University Of Victoria.
Tripathi, Ankur Mani, Kumar singh, Abhishek & Kumea Arvind (2012) Information A Communication Technology For Rural Development, International Journal On Computer Science And (5) 4 Engineering.