مطالعه رابطه بین سطح برخورداری مدیران از تفکر استراتژیک با گرایش به کارآفرینی در کارکنان، با تأکید بر قابلیت عاطفی سازمان به عنوان متغیر میانجی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از سازوکارهای مطلوب برای پاسخگویی به تحولات محیطی در فضای کسب وکار است. سازمان‌های کارآفرین با نهادینه سازی کارآفرینی، موجب پویایی در درون سازمان می‌شوند. این سازه، مرتبط با عوامل عدیده‌ای است که از بین این عوامل، در پژوهش حاضر، عامل سطح برخورداری مدیران از تفکر استراتژیک در بین کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر قابلیت عاطفی سازمان به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است ‌که تعداد آنها بر اساس آمار معاونت توسعه منابع انسانی در پائیز سال 2017‌، 1873 نفر بوده که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران، 320 نفر به روش نمونه‌گیری سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. اعتبار وسیله اندازه‌گیری مورد استفاده، اعتبار محتوایی بوده و برای برآورد پایایی از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. هم‌چنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن است که از یک سو، تفکر استراتژیک تاثیر مستقیم و معنی‌داری بر قابلیت عاطفی سازمانی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و از سوی دیگر، تفکر استراتژیک به واسطه قابلیت عاطفی سازمانی نیز، تاثیر غیر مستقیمی بر کارآفرینی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Managers' Strategic Thinking Level and Employee tendency towards Entrepreneurship, with an Emphasis on the mediating role of Emotional capability of the Organization (Case Study: Ministry of Industry, Mine and Trade)

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Afshari 1
  • Seyyed Abdollah Sajjadi 2
1 PhD candidate in Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Organizational entrepreneurship is one of the desirable mechanisms to respond the changes happening in the business environment. Entrepreneurial organizations create dynamism within the organization by institutionalizing the entrepreneurship. The construct are related to a number of factors from which the present study investigated the level of managers' strategic thinking among employees of the Ministry of Industry, Mining and trade and emphasizes on the mediating role of organizational emotional capability. The research method is a survey and the target population includes 1873 staff of the Ministry of Industry, Mine and Trade, according to the Deputy Director of Human Resources Development in 2017. Sample size includes 320 people selected by a systematic sampling method. The validity of the measurement tool was tested by the content validity and Cronbach's alpha technique was used to estimate the reliability. Also, SPSS and Amos softwares were used for data analysis. The findings of the present study indicate that on the one hand, strategic thinking has a direct and significant impact on the organizational emotional capacity of staff in the Ministry of Industry, Mine and Trade and on the other hand, it has an indirect effect on entrepreneurship considering the mediating role of organizational emotional capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Strategic Thinking
  • Emotional capacity
  • Entrepreneurial Culture
  • Ministry of Industry
  • Mine and Trade