تحلیل جامعه شناختی نگرش جوانان و میانسالان شهر تهران به پول؛ سال 1398

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده روانشناسی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل نگرش دو گروه میانسالان شاغل و جوانان شاغل شهر تهران به پول می باشد. اینکه انسان ها در مورد پول چگونه می اندیشند، موضوع بحث برانگیز و پراهمیتی در حوزه معنی اجتماعی پول است. مطالعه نگرش جوانان و میانسالان به پول، می تواند نوع رفتار پولی آن ها را در جامعه نشان دهد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه های زیمل، زلیزر و دیگر جامعه شناسان، به تحلیل جامعه شناختی نگرش به پول پرداخته شده است. در این پژوهش از روش کیفی- کمی کیو، استفاده شده است. با 15جوان و 15میانسال شهر تهران مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد، با روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس 4 بعد ارتباطی، جنسیتی، فرهنگی-اجتماعی و روانشناختی استخراج شد. تعداد 41 عبارت شکل دهنده فضای گفتمان این پژوهش هستند. به منظور مرتب سازی عبارات نمونه کیو، 30 نفر از جوانان شاغل و 30 نفر از میانسالان شاغل شهر تهران به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند، انتخاب شدند. سپس در بخش کمی با روش تحلیل عاملی Q در نرم افزار spss، ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، چهار ذهنیت از جوانان و سه ذهنیت از میانسالان شهر تهران را نشان می دهد. با بررسی و مقایسه ابعاد ذکر شده، نگرش جوانان به پول در بعد جنسیتی با نگرش میانسالان متفاوت است و بدین ترتیب تفاوت و شکاف نسلی در این حوزه وجود دارد که ناشی از اقتضائات سنی، تفاوت فکری و فرهنگی می باشد. فرهنگ سازی، آموزش، و رسانه ها باعث شده اند تا در بعد جنسیتی جوانان دیدگاه متفاوتی نسبت به میانسالان داشته باشد. در دیگر ابعاد پژوهش توافق نسلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of youth and middle aged on money in Tehran; 2019

نویسندگان [English]

  • Sepudeh Zareii 1
  • Seyyed Vahid Aghili 2
  • Mansour Vosughi 3
1 PhD candidate
2 Azad University
3 Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze and evaluate the attitude of middle aged working and young working groups toward money. How people think about money is a contentious issue in the social sense of money. Studying the attitudes of young people and middle-aged people towards money can reveal the type of monetary behavior in society. In the present study, using the theories of Simmel, Zellizer, and other sociologists, the sociological analysis of money attitude has been analyzed. In this study, Qualitative Combined Method was used. Semi-structured interviews were conducted with 15 young and 15 middle-aged people in Tehran, were analyzed by theme analysis method and then four communications, gender, socio-cultural and psychological dimensions were extracted. A total of 41 phrases, out of 103 words extracted from interviews, theoretical foundations, and research backgrounds, form the discourse of this research discourse. For the purpose of sorting Q-sample expressions, 30 employed youth and 30 middle-aged working people in Tehran were selected by non-probability purposive sampling. Then, in quantitative part, the factor analysis of Q in SPSS software was used to identify, analyze and evaluate the mentality of individuals in each group. The results of this study show four mentalities of youth and three mentalities of middle-aged people in Tehran. By examining and comparing the aforementioned dimensions, the attitude of youth towards money in the gender dimension is different from that of middle-aged, and thus there is a generation gap in this area due to age, intellectual and cultural differences. Culture, education, and the media have given young people a different perspective on middle-aged gender. In other dimensions of research there is generational agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • Middle Ages
  • Money
  • Attitude
  • Tehran City
بلالی، اسماعیل؛ جعفری، راهله (1394). مقایسه همسانی و ناهمسانی رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده (مطالعات راهبردی زنان). شماره 67. دوره ۱۷. بهار۱۳۹۴. صص ۲۰۳- ۱۵۷.
بیکر، واین ای؛ جیمرسون، جیسن بی(1374). جامعه‌شناسی پول. ترجمه: محمدرضا عطائی. مجله فرهنگ توسعه. دوره ۵.  خرداد و تیر۱۳۷۴ . شماره 18. صص ۳۵-۳۱.
زیمل، جورج(1397). فلسفه پول. ترجمه شهناز مسمی پرست. نشر پارسه.
علیرضانژاد، سهیلا؛ خاکپور مروستی، الهه(1396). پول زنانه و تداوم حیات خانواده: پژوهشی بر خانواده‌های تهرانی. فصلنامه زن در توسعه سیاست. دوره 15. شماره 4. زمستان ۱۳۹۶. صص ۵۴۹-۵۶۷.
فرنهام، آدریان؛ آرگایل، مایکل(1384). روانشناسی پول. ترجمه شهلا یاسایی. انتشارات جوانه رشد.  
کرلینجر، فردریک نیکلز(1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. نشر آوای نور.
مدنی، شایسته؛ وثوقی، منصور(1393). تبارشناسی معنای پس‌انداز زنانه. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم. شماره 2. تابستان ۱۳۹۳. صص 95- ۷۵.
Arbuthnott, Katherine D (2009). “Education for sustainable development beyond attitude change”; International Journal of Sustainability in Higher Education; Vol 10; No 2; pp 154-153.
Baker, Wayne; Jimerson Jason (1992). The sociology of money, The American Behavorial Scientist.
Bittman M, England, P, Sayer, L, Folbe, N and Matheson, G (2003). When does gender trump money? Bargaining and time in household work. The American Journal of Sociology; Jul 2003; 109, 1; ABI/INFORM Global. pg. 186.
Furnham, Adrian; Stumm, Sophie von; Fenton - O’Creevy, Mark (2014). Sex Differences in Money Pathology in the General Population. Springer.
Junemana, Eko A. Meinarnob, Wahyu Rahardjoc (2012). Symbolic Meaning of Money, Self-esteem, and Identification with Pancasila Values. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 65. 106-115.
Lee, Byung S (2017). The foundation of Q methodology. Journal of research methodology, 2, 57-95.
Smelse, Neil J.; Swedberg, Richard (2005). The Handbook of Economic Sociology. Published by Princeton University Press, Press.
Taylor, Sh. E. Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2003). Social Psychology (11th Ed). New Jersey: Pearson Education, Upper Saddle River.
Ridinger, Garret; McBride ,Michael (2015). Money Affects Theory of Mind Differently by Gender. PLoS One.
Wilkis, Ariel (2017). The Role of Money in Social Life: Morality and Power in the World of the Poor. Stanford University Press.
Zelizer, Vivana A (1997). Social meaning of money. Princeton University Press. New York.