رابطه بین مصرف گرایی و جهت گیری های ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده فارسی
شهروندی زیست محیطی، مفهومی است چندبعدی از تکالیف و وظایف(فردی و اجتماعی) که شهروندان را به مسائل زیست محیطی در ابعاد مختلف(آگاهی زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، رفتار زیست محیطی، مصرف مسئولانه و پایدار، نگرانی زیست محیطی و اخلاق زیست محیطی) حساس تر کرده و به گسترش مطالبات شهروندی زیست محیطی و رفتارهای مطلوب زیست‌محیطی در ابعاد فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مادی و فرامادی منجر شده است. تحقیق مطالعه حاضر با هدف مطالعه رابطه بین مصرف گرایی و جهت گیری های ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان تبریزی انجام یافته است. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی است. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری ساکنان بین 64-15 سال کلان شهر تبریز به تعداد 407 نفر بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران تعیین و به روش نمونه گیری خوشه ای، برای مطالعه انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که بین میزان مصرف گرایی و شهروندی زیست محیطی همبستگی معنی دار و منفی(48/0-) وجود دارد و نیز بین میزان جهت گیری ارزشی با شهروندی زیست محیطی همبستگی معنی دار و منفی(54/0-) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Consumerism and Value Orientations with Environmental Citizenship: Among the citizens of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Bijan Zare 1
  • Karam Habibpour 2
  • Isa Abededini 3
2 Khwarizmi University
3 Ph D candidate
چکیده [English]

Environmental Citizenship is a multidimensional concept of (individual and social) tasks and tasks that bring citizens to environmental issues in various dimensions (environmental awareness, environmental attitudes, environmental behavior, responsible and sustainable consumption, environmental concerns). (Environmental and environmental ethics) has become more sensitive and has led to the expansion of environmental citizenship demands and favorable environmental behaviors in the individual, social, cultural, political, material and transnational dimensions. The purpose of this study was to determine the relationship between consumerism and value orientation with environmental citizenship among Tabriz citizens. The method used in the present study is a survey. A researcher-made questionnaire was used. The population of the population aged between 15-64 years in Tabriz metropolis was 407 people based on Cochran sampling formula and selected by cluster sampling method. The results show that there is a significant and negative correlation between consumerism and environmental citizenship (-0.48) and a significant and negative correlation between value orientation and environmental citizenship.(-0.54).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental Citizenship
  • Consumerism
  • Value Orientations