موضوعات = جامعه شناسی اقتصادی
تعداد مقالات: 32
-24. تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-70

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزایی؛ محمد مبارکی


-23. ارائه الگوی راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-92

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ وحیدرضا میرابی؛ مهدی باقری


-22. مناطق آزاد ، محرک توسعه تحلیلی جامعه شناختی بر ابعاد عملکردی منطقه آزاد ارس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-140

زهرا حضرتی صومعه؛ روح اله ساعی؛ روزا کرم پور


-18. رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگ مالیاتی(مطالعه موردی مودیان شهرهای غرب استان مازندران)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-134

سید ابراهیم حسینی نوریان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ سیف اله فرزانه


-17. تبیین جامعه‌شناختی نقش سرمایه اقتصادی خانواده در بازتولید نابرابری های اجتماعی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-223

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیانفر


-15. تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی‌، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-77

سجاد پاشایی؛ خیام اکبری؛ سجاد اکبری؛ فاطمه عبدوی


-14. تحلیل جامعه‌شناختی بر نقش کارآفرینانه آذری‌زبانهای تهران با تاکید بر دریانی‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-124

منوچهر علی نژاد؛ علی اصغر سعیدی


-12. تحلیل فضایی تأثیر قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-55

اعظم جلائی؛ مهدی بختیار؛ نعمت اله اکبری


-10. مروری نظامند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-116

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمدتقی ایمان


-9. تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-180

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم زایرکعبه


-7. مطالعه تطبیقی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی (تحلیل بین کشوری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-64

علیرضا بی زبان؛ بهنام منصور یونجالی


-6. تحلیل جامعه شناختی موانع اداری- مالی عقلانی‌سازی اقتصاد ایران در دوره ناصری (مطالعه موردی دوران زمامداری میرزا تقی خان امیرکبیر)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-125

فردین قریشی؛ حسین بنی فاطمه؛ عباس قدیمی قیداری؛ جمشید ترابی اقدم


-5. بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-155

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


-4. نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-181

کریم مهری؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری


-3. تاثیر حکمروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-39

مجید خالقی فر؛ وحید قاسمی؛ رضا همتی


-2. بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر میزان خودکشی در ایران در چارچوب یک رویکرد اقتصادی- اجتماعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-71

آزاد خانزادی؛ سارا مرادی؛ مریم حیدریان


0. ساماندهی و مهار موفّق تکدّی‌گری در کلان شهرها: مطالعه موردی مؤسّسۀ خیریۀ حمایت از مستمندان تبریز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-164

عترت ازهرا قناعت پیشه؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب