نویسنده = ������ ������������ ����������������
تأثیر کیفیت نظام نوآوری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب خاورمیانه

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 73-101

ابوالفضل شاه آبادی؛ آمنه جامه بزرگی