نویسنده = ������������ ����������
بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 147-169

سعیده گروسی؛ بهشید گروسی؛ اسما امیرحیدری