نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 115-141

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اشرف ابراهیمی ترکمانی