نویسنده = فردین قریشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-141

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اشرف ابراهیمی ترکمانی


2. توسعه فرهنگ: بررسی راهبردهای رشد کیفی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-145

فردین قریشی