نویسنده = ������������������ ����������
بررسی تأثیر نگرش¬های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان: مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 79-114

منصور حقیقتیان؛ علی هاشمیانفر؛ گلمراد مرادی