نویسنده = فهیمه حسین نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 32-56

حسین بنی فاطمه؛ شهرام روستایی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فهیمه حسین نژاد