نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان مرکز جامع علمی- کاربردی زندان تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-31

عزت اله احمدی؛ زهره رسولی؛ یونس اسمعیلی طویل