راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مواجهه با بروز بحرانها در سده های اخیر برای تمام کشورها امری گریز ناپذیر بوده است. و در این راستا کنش ها و استراتژی های متنوعی در سطوح مختلف از سوی بازیگران متفاوت قابل مشاهده است. بررسی این نوع کنش ها و استراتژیها به وضوح در امر مدیریت و برنامه ریزی جهت مقابله با بروز بحرانها موثر خواهد بود. تحقیق حاضر نیز با هدف جمع بندی استراتژی های صورت گرفته در مواجهه با بحران گام برداشته است. برای انجام این مطالعه روش فراتحلیل یا تحلیل تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه کلیه مقالاتی که پیش از سال 1399 یا 2020 منتشر شده بودند از پایگاه های معتبر فارسی زبان و انگلیسی زبان جمع آوری گردید. در نهایت نیز از تعداد کثیر مقالات مورد بررسی 3 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی زبان برای تحلیل نهایی انتخاب و جمع آوری گردید. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین اثرگذاری بروز بحرانها در حوزۀ اقتصادی است. به عبارتی اولین ضربۀ بحرانها به جنبه اقتصادی زندگی مردم برخورد می کند و از این ناحیه زوایای دیگر زندگی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نتایج حاکی از این بود که برای برون رفت از بحران، در استراتژی های دولتی رایجترین امر ایجاد اشتغال، پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی و حمایتهای اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. و در بخش استراتژی های خانوار رایجترین آنها کاهش هزینه های مصرفی خانوار، تنوع معیشتی یا تغییر شغل، درخاست کمک از شبکه اجتماعی و مدنی و در نهایت مهاجرت و چند شغله شدن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for coping with economic crises: The Qualitative Meta Synthesis of scientific articles from 2005 to 2020

نویسندگان [English]

  • mojtaba mirzaie 1
  • gholamreza sedighuraee 2
  • mehdi kermani 2
  • ahmadreza asgharpourmasouleh 2
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Facing crises in recent centuries has been inevitable for all countries. And in this regard, various actions and strategies can be seen at different levels by different actors. Examining these types of actions and strategies will clearly be effective in managing and planning to deal with crises. The present study also aims to summarize the strategies adopted in the face of crisis. For this study, meta-analysis or analysis method was used. In this study, all articles that were published before 1399 or 2020 were collected from reputable Persian and English language databases. Finally, from the large number of reviewed articles, 3 Persian articles and 18 English language articles were selected and collected for final analysis. Finally, the results of the study showed that the greatest impact of crises is in the economic field. In other words, the first blow of crises affects the economic aspect of people's lives, and from this area, it affects other aspects of social life. The results showed that to get out of the crisis, the most common in government strategies are job creation, cash subsidies and livelihood support, and social, educational and health support. And in the area of ​​household strategies, the most common of these are reducing household consumption costs, diversifying livelihoods or changing jobs, seeking help from the social and civic network, and finally migrating and becoming more employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • coping strategies
  • reducing household consumption costs
  • household strategies