راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مواجهه با بروز بحرانها در سده های اخیر برای تمام کشورها امری گریز ناپذیر بوده است. و در این راستا کنش ها و استراتژی های متنوعی در سطوح مختلف از سوی بازیگران متفاوت قابل مشاهده است. بررسی این نوع کنش ها و استراتژیها به وضوح در امر مدیریت و برنامه ریزی جهت مقابله با بروز بحرانها موثر خواهد بود. تحقیق حاضر نیز با هدف جمع بندی استراتژی های صورت گرفته در مواجهه با بحران گام برداشته است. برای انجام این مطالعه روش فراتحلیل یا تحلیل تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه کلیه مقالاتی که پیش از سال 1399 یا 2020 منتشر شده بودند از پایگاه های معتبر فارسی زبان و انگلیسی زبان جمع آوری گردید. در نهایت نیز از تعداد کثیر مقالات مورد بررسی 3 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی زبان برای تحلیل نهایی انتخاب و جمع آوری گردید. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین اثرگذاری بروز بحرانها در حوزۀ اقتصادی است. به عبارتی اولین ضربۀ بحرانها به جنبه اقتصادی زندگی مردم برخورد می کند و از این ناحیه زوایای دیگر زندگی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نتایج حاکی از این بود که برای برون رفت از بحران، در استراتژی های دولتی رایجترین امر ایجاد اشتغال، پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی و حمایتهای اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. و در بخش استراتژی های خانوار رایجترین آنها کاهش هزینه های مصرفی خانوار، تنوع معیشتی یا تغییر شغل، درخاست کمک از شبکه اجتماعی و مدنی و در نهایت مهاجرت و چند شغله شدن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for coping with economic crises: The Qualitative Meta Synthesis of scientific articles from 2005 to 2020

نویسندگان [English]

  • mojtaba mirzaie 1
  • gholamreza sedighuraee 2
  • mehdi kermani 2
  • ahmadreza asgharpourmasouleh 2
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Facing crises in recent centuries has been inevitable for all countries. And in this regard, various actions and strategies can be seen at different levels by different actors. Examining these types of actions and strategies will clearly be effective in managing and planning to deal with crises. The present study also aims to summarize the strategies adopted in the face of crisis. For this study, meta-analysis or analysis method was used. In this study, all articles that were published before 1399 or 2020 were collected from reputable Persian and English language databases. Finally, from the large number of reviewed articles, 3 Persian articles and 18 English language articles were selected and collected for final analysis. Finally, the results of the study showed that the greatest impact of crises is in the economic field. In other words, the first blow of crises affects the economic aspect of people's lives, and from this area, it affects other aspects of social life. The results showed that to get out of the crisis, the most common in government strategies are job creation, cash subsidies and livelihood support, and social, educational and health support. And in the area of ​​household strategies, the most common of these are reducing household consumption costs, diversifying livelihoods or changing jobs, seeking help from the social and civic network, and finally migrating and becoming more employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • coping strategies
  • reducing household consumption costs
  • household strategies
احمد زاده، عزیز؛ حیدری، حسن و ذوالفقاری، مهدی (1391)، تحلیلی بر بحران مالی اخیر و اثر آن بر اقتصاد نفتی ایران، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 6 و 7، صص 46-29.
افشاری، زهرا و موسوی، میرحسین و جهانی چگنی، ناهید (1395)، اثر بحران مالی بر سود دهی بانک‌های اسلامی و متعارف با تاکید بر بحران مالی 2008، فصلنامه پژوهش‌ها ی پولی-بانکی، سال نهم، شماره 30، صص 569-593.
ایزدی، محسن (1387)، پیدایش و گسترش بحران مالی در جهان و اثرات آن بر اقتصاد ایران، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
برهانی، حمید (1388)، تاثیر بحران‌های مالی بر بانکداری اسلامی، مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.
ترکی، لیلا؛ جنتی، ابوالفضل و یحیایی، ساناز (1392)، تاثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهای منتخب حوزة منا (مطالعة موردی بحران 2007-2008)، فصلنامة تحقیقات توسعة اقتصادی، دورة سوم، شمارة 12، صص 26-1.
خضری، محمد (1387)، بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا بر اقتصاد ایران، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شمارة اول، صص 82-65.
داوودی، پرویز و عیسوی، محمود (1389)، بحران‌های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد، دوره 1، شماره 1، صص 107-130.
رضایی، محسن (1397)، ارزیابی علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم، شماره 42، صص 201-227.
سواری، مسلم؛ شعبانعلی، حسین؛ ایروانی، هوشنگ و اسدی، علی (1397)، طراحی الگوی پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی استان کردستان، نشریة تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی، شمارة 2، سال پنجم، صص 18-1.
شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمدحسن (1388)، بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 39، صص 16-2.
شیخیانی، حمزه و موسوی، سید مجدالدین (1391)، بررسی تاثیر بحران اقتصادجهانی بر متغیرهای اقتصادی ایران، حصون، شمارة 35، صص 120-102.
فعالجو، حمیدرضا و سیداحمدی، سیدقاسم (1394)، بررسی تاثیر بحران‌های مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران (رهیافت مدل‌های دوره‌ای)، فصلنامة روند، سال بیست و دوم، شماره 72، صص 104-83.
کمالی، یحیی (1396)، روش­شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاست­گذاری عمومی، فصلنامة سیاست، دورة 47، شمارة 3، صص 736-721.
Alderman, H., Hoddinott, J., & Kinsey, B. (2006). Long term consequences of early childhood malnutrition. Oxford economic papers58(3), 450-474.
Bagwell, L. S., & Bernheim, B. D. (1996). Veblen effects in a theory of conspicuous consumption. The American Economic Review, 349-373.
Brinkman, H. J., De Pee, S., Sanogo, I., Subran, L., & Bloem, M. W. (2010). High food prices and the global financial crisis have reduced access to nutritious food and worsened nutritional status and health. The Journal of nutrition140(1), 153S-161S.
Cazes, S., Heuer, C., & Verick, S. (2011). Labour market policies in times of crisis. In From the great recession to labour market recovery (pp. 196-226). Palgrave Macmillan, London.
Chakrabarti, R., & Lee, D., & van der Klaauw, W., & Zafar, B. (2011). Household debt and saving during the 2007 recession, Staff Report, No. 482, Federal Reserve Bank of New York, New York, NY.
Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Financial sector development and the millennium development goals. The World Bank.
Clench-Aas, J., & Holte, A. (2018). Measures that increase social equality are effective in improving life satisfaction in times of economic crisis. BMC public health18(1), 1233.
De Grauwe, P. (2010). The financial crisis and the future of the Eurozone (No. 21). European Economic Studies Department, College of Europe.
Della Porta, D. (2012). Critical trust: Social movements and democracy in times of crisis. Cambio. Rivista sulle Trasformazioni Sociali, 2(4), 33-43.
Dercon, S., & Christiaensen, L. (2011). Consumption risk, technology adoption and poverty traps: Evidence from Ethiopia. Journal of development economics, 96(2), 159-173.
FAO (2009), The State of Food Insecurity in the World: Case studies of countries affected by the economic crisis.
FAO (2010), The State of Food Insecurity in the World Addressing food insecurity in protracted crises: Food and agriculture organization of the united nations, Rome.
Feyen, E. (2009). Financial Development, Financial Crises, and the Millennium Development Goals. The Financial Development Report, 2009, 37-43.
Fiszbein, A., Adúriz, I., & Giovagnoli, P. I. (2003). The Argentine crisis and its impact on household welfare. CEPAL review.
Fondeville, N., Ward, T. (2014). Scarring effects of the crisis, European Union.
Gardo, S., & Martin, R. (2010). The impact of the global economic and financial crisis on central, eastern and south-eastern Europe: A stock-taking exercise. ECB Occasional paper, (114).
Gautam, Y., & Andersen, P. (2016). Rural livelihood diversification and household well-being: Insights from Humla, Nepal. Journal of Rural Studies, 44, 239-249.
Glewwe, P., & Hall, G. (1998). Are some groups more vulnerable to macroeconomic shocks than others? Hypothesis tests based on panel data from Peru. Journal of development economics56(1), 181-206.
Goh, C. C., Kang, S. J., & asuyuki Sawada, Y. (2005). How did Korean households cope with negative shocks from the financial crisis?. Journal of Asian Economics16(2), 239-254.
Guerschanik Calvo, S. (2013). Financial Crises, Social Impact, and Risk Management: Lessons and Challenges.
Irons, J. (2009). Economic scarring: The long-term impacts of the recession, Economic policy institute.  Briefing paper.
Junankar, P. N. (2011). The global economic crisis: Long-term unemployment in the OECD.
Kapoor, S. (2010). The financial crisis-causes & cures. Friedrich-Ebert-Stiftung, EU Office Brussels.
Kokkevi, A., Stavrou, M., Kanavou, E., & Fotiou, A. (2014). The repercussions of the economic recession in Greece on adolescents and their families. UNICEF Office of Research-Innocenti.
Laaksonen, E., Martikainen, P., Lallukka, T., Lahelma, E., Ferrie, J., Rahkonen, O., ... & Head, J. (2009). Economic difficulties and common mental disorders among Finnish and British white-collar employees: the contribution of social and behavioural factors. Journal of Epidemiology & Community Health63(6), 439-446.
Lusardi, A., Schneider, D. J., & Tufano, P. (2010). The economic crisis and medical care usage (No. w15843). National Bureau of Economic Research.
Mačerinskienė, I., Ivaškevičiūtė, L., & Railienė, G. (2014). The financial crisis impact on credit risk management in commercial banks. KSI transactions on knowledge society7(1).
McCord, A., & Vandemoortele, M. (2009). The Global Financial Crisis: Poverty and social protection: Evidence from 10 country case studies. Overseas Development Institute.
Newton, K. (2001). Trust, social capital, civil society, and democracy. International Political Science Review, 22(2), 201-214.
O'Neill, B., & Xiao, J. J. (2012). Financial behaviors before and after the financial crisis: Evidence from an online survey. Journal of Financial Counseling and Planning23(1).
Ötker-Robe, İ. (2013). Seizing Opportunities under Extreme Risks: Fragile and Conflict-Affected States. Let's Talk Development.
Polavieja, J. (2013). Economic crisis, political legitimacy, and social cohesion. Economic crisis, quality of work and social integration: The European experience, 256-278.
Powell, C. (2012). The pain in Spain: political, social and foreign policy implications of the European economic crisis. Análisis del Real Instituto Elcano, 31, 12.
Ramesh, M. (2009). Economic crisis and its social impacts. Global Social Policy, 9(1_suppl), 79-99.
Ravallion, Martin 2008. “Bailing out the World’s Poorest.” Policy Research Working Paper 4763. October. World Bank. Washington, DC.
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries of financial folly. princeton university press.
So, S., Tong, K., & Pon, D. (2010). Informal Risk Management and Safety Net Practices in Economic Crises in Cambodia: Experience of Poor and Vulnerable Workers and Households. Annual Development Review 2009–2010 (Phnom Penh: CDRI).
Stuckler, D., Basu, S., Suhrcke, M., & McKee, M. (2009). The health implications of financial crisis: a review of the evidence. The Ulster medical journal78(3), 142.
Taylor, P., Morin, R., Kochhar, R., Parker, K., Cohn, D., Lopez, M. H., Fry, R., Wang, W., Velasco, G., Dockterman, D., Hinze-Pifer, R., & Espinoza, S. (2010). A balance sheet at 30 months: How the great recession has changed life in America. Washington, DC: Pew Research Center, Social and Demographic Trends Project.
Tiongson, E., Gueorguieva, A. I., Levin, V., Subbarao, K., Sugawara, N., Sulla, V., & Taylor, A. (2009). The crisis hits home: Stress testing households in Europe and Central Asia. The World Bank.
Zimmer L. (2006), “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts”, Journal of Advanced Nursing 53(3): 311-318