ارزش های فرهنگی و نگرش های کارآفرینی دانشجویان: پژوهشی در دانشگاههای اصفهان و یاسوج

نوع مقاله : مستخرج از پایاننامه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد مطالعات راهبری فرهنگ، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و نگرش های کارآفرینی است. بستر و ارزشهای فرهنگی نقش مهمی در شکل دهی به نگرش ها و باورهای افراد دارد و ادبیات پژوهشی حاکی از وجود تفاوت های اساسی در میان کشورها به لحاظ کارآفرینی است که بخشی از این تفاوت را می توان با ارزش های فرهنگی توضیح داد. این پژوهش به صورت پیمایشی بر روی 354 نفر از دانشجویان بومی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های نرم و محض کاربردی منتخب از دانشگاه اصفهان و یاسوج انجام شد. نتایج نشان داد که علی رغم وجود تفاوت معنی دار به لحاظ نگرش های کارآفرینی در میان این دو گروه از دانشجویان، با اینحال به لحاظ ارزشهای فرهنگی تفاوت معنی داری در بین این دو گروه مذکور مشاهده نگردید. همچنین تحلیل های مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که اجتناب از عدم قطعیت، جمع گرایی و زن‌سالاری تاثیر منفی و فاصله قدرت تاثیر مثبت بر ارزش های کارآفرینی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural values and entrepreneurial attitudes of students: Research in Isfahan and Yasuj universities

نویسندگان [English]

  • reza hemmati 1
  • melika raji 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. in Cultural Leadership Studies, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study is reflects on the relationship between cultural values and entrepreneurial attitudes. Cultural context and values play a substantial role in shaping the attitudes and beliefs of individuals, and the research literature indicates that there are major differences between countries in terms of entrepreneurship, part of which can be explained by cultural values. This study was conducted as a survey on 354 undergraduate and graduate students of soft and pure applied fields who were sampled from the University of Isfahan and Yasuj. The results showed that there is a significant difference in terms of entrepreneurial attitudes between these two groups of students. However, with regards to the cultural values, no significant difference was seen between these two groups. Also, structural equation modelling (SEM) showed that uncertainty avoidance, collectivism and femininity have a negative and power distance has a positive effect on entrepreneurial attitudes. Finally, implications for policy, practice, and further research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural values
  • Hofstede cultural typology
  • entrepreneurship
  • entrepreneurial attitudes
  • students
احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، محمد (1385) مبانی کارآفرینی. انتشارات فراندیش.
احمدی، فریدون؛ شافعی، رضا؛ مفاخری‌نیا، فرانک (1391) بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان. مجله توسعه کارآفرینی، سال 4، شماره 15: 145-163.
امیری، علی‌نقی؛ مرادی، یزدان (1387) نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 49.
زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد؛ کردانیچ، اسدالله (1386) ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). مدرس علوم انسانی، 11: 113-81.
کریمی، سعید؛ هارم بیمنز؛ چیذری، محمد؛ مولدر مارتین (1390) بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 5، شماره 3، 105-124.
کشاورز، مرضیه (1391) بررسی قصد کارآفرینانه دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 3، 529-548.
گزارش دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران در سال 2019-2020. قابل دریافت از https://ent.ut.ac.ir
مقصودی، جعفر (1385) ویژگی‌های فردی: سرمایه اصلی کارآفرینی. فصلنامه درویش، شماره 14.
هافستد، گیرت (1387) فرهنگ‌ها و سازمان‌ها برنامه‌ریزی ذهن. مترجمان: علی‌اکبر فرهنگی، اسماعیل کاروسی، علی رشیدی. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع مصلحت نظام.
Akhter, R., & Sumi, F. R. (2014). Socio-cultural factors influencing entrepreneurial activities: A study on Bangladesh. IOSR Journal of Business and Management, 16(9), 1-10.
Baum, J. R., J. D. Olian, M. Erez, E.R. Schnell, K. G. Smith, H.P. Sims, J.S. Scully and K.A. Smith (1993) Nationality and work role interactions: A cultural contrast of Israeli and U.S. entrepreneurs' versus managers' needs. Journal of BusinessVenturing 8: 499-512.
Becher, T. (1989). Academic Tribes and Territories. Milton Keynes: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.
Becher, T. (1987). ‘The disciplinary shaping of the profession’, in Clark, B.R. (ed.), The Academic Profession. Berkeley: University of California Press.
Brockhaus, R. H. (1980). The effect of job dissatisfaction on the decision to start a business. Journal of Small Business Management, 18(1), 37-43.
Burns, P. (2001). Entrepreneurship and small business. (4th ed). England: Palgrave Publication.78.
Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2005). Understanding the role of entrepreneurship for economic growth (No. 1005). Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy.
Chen, Y. F., & Lai, M. C. (2010). Factors influencing the entrepreneurial attitude of Taiwanese tertiary-level business students. Social Behavior and Personality: an international journal, 38(1), 1-12.
Cromie, S. (2000). Assessing entrepreneurial inclinations: some approaches and empirical evidence,” European Journal of Work and Organizational Psychology 9.1: 7–30.
Doğan, E. (2016). The role of national culture on entrepreneurship: An assessment on the entrepreneurial culture of Turkey. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5(1), 98-110.
Dwyer, S., Mesak, H., & Hsu, M. (2005). An exploratory examination of the influence of national culture on cross-national product diffusion. Journal of International Marketing, 1-27.
Fitzsimmons, J. R., Douglas, E. J. (2005), Entrepreneurial Attitudes and Entrepreneurial Intentions: A Cross-Cultural Study of Potential Entrepreneurs In India, China, Thailand And Australia”, Babson-Kauffman Entrepreneurial Research Conference, Wellesley, MA. June
Gibson, L. G., Gibson, R. A., & Zhao, S. (2011). Factors affecting entrepreneurial attitudes of American and Chinese business students. USASBE_2011_Proceedings-Page1021
Gibson, S. G., Harris, M., Walker, P., & McDowell, W. (2014). Investigating the entrepreneurial attitudes of African Americans: A study of young adults. The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 19(2).
Halkos, G. E., & Tzeremes, N. G. (2011). The effect of national culture on countries’ innovation efficiency. MPRA Paper 30100.
Hayton, J. C., G. George and S. A. Zahra (2002), National culture and entrepreneurship: A review of behavioral research, Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 33-52.
Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: international differences in work-related values. Cross cultural Research and Methodology Series 5. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill.
Hofstede, G. (2003). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations. 2nd ed. Newbury Park: Sage Publications.
Hofstede, G. et.al. (2004), Culture’s role in entrepreneurship: Self-employment out of dissatisfaction, In J. Ulijn and T. Brown (Eds.), Innovation, entrepreneurship and culture: The interaction between technology, progress and economic growth, Cheltenham, Edward Elgar, UK, 162-203.
Inglehart, R. (1997). Modernization and post-modernization: cultural, economic and political change in 43 societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kalitanyi, V., & Bbenkele, E. (2018). Cultural values as determinants of entrepreneurial intentions among university students in Cape Town-South Africa. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Kelley, D. J., Singer, S., & Herrington, M. (2012). The global entrepreneurship monitor. 2011 Global Report, GEM 2011, 7.
McClelland, D. C. (1962). Business drive and national achievement. Harvard business review40(4), 99-112.
McGrath, R. G., MacMillan, I. C, Yang, E. A., & Tsai, W. (1992). Does culture endure, or is it malleable? Issues for entrepreneurial economic development. Journal of Business Venturing, 7, 441-458.
Morris, M. H., Avila, R. A., & Alien, J. (1993). Individualism and the modern corporation: Implications for innovation and entrepreneurship. Journal of Management, 19(3), 595-612.
Morris, M. H., Davis, D. L. and Allen, J. W. (1994). Fostering corporate entrepreneurship: cross-cultural comparisons of the importance of individualism versus collectivism, Journal of International Business Studies 25: 65–89.
Mueller, S. L., & Thomas, A. S. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. Journal of business venturing, 16(1), 51-75.
OECD. Understanding Entrepreneurship: Developing Indicators for International Comparisons and Assessments. Retrieved from, 2006. http://www.oecd.org/ officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=STD/CSTAT(2006)9.
Pinillos, M. J., & Reyes, L. (2011). Relationship between individualist–collectivist culture and entrepreneurial activity: evidence from Global Entrepreneurship Monitor data. Small Business Economics, 37(1), 23-37.
Rabinson, P. B Stimpson, D. V. Huefner, J. C. and Hunt, H. K.(1991). An Attitude approach to the prediction of entrepreneurship, Entrepreneurship theory and practice, 15(4), 13-31.
Rantanen, T., & Toikko, T. (2017). The relationship between individualism and entrepreneurial intention–a Finnish perspective. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Rauch, A. and Frese, M. (2000). Psychological approaches to entrepreneurial success. A general model and an overview of findings, in C.L. Cooper and I.T. Robertson (eds.) International Review of Industrial and Organizational Psychology. Chichester: Wiley, pp. 101–142.
Schwarz, E. J., Wdowiak, M. A., Almer‐Jarz, D. A., & Breitenecker, R. J. (2009). The effects of attitudes and perceived environment conditions on students' entrepreneurial intent: An Austrian perspective. Education+ Training.
Shane, S. (1992). Why do some societies invent more than others? Journal of Business Venturing, 7, 29-46.
Shane, S. (1993). Cultural influences on national rates of innovation. Journal of Business Venturing, 8, 59-73.
Shane, S. (1995). Uncertainty avoidance and the preference for innovation championing roles. Journal of International Business Studies (First Quarter), Al-61.
Shane, S., Venkataraman, S., & MacMillan, I. (1995). Cultural differences in innovation championing strategies. Journal of Management, 21(5), 931-952.
Shariff, M. N. M., & Saud, M. B. (2009). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship on students at institution of higher learning in Malaysia. International Journal of Business and Management, 4(4), 129-135.
Srinivasan, K. (2014) A study on entrepreneurial attitudes among unemployed graduates in ethiopia, IRMJCR, 2(3), 107- 119.
Strobl, A., Kronenberg, C., & Peters, M. (2012). Entrepreneurial attitudes and intentions: assessing gender specific differences. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 15(4), 452-468.
Sully De Luque, M., & Javidan, M. (2004). Uncertainty avoidance. In R. J. House, P. J. Hanges, M. Javidan, P. W. Dorfman & V. Gupta (Eds.), Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies (pp. 602-653). Thousand Oaks, Calif: Sage.
Thurik, R., & Dejardin, M. (2012). Entrepreneurship and Culture: Roy Thurik and Marcus Dejardin. In Entrepreneurship in Context (pp. 186-197). Routledge.
Tiessen, J. H. (1997). Individualism, collectivism, and entrepreneurship: A framework for international comparative research. Journal of Business Venturing, 12(5), 367-384.
Uhlaner, L. and Thurik, R. (2007). Postmaterialism influencing total entrepreneurial activity across countries, Journal of Evolutionary Economics 17: 161–185.
Urban, B. (2007). A framework for understanding the role of culture in entrepreneurship. Acta Commercii7(1), 82-95.
Van de Ven, H. (1993). The development of an infrastructure for entrepreneurship. Journal of Business venturing, 8(3), 211-230.
Yoo, B., Donthu, N., & Lenartowicz, T. (2011). Measuring Hofstede's five dimensions of cultural values at the individual level: Development and validation of CVSCALE. Journal of international consumer marketing, 23(3-4), 193-210.
Zhao, X., Li, H., & Rauch, A. (2012). Cross-country differences in entrepreneurial activity: The role of cultural practice and national wealth. Frontiers of Business Research in China6(4), 447-474.