تعداد مقالات: 198

راهنمای تدوین مقالات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 3-4


سرمایه اجتماعی زمینه ساز توسعه اقتصادی(موردمطالعه منطقه آزاد ارس)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 245-270

10.22034/jeds.2021.41434.1455

باقر ساروخانی؛ عبدالرضا ادهمی؛ حیدر محمدزاده


طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی

دوره 9، شماره 2، آبان 1399، صفحه 253-283

10.22034/jeds.2020.11478

اکبر طالب پور؛ محمود بسطامی نژاد


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر برتخریب محیط زیست مورد مطالعه: جوانان شهر تهران

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 259-278

10.22034/jeds.2021.46534.1533

منصور حقیقتیان؛ فریبا حسینی؛ سید علی هاشمیان فر


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 271-295

10.22034/jeds.2021.43581.1489

بیاض کریم زاده؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


شناسایی شرایط علی تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 279-310

شریف سلطانیان؛ جمیل مفاخری باشماق


نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در تجربه درد مزمن با تأکید بر فقر: پژوهشی کیفی در منطقه موکریان کردستان

دوره 9، شماره 2، آبان 1399، صفحه 285-305

10.22034/jeds.2020.11480

ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ لقمان شمسی؛ حمید فرخ اسلاملو