کلیدواژه‌ها = داشتن نگرش دموکراتیک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی فراترکیب فرهنگ شهروندی در جامعه‌ی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 25-52

10.22034/jeds.2021.41943.1461

مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی؛ سمیه میری