نویسنده = سدیدپور، سعیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ(خودکشی - دیگرکشی): مطالعه تطبیقی در سطح کلان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-96

سمانه سادات سدیدپور؛ سعیده سادات سدیدپور