نویسنده = ابوالفضل پورگنجی پورگنجی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-362

منوچهر علی نژاد؛ ابوالفضل پورگنجی پورگنجی؛ حسین دارابی