نویسنده = پناهی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-51

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران


2. تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-61

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران