نویسنده = ���������������� ����������
راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 297-320

10.22034/jeds.2021.40897.1438

مجتبی میرزایی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ احمدرضا اصغرپور