نویسنده = ���������� �������������� ����������
بررسی منحنی کوزنتس شادی و محاسبه شاخص شادی در استان-های ایران

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 133-157

10.22034/jeds.2021.43310.1488

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ الهام حشمتی دایاری