نویسنده = ������������ �������������� ��������
بررسی رابطه عوامل اجتماعی، فرهنگی با سرمایه گذاری خارجی

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 111-132

10.22034/jeds.2021.42876.1479

حسین دهقان؛ طلیعه خادمیان؛ کریم یزدانی هوجقان